Ἀπόφασις-σκάνδαλο γιά μισθούς εὐρωβουλευτῶν

Πανοραμική εἰκόνα τῆς ᾽Ὁλομελείας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου

Μέ ἀπόφαση Δικαστηρίου δέν δίδουν στοιχεῖα στά ΜΜΕ!

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΣΕ μιά αἰφνιδιαστική ἀπόφαση τό Γενικό Δικαστήριο τῆς ΕΕ ἐπικύρωσε τήν ἄρνηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου νά παράσχει πρόσβαση σέ δημοσιογράφους στά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στίς ἡμερήσιες ἀποζημιώσεις, τίς ἀποζημιώσεις γιά ἔξοδα ταξιδιοῦ καί τίς ἀποζημιώσεις βουλευτικῆς ἐπικουρίας τῶν εὐρωβουλευτῶν. Πρόκειται γιά μιά ἀπόφαση-σκάνδαλο, πού προκαλεῖ ὀργή καί ἀγανάκτηση, εἰδικῶς σέ μιά περίοδο πού τά εὐρωσκεπτικιστικά κόμματα αὐξάνουν σημαντικά τήν δύναμή τους ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ Μαΐου. Πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν τούς δίδεται ἕνα ἀκόμη σοβαρό ἐπιχείρημα γιά νά κατηγορήσουν ἐκ νέου τήν ΕΕ γιά ἔλλειψη διαφάνειας καί ἀκόμη περισσότερο ὅταν στόχος γίνεται καί τό μοναδικό ὄργανο πού ἐκλέγεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τούς πολῖτες, τό Εὐρωκοινοβούλιο. Στό Δικαστήριο προσέφυγαν πρό τριετίας δημοσιογράφοι καί δημοσιογραφικές ἑνώσεις κατά τῆς ἀρνήσεως τῆς Εὐρωβουλῆς νά τούς δώσει πρόσβαση στά προαναφερόμενα ἔγγραφα, προκειμένου νά ἐξακριβωθεῖ πῶς οἱ εὐρωβουλευτές ξοδεύουν ἕνα ποσό τῆς τάξεως τῶν 4.400 εὐρώ τόν μῆνα πού λαμβάνουν ἐπί πλέον ἀπό τόν μηνιαῖο μισθό τους, πού ἀγγίζει τά 8.611. Τό Δικαστήριο ὑπενθυμίζει ὅτι τά θεσμικά ὄργανα τῆς Ἑνώσεως μποροῦν νά ἀρνηθοῦν τήν πρόσβαση σέ ἔγγραφο τοῦ ὁποίου ἡ γνωστοποίησις θά ἔθιγε τήν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καί τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ἀτόμου. Ὡστόσο, ὅπως τονίζει, «μπορεῖ νά παρασχεθεῖ πρόσβαση στά ἔγγραφα πού περιέχουν δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτῆρα, ἐάν ὁ αἰτῶν ἀποδείξει τήν ἀναγκαιότητα τῆς διαβιβάσεως καί ἐάν δέν συντρέχουν λόγοι νά ὑποτεθεῖ ὅτι ἡ διαβίβασις αὐτή μπορεῖ νά θίξει τά ἔννομα συμφέροντα τοῦ ὑποκειμένου τῶν δεδομένων». Στήν προκειμένη περίπτωση, τό Γενικό Δικαστήριο φρονεῖ ὅτι ἡ πρώτη ἀπό τίς δύο αὐτές προϋποθέσεις (ἀναγκαιότης τῆς διαβιβάσεως τῶν ζητηθέντων δεδομένων) δέν πληροῦται.

Ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι οἱ προσφεύγοντες δέν ἐπιδιώκουν τόσο νά ἀμφισβητήσουν τήν νομιμότητα τῆς ἀρνήσεως τοῦ Κοινοβουλίου νά τούς παράσχει πρόσβαση στά ζητηθέντα ἔγγραφα ὅσο νά καταγγείλουν τίς ἐλλείψεις καί τήν ἀναποτελεσματικότητα τῶν ὑφισταμένων μηχανισμῶν ἐλέγχου. «Δέν ἐναπόκειται ὅμως στό Γενικό Δικαστήριο νά ἐκτιμήσει τό ζήτημα αὐτό στό πλαίσιο τῶν προσφυγῶν πού ἀσκήθηκαν ἐνώπιόν του», ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνεται. Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδρασις τῶν ἐναγόντων δημοσιογράφων, μέ μιά ἐξ αὐτῶν τήν Ἀνούσκα Ντέλιτς ἀπό τήν Σλοβενία νά δηλώνει ὅτι θά ἀσκήσει ἔφεση κατά τῆς ἀποφάσεως. «Ἡ ἀπόφασις τοῦ Εὐρωδικαστηρίου εἶναι ντροπιαστική καί –σέ συνδυασμό μέ τήν ξεκάθαρη ἀπροθυμία τῶν εὐρωβουλευτῶν νά τεθοῦν τά ἔξοδά τους ὑπό ἔλεγχο– θά ἐνεργήσει αὐτομάτως πρός ὄφελος τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν» σημείωσε μέ νόημα. «Τά δημόσια ἔξοδα τῶν εὐρωβουλευτῶν θά πρέπει νά εἶναι ἀνοικτά στόν δημόσιο ἔλεγχο ὅπως καί συμβαίνει μέ ὅλα τά δημόσια ἔξοδα ἐκτός ἀπό αὐτά τῶν στρατιωτικῶν ἤ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν» προσέθεσε.

Σφοδρή ἦταν ἡ ἀντίδρασις καί τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας ΕΕ (Trans-parency International EU), ἡ ὁποία σέ ἀνακοίνωσή της ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτή δημιουργεῖ ἕνα «ἐπικίνδυνο προηγούμενο» καί ἀποτελεῖ «πολύ σοβαρό πλῆγμα στήν διαφάνεια». «Οἱ δημοσιογράφοι πού προσέφυγαν ὀρθῶς ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι πρός τό δημόσιο συμφέρον νά ἐπιτρέπεται στούς πολῖτες νά ἐλέγχουν τό πῶς οἱ εὐρωβουλευτές χρησιμοποιοῦν τά χρήματα τῶν φορολογουμένων» ἀναφέρεται, καί καταλήγει: «Σέ μιά ἐποχή ὅπου ἡ ἐμπιστοσύνη στά εὐρωπαϊκά ἰνστιτοῦτα εἶναι τόσο χαμηλή, αὐτό εἶναι ἕνα γελοῖο μήνυμα ἐν ὄψει καί τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ ἑπομένου χρόνου».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.