«Ἀνοίγουν» ἀφορολόγητο γιά νά ξεχασθεῖ ἡ ἧττα

Ἡ Κυβέρνησις ἐπαναδιαπραγματεύεται καί ἄλλα μέτρα

MΕΤΑ καί τό τυπικό κλείσιμο τῆς ἀκυρώσεως τῆς ἐφαρμογῆς τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις ἡ Κυβέρνησις εἶναι ἀποφασισμένη νά ἀνοίξει θέμα καί καταργήσεως τῆς προνομοθετημένης μειώσεως τοῦ ἀφορολογήτου ἀπό 1/1/2020. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Κυβέρνησις στό πλαίσιο τῆς ἀντεπιθέσεως πού ἔχει ἀρχίσει νά ἐξαπολύει μέ στόχο νά μειώσει τήν διαφορά μέ τήν Νέα Δημοκρατία ἀλλά καί νά στρέψει τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινωνίας μακρυά ἀπό θέματα πού βλάπτουν τόν κεντρικό σχεδιασμό ἐν ὄψει τῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως, ὅπως εἶναι τά ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας καί τό Μακεδονικό, ἐπιδιώκει σταδιακῶς ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους νά θέσει τό θέμα τῆς μή ἐφαρμογῆς τῆς μειώσεως τοῦ ἀφορολογήτου στά κορυφαῖα εὐρωπαϊκά ὄργανα. Ἐάν ἐφαρμοσθεῖ ἡ ψηφισθεῖσα ρύθμισις, μισθωτοί, συνταξιοῦχοι καί ἀγρότες θά ὑποστοῦν τεράστιες φορολογικές ἐπιβαρύνσεις, οἱ ὁποῖες θά διαλύσουν τά νοικοκυριά. Ταυτοχρόνως, γιά πρώτη φορά περίπου ἕνα ἑκατομμύριο φορολογούμενοι θά πληρώσουν φόρο καθώς εὑρίσκονται κάτω ἀπό τό ἀφορολόγητο ὅριο.

Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, προκειμένου νά ἀποφύγει καί αὐτόν τόν σκόπελο, θά ἀκολουθήσει παρόμοια στρατηγική μέ αὐτήν πού ἠκολούθησε μέ τίς συντάξεις. Δηλαδή θά ἐπιχειρήσει νά πείσει ὅτι ὑπάρχει ὁ δημοσιονομικός χῶρος γιά τήν κατάργηση τῆς ρυθμίσεως ἀλλά καί νά προειδοποιήσει γιά τίς ὑφεσιακές συνέπειες πού θά μποροῦσε νά προκαλέσει ἡ ἐφαρμογή της.

Ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ αἰτήματος γιά τίς συντάξεις, ἔτσι καί σ’ αὐτό τοῦ ἀφορολογήτου τό κεντρικό ἑλληνικό ἐπιχείρημα σχετίζεται ἄμεσα μέ τήν ἐπίτευξη πρωτογενῶν πλεονασμάτων 3,5%, γιά τήν ἑπομένη τετραετία, καί τήν δημιουργία ἰσχυροῦ δημοσιονομικοῦ περιθωρίου, τό ὁποῖο «ἐπιτρέπει» τήν μή ἐφαρμογή τῆς μειώσεως τῆς ψηφισθείσης διατάξεως.

Μέ γνώμονα τήν μή δημοσιονομική χρησιμότητα τοῦ μέτρου οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι σκοπεύουν νά ξεκινήσουν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους τήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές, θέτοντας ἐπί τάπητος καί τό ζήτημα πλήρους ἐφαρμογῆς τῶν φορολογικῶν ἀντιμέτρων.

Ἄλλωστε ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου ἐπεβλήθη οὐσιαστικῶς ἀπό τούς τεχνοκράτες τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ὡς μέτρο γιά τήν διεύρυνση τῆς φορολογικῆς βάσεως, καθώς θεωροῦν ὅτι ἕνας στούς δύο μισθωτούς καί συνταξιούχους δέν καταβάλλει φόρο εἰσοδήματος μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλεῖται ὑπέρμετρη φορολογική ἐπιβάρυνσις στά μεσαῖα καί ὑψηλά εἰσοδήματα.

Μέ τό Ταμεῖο νά περιορίζεται σέ ρόλο τεχνικοῦ συμβούλου καί τούς Εὐρωπαίους νά στηρίζουν τήν κυβερνητική στρατηγική, ἀπό τήν στιγμή πού ἐκπληρώνεται ὁ στόχος γιά ἐπίτευξη ὑψηλῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων, ἐκτιμᾶται ὅτι ὑπάρχουν σοβαρές πιθανότητες νά κερδηθεῖ καί αὐτή ἡ «μάχη».

Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος ἀπό τά τέλη Σεπτεμβρίου ἔχει προϊδεάσει γιά τήν ἑπομένη κυβερνητική στόχευση, τονίζοντας ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ὅτι «ἔχουμε τό δημοσιονομικό χῶρο γιά νά μήν μειώσουμε τίς συντάξεις, γιά νά μήν μειώσουμε τό ἀφορολόγητο».

Βάσει τῆς διατάξεως τοῦ νόμου ὅπως ψηφίσθηκε ἀρχικῶς, τά ἀφορολόγητα ὅρια γιά τούς μισθωτούς, τούς συνταξιούχους καί τούς κατ’ ἐπάγγελμα ἀγρότες θά μειωθοῦν ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2020 ἀπό 8.636-9.545 εὐρώ στά ἐπίπεδα τῶν 5.682-6.591 εὐρώ. Αὐτό θά σημάνει αὔξηση τοῦ φόρου εἰσοδήματος μέχρι καί 650 εὐρώ.

Ταυτοχρόνως ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου ὁρίου θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ξεκινήσουν νά πληρώνουν φόρο εἰσοδήματος ἀκόμη καί μισθωτοί ἤ συνταξιοῦχοι μέ μηνιαῖο εἰσόδημα χαμηλότερο τῶν 500 εὐρώ. Γιά ἄγαμο φορολογούμενο ἡ ἔκπτωσις φόρου μειώνεται ἀπό τά 1.900 εὐρώ σήμερα σέ 1.250 εὐρώ καί τό ἔμμεσο ἀφορολόγητο ὅριο ἀπό 8.636 εὐρώ σέ 5.685 εὐρώ, ἐνῶ γιά οἰκογένεια μέ δύο παιδιά ἡ ἔκπτωσις φόρου θά διαμορφωθεῖ σέ 1.350 εὐρώ ἀπό 2.000 σήμερα καί τό ἀφορολόγητο σέ 6.135 εὐρώ ἀπό 9.090 εὐρώ.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἀκόμη καί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀντιμέτρων πού περιέχει τό Μεσοπρόθεσμο γιά τό 2020 ἁπλῶς περιορίζει τήν ἐπιβάρυνση. Ἡ μείωσις τοῦ πρώτου συντελεστοῦ τῆς κλίμακος ἀπό 22% σέ 20%, ἡ κατάργησις τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης γιά εἰσοδήματα μέχρι 30.000 εὐρώ καθώς καί ἡ μείωσίς της γιά τά ἐπί πλέον εἰσοδήματα ὁδηγοῦν σέ μείωση τῆς ἐπιβαρύνσεως καί διαμορφώνεται μέχρι 450 εὐρώ, ἐνῶ προβλέπονται μειώσεις τοῦ φόρου γιά εἰσοδήματα ἄνω τῶν 21.500 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ