198 ἡμέρες τόν χρόνο ἐργαζόμαστε γιά τό Κράτος

Φόρους Γερμανίας πληρώνουν οἱ Ἕλληνες κατά τό ΚΕΦίΜ

Ο ΜΕΣΟΣ Ἕλλην θά ἐργασθεῖ ἐφέτος 198 ἡμέρες γιά νά πληρώσει τίς ὀφειλές του πρός τό Κράτος, συμφώνως πρός τήν ἔρευνα πού δημοσιοποίησε χθές τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν (ΚΕΦίΜ) ἀναφορικῶς μέ τήν Ἡμέρα Οἰκονομικῆς Ἐλευθερίας. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ φορολογική ἐπιβάρυνσις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντίστοιχη μέ αὐτή τῶν Γερμανῶν καί μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῶν Σουηδῶν, τῶν Φινλανδῶν καί τῶν Ἰταλῶν. Οἱ Ἕλληνες τό 2018 θά ἐργασθοῦν ἐπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ 50 ἡμέρες περισσότερο γιά τό Κράτος ἀπό ὅ,τι εἰργάζοντο τό 2009. Ἀπό τήν ἔρευνα προκύπτει ὅτι οἱ Ἕλληνες δουλεύουν ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους ἕως καί τίς 18 Ἰουλίου γιά νά πληρώνουν φόρους καί εἰσφορές, ὁ συνδυασμός τῶν ὁποίων καταλήγει νά εἶναι ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα ποσοστά ἐντός τῆς Εὐρώπης. Τό ΚΕΦίΜ σέ ἀνακοίνωσή του ὑπογραμμίζει τά βασικά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης πού εἶναι καταπέλτης γιά τήν Κυβέρνηση τῆς «πρώτη φορά Ἀριστερᾶς».

Εἰδικώτερα: 1) Κατά τούς στόχους τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ 2018 ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας θά εἶναι ἐφέτος ἡ 18η Ἰουλίου. Οἱ φορολογούμενοι θά ἐργασθοῦν ἐφέτος 12 ἡμέρες παραπάνω γιά τό κράτος (σέ σχέση μέ τό 2017) παρά τήν αἰσιόδοξη πρόβλεψη τοῦ Προϋπολογισμοῦ γιά ἀνάπτυξη 2,5% τό 2018. 2) Τό 2018 θά δουλέψουμε 50 ἡμέρες γιά ἄμεσους φόρους, 67 γιά ἔμμεσους καί 81 γιά κοινωνικές εἰσφορές. 3) Ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας συνεχίζει νά φθάνει κάθε χρόνο καί ἀργότερα, ἀπορροφώντας ὅλο καί μεγαλύτερο μέρος τῶν εἰσοδημάτων πού παράγουν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες. Τό 2018 θά ἐργασθοῦμε 50 ὁλόκληρες ἡμέρες παραπάνω γιά τό Κράτος ἀπ’ ὅ,τι τό 2009 ἄν ἡ Κυβέρνησις ἐπιτύχει τούς στόχους της. 4) Ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πώς ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας τοῦ 2017 ἦταν ἡ 6η Ἰουλίου. 5) Ἡ Κυβέρνησις δέν πέτυχε τόν στόχο εἰσπράξεως φόρων καί εἰσφορῶν πού εἶχε θέσει στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2017. Στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2018 προβλέπει τήν ἐπί πλέον αὔξηση τῶν Ἔμμεσων Φόρων κατά 3,4%, τῶν Ἄμεσων Φόρων κατά 1,6% καί τῶν Καθαρῶν Κοινωνικῶν Εἰσφορῶν κατά 4,9% σέ σχέση μέ ὅσα προϋπολόγιζε τό 2017. 6) Ἡ φορολογική ἐπιβάρυνσις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντίστοιχη μέ αὐτή τῶν Γερμανῶν καί μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῶν Σουηδῶν, τῶν Φινλανδῶν καί τῶν Ἰταλῶν. Ταυτοχρόνως, ἡ ἱκανοποίησις τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς κρατικά παρεχόμενες ὑπηρεσίες ὑγείας καί παιδείας καθώς καί ἀπό τήν δικαιοσύνη εἶναι ἀπό τίς χαμηλότερες μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΟΣΑ. Εἶναι χαρακτηριστικό, πάντως, πώς ὡς πρός τήν ἱκανοποίηση ἀπό τό σύστημα ὑγείας, τό ἐκπαιδευτικό σύστημα καί τά σχολεῖα, ἡ Ἑλλάς εἶναι τελευταία ἀνάμεσα στίς 35 ἐξεταζόμενες χῶρες.

Συμφώνως πρός τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2018, τά συνολικά φορολογικά ἔσοδα προβλέπεται νά ἀνέλθουν στά 82 δισ. εὐρώ. Ἀπό αὐτά τά 27,4 δισ. εὐρώ ἀφοροῦν σέ ἔμμεσους φόρους, τά 20,8 δισ. εὐρώ σέ ἄμεσους φόρους ἐνῶ τά 33,6 δισ. εὐρώ ἀντιστοιχοῦν σέ κοινωνικές εἰσφορές. Οἱ τόκοι κεφαλαίου ἀνέρχονται στά 176 ἑκατ. εὐρώ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό διαθέσιμο καθαρό ἐθνικό εἰσόδημα γιά τό 2018 ἐκτιμᾶται –βάσει τῶν δημοσιευμένων στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ– στά 151 δισ. εὐρώ. Διαιρώντας τά φορολογικά ἔσοδα μέ τό καθαρό ἐθνικό εἰσόδημα καί πολλαπλασιάζοντας τό πηλίκο μέ τίς 365 μέρες τοῦ χρόνου, προκύπτει ὅτι οἱ Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες θά πρέπει ἐφέτος νά ἐργασθοῦν 198 ἡμέρες γιά τό Κράτος. Σχολιάζοντας τά ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης, τό μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚΕΦίΜ Τάσος Ἀβραντίνης ἐπεσήμανε: «Ἡ φορολογία εἶναι μέρος τοῦ κόστους τῆς οἰκονομίας ἑνός κράτους καί ἐπηρεάζει τά κίνητρα τῶν ἀτόμων γιά παραγωγή. Μείωση τῆς φορολογίας σημαίνει αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος καί βελτίωσις ὅλων τῶν μεγεθῶν τῆς οἰκονομίας. Ἐφέτος, τό ὕψος τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν εἶναι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στήν ἀνταγωνιστικότητα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑδρογονανθράκων σέ Ἰόνιο – Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ἔχει ἐπιβάλει τήν υἱοθέτηση ἑνός νέου παραγωγικοῦ μοντέλου γιά τήν Ἐνέργεια, τό ὁποῖο στοχεύει στήν ἐνσωμάτωση ὅλο καί περισσοτέρων περιβαλλοντικῶν παραμέτρων, μεγαλύτερη διείσδυση τῶν ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνέργειας (ΑΠΕ), διερεύνηση τῶν προοπτικῶν ἀναπτύξεως «μπλέ» (ἀπό φυσικό ἀέριο) καί «πράσινου» (ἀπό ΑΠΕ) ὑδρογόνου καί κυρίως μείωση τῆς χρήσεως τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἔχει δεσμευθεῖ νά καταστεῖ ἡ πρώτη κλιματικῶς οὐδέτερη περιοχή παγκοσμίως ἕως τό 2050. Ἡ χώρα μας ἔχει ἤδη εἰσέλθει σέ περίοδο ἐνεργειακοῦ μετασχηματισμοῦ μέ πλήρη ἀπολιγνιτοποίηση μέχρι τό 2028.

Οἱ πατέντες Μπάιντεν διχάζουν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ σέ ὅλον τόν κόσμο –ἐπιστημονικές, πολιτικές καί οἰκονομικές– ἔχει προκαλέσει ἡ στήριξις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν πρόταση τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας νά καταργηθεῖ ἡ πνευματική ἰδιοκτησία στά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀπό τήν συνδιοίκηση στήν ἐκχώρηση

Μανώλης Κοττάκης
H «ΙΔΙΩΤΙΚΗ» ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Κιράν σέ Θεσσαλονίκη καί Θράκη (ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἔμφαση κατά τήν παραμονή του στά ὀθωμανικά μνημεῖα τῆς περιοχῆς) συνέπεσε χρονικά μέ τήν ἄσκηση ποινικῆς δίωξης ἐναντίον τοῦ Δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἰμάμογλου γιά ἀσέβεια πρός τόν ὀθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ, τόν τάφο τοῦ ὁποίου ἐπισκέφθηκε.

Μετά ἀπό σαράντα χρόνια, καί γιατί τώρα…

Δημήτρης Καπράνος
Βγῆκε, πού λέτε, ὁ Σαρούνας Μαρστουλιόνις, ἕνας πρώην σοβιετικός (Λιθουανός σήμερα) πολίτης καί πρώην παίκτης τῆς καλαθόσφαιρας καί κατήγγειλε ὅτι «κάποιοι τούς πλησίασαν τό 1987 στήν Ἑλλάδα καί τούς πρότειναν νά τούς δώσουν χρήματα γιά νά κερδίσει ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά αὐτοί δέν δέχθηκαν».

Σάββατον, 6 Μαΐου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙ