ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ἀφελληνίζεται ὁ ἀσφαλιστικός κλάδος

Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ τῆς ἑλληνικῆς ἀσφαλιστικῆς ἀγορᾶς συνεχίζεται, ἀφοῦ, μετά τήν ἐξαγορά τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς ἀπό τήν CVC, ἡ Allianz ἐξαγοράζει τήν Εὐρωπαϊκή Πίστη, τήν μεγαλύτερη ἀμιγῶς ἑλληνική ἑταιρεία.

Στόν ἐγχώριο ἀσφαλιστικό χάρτη καί δή στόν κλάδο ζωῆς δέν θά ὑπάρχει πλέον καμμία ἀξιοσημείωτη παρουσία ἑταιρείας ἑλληνικῶν συμφερόντων, μετά τήν πώληση τῶν δύο ἑταιρειῶν. Ἡ ἑλληνική  ἑταιρεία κατέχει τήν πέμπτη θέση εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐτήσια παραγωγή ἀσφαλίστρων. Τό γερμανικό ἀσφαλιστικό γκρούπ συνεφώνησε μέ ὁμάδα μετόχων πού ἐλέγχουν τό 72,27% τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πίστεως γιά τήν μεταβίβαση τῆς συμμετοχῆς τους. Περαιτέρω, ὑπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ συνόλου τῶν μετοχῶν μειοψηφίας, προσφέροντας τίμημα 7,8 εὐρώ ἀνά μετοχή. Ἔτσι ἡ Allianz μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πίστεως ἀνεβάζει κατακόρυφα τίς ἐργασίες της στήν χώρα μας καί ἐνισχύει τόν ἀνταγωνισμό ἀνάμεσα στίς πολυεθνικές πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Πίστη κατέχει σημαντικά μερίδια ἀγορᾶς σέ ὅλους τούς ἀσφαλιστικούς κλάδους, ἐπιτυγχάνει ὑψηλούς ρυθμούς ἀναπτύξεως ἐργασιῶν καί ἐμφανίζει ὑψηλή κερδοφορία. Ὁ ἀφελληνισμός στόν ἀσφαλιστικό κλάδο ξεκίνησε τό 2000 μέ τήν ἀλλαγή ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος στήν Interamerican, ἐσυνεχίσθη μέ τίς τράπεζες νά πωλοῦν τίς θυγατρικές τους ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες σέ πολυεθνικούς Ὁμίλους ἐνῶ τά τελευταῖα χρόνια ἔχει λάβει σαρωτικά χαρακτηριστικά. Ἡ Alpha Ἀσφαλιστική ἐξηγοράσθη ἀπό τήν ΑΧΑ, ἡ ΑΧΑ ἀπό τήν Generali, ἡ Ἀγροτική Ἀσφαλιστική ἀπό τήν Ergo, ἡ Φοίνιξ Metrolife Ἐμπορική ἀπό τήν Groupama, ἡ Eurolife ἀπό τή Fairfax καί οἱ ἀσφαλιστικές τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης ἀπό τήν γαλλική CNP, ἡ Ἐθνική Ἀσφαλιστική, ἀπό τό fund τῆς CVC. Παράλληλα, κατά τό ἐξεταζόμενο διάστημα διέκοψαν τήν λειτουργία τους γνωστές ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις, ὅπως ἡ Ἀσπίς Πρόνοια, ἡ Commercial Value καί ἡ International Life.

Ξεκίνησε ὡς ἑταιρείας εὐρείας λαϊκῆς βάσεως μέ μετόχους ἀσφαλιστές καί τήν δεκαετία τοῦ ’90 εἰσῆλθε στό χρηματιστήριο. Ἀργότερα βασικός μέτοχός της ἔγινε ἡ Τράπεζα Πειραιῶς ἐνῶ σέ συνέχεια τόν ἔλεγχο ἀπέκτησε ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν της Χρῆστος Γεωργακόπουλος.

Ἡ Allianz θά καταβάλει 7,80 εὐρώ ἀνά μετοχή ἤ περίπου 207 ἑκατομμύρια εὐρώ, προκειμένου νά ἀποκτήσει ὅλες τίς μετοχές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πίστεως μέσῳ τῶν SPAs καί τῆς συνδυασμένης Προαιρετικῆς Δημόσιας Προτάσεως. Ὅταν ληφθοῦν οἱ ἐγκρίσεις ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ καί τήν Ἐπιτροπή Κεφαλαιαγορᾶς, ἡ Allianz θά προχωρήσει στήν δημοσίευση τοῦ Πληροφοριακοῦ Δελτίου πού θά ἔχει ἐγκριθεῖ καθώς καί τήν ΠΔΠ γιά τίς μετοχές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πίστεως στήν ἴδια τιμή. Κατά τό χρονικό αὐτό σημεῖο, οἱ μέτοχοι θά μπορέσουν νά προσφέρουν τίς μετοχές τους ἐντός τῆς περιόδου ἀποδοχῆς τῆς ΠΔΠ.

Ἡ ἑνιαία ἑταιρεία πού θά προκύψει ἀπό τήν συνένωση τῆς Allianz Hellas μέ τήν Εὐρωπαϊκή Πίστη, θά καταλάβει τήν πρώτη θέση στίς Γενικές Ἀσφαλίσεις, θά ἀποτελέσει τόν πέμπτο σέ κατάταξη πάροχο ἀσφαλιστικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Ἑλλάδα μέ βάση τό GWP –καί τόν πέμπτο στούς κλάδους ἀσφαλίσεως Ζωῆς & Ὑγείας– δίδοντας τήν δυνατότητα στήν ἑταιρεία νά ἐπιδιώξει περαιτέρω ἀνάπτυξη στήν ἑλληνική ἀγορά καί νά ἐπεκταθεῖ μέσῳ προσφορῶν νέων προϊόντων, καναλιῶν διανομῆς καί πελατολογίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923