198 ἡμέρες τόν χρόνο ἐργαζόμαστε γιά τό Κράτος

Φόρους Γερμανίας πληρώνουν οἱ Ἕλληνες κατά τό ΚΕΦίΜ

Ο ΜΕΣΟΣ Ἕλλην θά ἐργασθεῖ ἐφέτος 198 ἡμέρες γιά νά πληρώσει τίς ὀφειλές του πρός τό Κράτος, συμφώνως πρός τήν ἔρευνα πού δημοσιοποίησε χθές τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν (ΚΕΦίΜ) ἀναφορικῶς μέ τήν Ἡμέρα Οἰκονομικῆς Ἐλευθερίας. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ φορολογική ἐπιβάρυνσις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντίστοιχη μέ αὐτή τῶν Γερμανῶν καί μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῶν Σουηδῶν, τῶν Φινλανδῶν καί τῶν Ἰταλῶν. Οἱ Ἕλληνες τό 2018 θά ἐργασθοῦν ἐπί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ 50 ἡμέρες περισσότερο γιά τό Κράτος ἀπό ὅ,τι εἰργάζοντο τό 2009. Ἀπό τήν ἔρευνα προκύπτει ὅτι οἱ Ἕλληνες δουλεύουν ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους ἕως καί τίς 18 Ἰουλίου γιά νά πληρώνουν φόρους καί εἰσφορές, ὁ συνδυασμός τῶν ὁποίων καταλήγει νά εἶναι ἕνα ἀπό τά ὑψηλότερα ποσοστά ἐντός τῆς Εὐρώπης. Τό ΚΕΦίΜ σέ ἀνακοίνωσή του ὑπογραμμίζει τά βασικά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης πού εἶναι καταπέλτης γιά τήν Κυβέρνηση τῆς «πρώτη φορά Ἀριστερᾶς».

Εἰδικώτερα: 1) Κατά τούς στόχους τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ 2018 ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας θά εἶναι ἐφέτος ἡ 18η Ἰουλίου. Οἱ φορολογούμενοι θά ἐργασθοῦν ἐφέτος 12 ἡμέρες παραπάνω γιά τό κράτος (σέ σχέση μέ τό 2017) παρά τήν αἰσιόδοξη πρόβλεψη τοῦ Προϋπολογισμοῦ γιά ἀνάπτυξη 2,5% τό 2018. 2) Τό 2018 θά δουλέψουμε 50 ἡμέρες γιά ἄμεσους φόρους, 67 γιά ἔμμεσους καί 81 γιά κοινωνικές εἰσφορές. 3) Ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας συνεχίζει νά φθάνει κάθε χρόνο καί ἀργότερα, ἀπορροφώντας ὅλο καί μεγαλύτερο μέρος τῶν εἰσοδημάτων πού παράγουν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες. Τό 2018 θά ἐργασθοῦμε 50 ὁλόκληρες ἡμέρες παραπάνω γιά τό Κράτος ἀπ’ ὅ,τι τό 2009 ἄν ἡ Κυβέρνησις ἐπιτύχει τούς στόχους της. 4) Ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πώς ἡ Ἡμέρα Φορολογικῆς Ἐλευθερίας τοῦ 2017 ἦταν ἡ 6η Ἰουλίου. 5) Ἡ Κυβέρνησις δέν πέτυχε τόν στόχο εἰσπράξεως φόρων καί εἰσφορῶν πού εἶχε θέσει στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2017. Στόν Προϋπολογισμό τοῦ 2018 προβλέπει τήν ἐπί πλέον αὔξηση τῶν Ἔμμεσων Φόρων κατά 3,4%, τῶν Ἄμεσων Φόρων κατά 1,6% καί τῶν Καθαρῶν Κοινωνικῶν Εἰσφορῶν κατά 4,9% σέ σχέση μέ ὅσα προϋπολόγιζε τό 2017. 6) Ἡ φορολογική ἐπιβάρυνσις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντίστοιχη μέ αὐτή τῶν Γερμανῶν καί μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῶν Σουηδῶν, τῶν Φινλανδῶν καί τῶν Ἰταλῶν. Ταυτοχρόνως, ἡ ἱκανοποίησις τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς κρατικά παρεχόμενες ὑπηρεσίες ὑγείας καί παιδείας καθώς καί ἀπό τήν δικαιοσύνη εἶναι ἀπό τίς χαμηλότερες μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΟΣΑ. Εἶναι χαρακτηριστικό, πάντως, πώς ὡς πρός τήν ἱκανοποίηση ἀπό τό σύστημα ὑγείας, τό ἐκπαιδευτικό σύστημα καί τά σχολεῖα, ἡ Ἑλλάς εἶναι τελευταία ἀνάμεσα στίς 35 ἐξεταζόμενες χῶρες.

Συμφώνως πρός τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2018, τά συνολικά φορολογικά ἔσοδα προβλέπεται νά ἀνέλθουν στά 82 δισ. εὐρώ. Ἀπό αὐτά τά 27,4 δισ. εὐρώ ἀφοροῦν σέ ἔμμεσους φόρους, τά 20,8 δισ. εὐρώ σέ ἄμεσους φόρους ἐνῶ τά 33,6 δισ. εὐρώ ἀντιστοιχοῦν σέ κοινωνικές εἰσφορές. Οἱ τόκοι κεφαλαίου ἀνέρχονται στά 176 ἑκατ. εὐρώ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό διαθέσιμο καθαρό ἐθνικό εἰσόδημα γιά τό 2018 ἐκτιμᾶται –βάσει τῶν δημοσιευμένων στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ– στά 151 δισ. εὐρώ. Διαιρώντας τά φορολογικά ἔσοδα μέ τό καθαρό ἐθνικό εἰσόδημα καί πολλαπλασιάζοντας τό πηλίκο μέ τίς 365 μέρες τοῦ χρόνου, προκύπτει ὅτι οἱ Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες θά πρέπει ἐφέτος νά ἐργασθοῦν 198 ἡμέρες γιά τό Κράτος. Σχολιάζοντας τά ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης, τό μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚΕΦίΜ Τάσος Ἀβραντίνης ἐπεσήμανε: «Ἡ φορολογία εἶναι μέρος τοῦ κόστους τῆς οἰκονομίας ἑνός κράτους καί ἐπηρεάζει τά κίνητρα τῶν ἀτόμων γιά παραγωγή. Μείωση τῆς φορολογίας σημαίνει αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος καί βελτίωσις ὅλων τῶν μεγεθῶν τῆς οἰκονομίας. Ἐφέτος, τό ὕψος τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν εἶναι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στήν ἀνταγωνιστικότητα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»