ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

34 ἀστυνομικοί σέ κύκλωμα ἑλληνοποιήσεων

Διοικητής Α.Τ. εἶχε στό χρηματοκιβώτιο 320.000 εὐρώ!

ΕΝΑ ἀπό τά μεγαλύτερα κυκλώματα παρανόμων ἑλληνοποιήσεων ἐξήρθρωσε ἡ ἀστυνομία. Ἀπό τήν πολύμηνη ἔρευνα προκύπτει ὅτι τοὐλάχιστον 34 ἀστυνομικοί εἶναι στόν σκληρό πυρῆνα τοῦ κυκλώματος! Πρόκειται γιά τόν μεγαλύτερο ἀριθμό ἀστυνομικῶν πού εἴτε ἔχει συλληφθεῖ ἤ πρόκειται νά συλληφθεῖ γιά τήν συμμετοχή σέ παρανομίες. Ἐπίσης δέν ἔχει προηγούμενο νά συλλαμβάνεται διοικητής ἀστυνομικοῦ τμήματος τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς ἔχοντας μέσα στό χρηματοκιβώτιο τοῦ σπιτιοῦ του περισσότερα ἀπό 300.000 εὐρώ.

Μέχρι στιγμῆς ἔχουν συλληφθεῖ 20 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων ἕξι ἀστυνομικοί, ἕνας ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου, μία ὑπάλληλος Ληξιαρχείου Ο.Τ.Α, ἕνας δικηγόρος καί ὀκτώ πολῖτες. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε ἀπό τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων Σωμάτων Ἀσφαλείας νά φθάσει μέχρι τέλους ἡ ἔρευνα καί ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι νά λογοδοτήσουν στήν Δικαιοσύνη. «Ἡ Ἀστυνομία γιά νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῆς κοινωνίας πρέπει πρῶτα ἐκείνη νά τηρεῖ τούς νόμους. Οἱ πολῖτες ζητοῦν ἀσφάλεια. Θέλουν κοντά τους τόν ἀστυνομικό, νά τούς προστατεύει καί ὄχι νά παρανομεῖ. Δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἐπιείκεια ἀπέναντι σέ ὅποιον παραβαίνει τόν ὅρκο του. Στηρίζουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις τούς ἀστυνομικούς τοῦ καθήκοντος, πού ἐργάζονται σκληρά καί συνειδητά γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καί τῆς πατρίδας μας. Καί αὐτοί εἶναι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἀστυνομικῶν» δήλωσε ἐμφανῶς ἠνωχλημένος καί προβληματισμένος ὁ ὑπουργός.

Ὁ εἰσαγγελεύς ἤσκησε ποινική δίωξη γιά σωρεία ἀδικημάτων πού ἀφοροῦν τήν δράση πολυμελοῦς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως. Τό κύκλωμα ἐξέδιδε πλαστά δικαιολογητικά, ἔγγραφα ταυτοποιήσεως σέ πολῖτες τρίτων χωρῶν γιά νά μπορέσουν νά παραμείνουν στήν χώρα ἤ νά διεκδικήσουν ὑπηκοότητα ἤ ἀκόμη καί νά ταξιδέψουν ἐκτός Ἑλλάδος. Ἀρκετοί ἦσαν Ἀλβανοί βαρυποινῖτες ἀλλά καί ἀπό χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως πού ἤθελαν νά διαγράψουν τό ἐγκληματικό παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν εἶχαν πρόβλημα νά καταβάλουν τοὐλάχιστον 30.000 εὐρώ γιά κάθε πλαστό ἔγγραφο πού θά ἔφερε τήν σφραγῖδα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Τά ἀδικήματα εἶναι κυρίως κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος, ἐνῶ ἐμπλεκόμενοι στήν ὑπόθεση πλήν τῶν ἀστυνομικῶν εἶναι ὑπάλληλοι ΟΤΑ, δικηγόρος καί ἰδιῶτες.

Ἀπό τίς μέχρι στιγμῆς ἔρευνες προκύπτει ὅτι τοὐλάχιστον ἀπό τό 2013 ἕως καί τώρα εἶχε συγκροτηθεῖ ἐγκληματική ὀργάνωσις, ἀποτελούμενη κυρίως ἀπό Ἕλληνες παλιννοστοῦντες πρώην χωρῶν Ε.Σ.Σ.Δ., ἀστυνομικούς καί ἄλλους δημοσίους ὑπαλλήλους. Τό κύκλωμα εἶχε ἀναπτύξει δίκτυο συνεργατῶν καί ἐδραστηριοποιεῖτο στήν ἔκδοση γνησίων (τυπικῶς) ἑλληνικῶν δελτίων ταυτότητος, ἑλληνικῶν διαβατηρίων καί διπλωμάτων ὁδηγήσεως σέ ἀλλοδαπούς ὑπηκόους μέ βαρύ ποινικό μητρῶο. Ἐπίσης διευκόλυναν τήν παράνομη παραμονή στήν χώρα τῶν ἀλλοδαπῶν, πού ἀπελάμβανον ὅλα τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ὅπως τό νά ἔχουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, παραπλανῶντας τίς ἁρμόδιες δημόσιες Ἀρχές καί Ὑπηρεσίες, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τυχόν ἔρευνες τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν πού θά ἀποσκοποῦσαν στόν ἐντοπισμό καί τήν σύλληψη ὁρισμένων ἐξ αὐτῶν (μέ βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν) καί ἐπί πλέον διευκολύνοντας τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός ἄλλες χῶρες. Συμφώνως πρός τά πρῶτα στοιχεῖα πού ἔχει συλλέξει ἡ ἀστυνομία, τό οἰκονομικό ὄφελος πού ἀπεκόμισε ἡ ἐγκληματική ὀργάνωσις, ἀνέρχεται σέ τοὐλάχιστον πέντε ἑκατομμύρια εὐρώ! Ὁ δέ διοικητής τοῦ Α.Τ. πού συνελήφθη ὄχι μόνον εἶπε στούς ἀστυνομικούς ὅτι εἶχε ξεχάσει τόν συνδυασμό, μέ ἀποτέλεσμα νά τό ἀνοίξουν μέ τροχό, ἀλλά καί ἐπέμεινε ὅτι τά χρήματα ἀνῆκαν σέ συγγενικό πρόσωπο καί ἁπλῶς τά κρατοῦσε γιά ἀσφάλεια!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923