ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ἀναβάλλεται γιά τό 2022 ἡ βάσις τοῦ «10»!

Ἐνῶ τό 30% τῶν εἰσακτέων ἔγραψε κάτω ἀπό αὐτήν…

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ἀνακοίνωσις τῶν βάσεων εἰσαγωγῆς στά πανεπιστήμια προεκάλεσε ποικίλες ἀντιδράσεις, καθώς στό 1/3 ἐπί τοῦ συνόλου τῶν τμημάτων ἀπαιτεῖται βαθμολογία κάτω τοῦ «10» γιά νά εἰσαχθεῖ κάποιος σέ αὐτά. Ἡ κατακόρυφη πτῶσις, ἀκόμη καί σέ δημοφιλεῖς σχολές, ἔχει ἀνησυχήσει τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού σχεδιάζει τήν ἐπαναφορά τοῦ πλαφόν «10» ὡς μίας βάσεως εἰσαγωγῆς στά πανεπιστημιακά ἱδρύματα, γιά νά περιορισθεῖ τό φαινόμενο τῆς εἰσαγωγῆς μέ βαθμολογία σχεδόν «1»! Τό μέτρο αὐτό δέν πρόκειται νά ἰσχύσει ἀπό τήν προσεχῆ σχολική χρονιά, καθώς ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε πώς ἡ Κυβέρνησις θά ἐξετάσει τήν θεσμοθέτηση ἐλαχίστης βάσεως εἰσαγωγῆς ἀπό τό 2022. Σέ ὅλες τίς σχολές τῆς περιφέρειας ἡ πτῶσις στίς βάσεις εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀφοῦ οἱ ὑποψήφιοι δέν τίς προτιμοῦν. Στά περιφερειακά τμήματα ὅλων τῶν πεδίων, ἀλλά ἰδιαιτέρως στά φιλολογικά, ἱστορικά καί στά τμήματα φυσικῆς καί χημείας, οἱ βάσεις κινοῦνται λίγο κάτω ἀπό τά 10.000 μόρια. Ὅμως στά περιφερειακά τμήματα οἰκονομικῶν σχολῶν, πληροφορικῆς καί μηχανικῶν οἱ βάσεις πέφτουν στά 5.000 μόρια. Ὑπάρχουν δέ σχολές μέ μέσον ὅρον εἰσαγωγῆς κάτω ἀπό τό «3».

Ἡ σχολή τῆς Ἰταλικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας στήν Θεσσαλονίκη ἔχει ὡς βάση τά 4.016 μόρια, γεγονός πού σημαίνει ὅτι ὁ τελευταῖος ὑποψήφιος πού ἐπέτυχε ἔχει μέσον ὅρον βαθμολογίας στίς γραπτές ἐξετάσεις τό τρία. Ἡ Περιφερειακή καί Διασυνοριακή Ἀνάπτυξις στήν Κοζάνη ἔχει βάση τά 4.092 μόρια καί μέσον ὅρο περίπου «τέσσερα». Τό τμῆμα Στατιστικῆς καί Ἀσφαλιστικῆς Ἐπιστήμης στά Γρεβενά ἔχει 4.846 καί ἡ Διοίκησις Ἐπιχειρήσεων καί Ἀγροτικῶν Προϊόντων στό Ἀγρίνιο 4.860· ἑπομένως εἰσήχθησαν μαθητές μέ κάτω ἀπό «πέντε». Στούς ἀποφοίτους τῶν ΕΠΑΛ ἡ κατάστασις εἶναι ἀκόμη πιό ἀπογοητευτική. Μέ μόλις 840 μόρια, ἤτοι μέ βαθμό 0,8, ὑποψήφιος εἰσάγεται στό τμῆμα Περιφερειακῆς καί Διασυνοριακῆς Ἀναπτύξεως, ἐνῶ μέ 845 μόρια εἰσάγεται κάποιος στό τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν Πάτρας!

Ἡ μεγαλύτερη πτῶσις –4.700 μόρια– καταγράφεται στήν Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων στήν Χίο, στήν σχολή Ἱσπανικῆς Φιλολογίας στήν Ἀθήνα, μέ πτώση 4.074 μόρια, καί στό Μηχανικῶν Οἰκονομίας καί Διοικήσεως στήν Χίο, πού ἔχει πτώση 4.028 μορίων.

Ἀντιθέτως μεγάλη ἄνοδο στίς βάσεις παρατηρεῖται στήν σχολή Τουριστικῶν Σπουδῶν στόν Πειραιᾶ –1.206 μόρια, καί στήν σχολή Μουσικῶν Σπουδῶν στήν Κέρκυρα μέ ἄνοδο 1.120 μορίων.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι κάποιος μπορεῖ νά γίνει φιλόλογος μέ βαθμολογία 9.700 μορίων καί μαθηματικός μέ 7.500 μόρια. Ἐνδεικτικά σημειώνεται ὅτι 9.747 μόρια εἶναι ἡ βάσις εἰσαγωγῆς στό νέο τμῆμα Ἱστορίας – Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Στό τμῆμα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Κομοτηνῆς ἡ βάσις εἰσαγωγῆς εἶναι λίγο πάνω ἀπό τό 10 –στά 10.289 μόρια, μέ πτώση 1.611 μόρια, ἐνῶ μέ βάση κάτω τοῦ «δέκα» εἰσήχθησαν καί οἱ τελευταῖοι στό Μαθηματικό τῆς Σάμου, ὅπου ἡ γενικώτερη πτῶσις ἀνέρχεται στά 2.587 μόρια.

Ἡ βάσις τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν διαμορφώνεται στά 18.724 μόρια, παρουσιάζοντας πτώση 305 μορίων σέ σχέση μέ τό 2018, ἐνῶ στήν Νομική Ἀθηνῶν στά 18.013 καταγράφοντας πτώση 208 μορίων. Στό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο στήν Σχολή Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν ἡ βάσις διαμορφώνεται στά 18.314, αὐξημένη κατά 74 μόρια, ἐνῶ στήν σχολή Ἀρχιτεκτόνων ἡ βάσις εἶναι στά 19.050, παρουσιάζοντας πτώση 284 μόρια. Τό τμῆμα Φιλολογίας Ἀθηνῶν ἔχει βάση τά 14.677 μόρια, μείωσις κατά 1.590, καί τό Μαθηματικό Ἀθηνῶν τά 14.617 μόρια!

Τέλος, στίς σχολές καί τά τμήματα τῆς ΑΣΟΕΕ οἱ βάσεις διατηρήθηκαν στά περυσινά ἐπίπεδα ἤ καί ἀνέβηκαν κατά περίπτωσιν, ὅπως στό τμῆμα Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καί Τεχνολογίας μέ 17.959 (ἄνοδος 659 μόρια) καί τό τμῆμα Πληροφορικῆς μέ βάση 16.433 μόρια καί ἄνοδο 458.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κύριος Μπουτάρης ζητεῖ συγγνώμη ἀπό τούς Ποντίους καί τούς Βορειοηπειρῶτες!

Εφημερίς Εστία
«Πλήγωσα τό θυμικό τους, τούς προκάλεσε ἀποστροφή καί πίκρα» / «Μέ ἐνοχλεῖ πού πιστεύουν τόν Κυριάκο Βελόπουλο καί ἀπεχθάνονται ἐμένα»

Ὁ Δένδιας «καίει» χωρικά-εὐθυδικία

Μανώλης Κοττάκης
Η ΤΟΥΡΚΙΑ εἶναι πάντοτε προβλέψιμη

Σύγκρουσις Τουρκίας Ἱερωνύμου γιά τό Ἰσλάμ

Εφημερίς Εστία
Η ΔΗΛΩΣΙΣ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου, ὅτι…

Νά διαφυλάξουμε τό κῦρος τῆς Ἱστιοπλοΐας

Δημήτρης Καπράνος
Τό σπίτι μας ἀπέχει διακόσια μέτρα ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις τῶν μεγαλύτερων Ἱστιοπλοϊκῶν Ὁμίλων τῆς χώρας

Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ