ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

16 φόροι ἀκινήτων αὐξάνονται ἀπό τό 2019

Ντόμινο ἐπιβαρύνσεων γιά χιλιάδες νοικοκυριά

ΔΕΚΑ ἕξι φόροι θά αὐξηθοῦν ἀπό τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 2019 στίς 3.792 περιοχές πού οἱ ἀντικειμενικές τιμές τῶν ἀκινήτων πῆραν τήν ἀνηφόρα. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἐκτιμοῦν ὅτι θά ὑπάρξει καί δεύτερη αὔξησις ἐντός τοῦ ἑπομένου ἔτους, καθώς ἀναμένεται νέος γῦρος ἀναπροσαρμογῆς τῶν τιμῶν ζώνης, εἰδικῶς σέ περιοχές πού παρατηροῦνται στρεβλώσεις οἱ ὁποῖες δέν ἀντιμετωπίσθηκαν κατά τίς ἐφετινές ἀλλαγές. Βάσει τοῦ συμπληρωματικοῦ Μνημονίου, μέχρι τά μέσα Ἰουνίου τοῦ 2019 θά γίνει νέα ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξίων, ἐνῶ μία ἀκόμη ἀλλαγή στίς ἀντικειμενικές ἀξίες, ὥστε αὐτές νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τίς ἐμπορικές τιμές, θά γίνει τό 2020. Ὁ ΕΝΦΙΑ θά ἀναμορφωθεῖ ἐκ νέου, καθώς οἱ συντελεστές θά ἀλλάξουν τόσο τό 2019 ὅσο καί τό 2020 μέ ἀντίστοιχες ἐλαφρύνσεις ἤ ἐπιβαρύνσεις στά νοικοκυριά. Δεδομένου ὅτι οἱ νέες τιμές ἐφορίας τῶν ἀκινήτων θά τεθοῦν σέ ἰσχύ ἀπό τήν 1η-1-2019, θά ἐφαρμοσθοῦν γιά τόν ὑπολογισμό τῶν τεκμηρίων τῶν ἀκινήτων τῆς ἴδιας χρονιᾶς γιά τά ὁποῖα ὁ φορολογούμενος θά ὑποβάλει δήλωση τό 2020. Ἐπί τῆς οὐσίας, στίς ἐφετινές παρεμβάσεις τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προτίμησε νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες διατηρώντας τίς στρεβλώσεις πού ὑπάρχουν. Ἐπί παραδείγματι, δέν τροποποίησε τούς Συντελεστές Ἐμπορικότητος, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐπαγγελματική στέγη νά παραμένει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα καί δέν ἐνέταξε στό ἀντικειμενικό σύστημα δεκάδες περιοχές-φιλέτα, μέ ἀποτέλεσμα νά συνεχίσουν νά φορολογοῦνται χαμηλότερα σέ σχέση μέ ἄλλες περιοχές. Οἱ φόροι μεταβιβάσεως τῶν ἀκινήτων, ἐπί συναλλαγῶν πού θά πραγματοποιηθοῦν μέχρι καί τήν 31η Δεκεμβρίου 2018, γίνονται μέ τίς παλαιές τιμές καί γι’ αὐτό τόν λόγο παρατηρεῖται τό ἀδιαχώρητο στά συμβολαιογραφικά γραφεῖα ὅπου δεκάδες εἶναι ἐκεῖνοι πού σπεύδουν νά μεταβιβάσουν ἀκίνητα πρίν ὑπάρξει μεγάλη ἐπιβάρυνσις. Ἀπό τό 2019 οἱ ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων θά γίνουν ἀκριβότερες, μέ τόν φόρο μεταβιβάσεως νά ἐκτοξεύεται ἀκόμη καί κατά 50%, τό Τέλος Ἀκίνητης Περιουσίας πού εἰσπράττουν οἱ Δῆμοι μέσω τῶν λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος θά εἶναι αὐξημένο, ἐνῶ ἀκόμη πιό τσουχτερό θά γίνει τό τεκμήριο γιά τίς κατοικίες. Ἐπίσης, αὐξάνονται ὅλοι οἱ ἄλλοι φόροι ἀκινήτων, ὅπως ὁ φόρος μεταβιβάσεως ἀκινήτων, γονικῶν παροχῶν, κληρονομίας, τά τέλη ἐγγραφῆς στό Κτηματολόγιο, καί πολλοί ἄλλοι φόροι καί τέλη.

Οἱ φόροι καί τά τέλη πού θά αὐξηθοῦν τό 2019 εἶναι οἱ ἑξῆς:

• Συμπληρωματικός φόρος ἐπί συνόλου περιουσίας-ἀφορολόγητο ποσό 200.000 εὐρώ, Φυσικά πρόσωπα: 1‰-1%, Νομικά πρόσωπα: 2,5-5‰

• Δημοτικό Τέλος Ἀκινήτου Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οἰκόπεδα): 0,25-0,35‰

• Φόρος Ἀκινήτου Περιουσίας Ὑπερακτίων Ἑταιρειῶν: 15%

• ΦΠΑ στήν ἀγορά νεόδμητων κτισμάτων καί στήν ἀντιπαροχή 24%

• Φόρος Μεταβιβάσεως/Χρησικτησίας Ἀκινήτων: 3%

• Ἐπί τοῦ φόρου μεταβιβάσεως ἀκινήτων: α) Δημοτικός φόρος & β) Φόρος ὑπέρ Νομαρχιακῶν Ταμείων Ὁδοποιίας 3% ἐπί τοῦ ΦΜΑ 7% ἐπί τοῦ ΦΜΑ

• Φόρος Ἀνταλλαγῆς: 1,5%

• Φόρος Διανομῆς Ἀκινήτων: 0,75%

• Δημοτικός φόρος Μεταβιβάσεως Ἀκινήτων 3% ἐπί Φ.Μ.Α.

• Ἀναλογικό τέλος μεταγραφῆς μεταβιβαστικῶν συμβολαίων 4,75‰ στά ἔμμισθα ὑποθηκοφυλακεῖα, 5‰ + 1‰ στά νέα κτηματολογικά γραφεῖα

• Φόρος Κληρονομιᾶς ἤ Γονικῆς Παροχῆς ἀκινήτων (ἀναλόγως πρός τόν βαθμό συγγενείας)

• Φόρος Δωρεᾶς ἀκινήτων (ἀναλόγως πρός τόν βαθμό συγγενείας)

• Ἀναλογικό τέλος μεταγραφῆς δωρεῶν καί γονικῶν παροχῶν 7,75‰ στά ὑποθηκοφυλακεῖα 8‰ + 1‰ στά νέα κτηματολογικά γραφεῖα

• Ἀναλογικό τέλος κτηματογραφήσεως πρός τό «Ἑλληνικό Κτηματολόγιο» 1‰ ἐπί ἀντ. ἀξίας ἄνω τῶν 20.000 εὐρώ μέ ὅριο τά 900 εὐρώ

• Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευῆς ἤ διατηρήσεως αὐθαιρέτων

• Εἰσφορές σέ γῆ καί χρῆμα γιά ἔνταξη σέ σχέδια πόλεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Καταργεῖται ἡ φορολογία στά ἐπιδόματα ἐπικινδυνότητος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Εφημερίς Εστία
Μείωνε δραματικά τίς ἀποδοχές πιλότων μαχητικῶν, ἀνδρῶν εἰδικῶν δυνάμεων, βατραχανθρώπων – Τό μέτρο θά ἀνακοινωθεῖ κατά τήν παραλαβή τῶν Rafale στήν Τανάγρα

Μέ ποιούς εἶστε, κύριοι;

Μανώλης Κοττάκης
ΨΑΧΝΟΥΜΕ νά βροῦμε τόν ἐχθρό ἀπέναντί μας

Ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας τάσσεται ἡ γαλλική προεδρία

Εφημερίς Εστία
O ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ Μπρουνώ Λέ Μέρ ἐτάχθη ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας…

Ὁ 25ος Μεσημβρινός, οἱ Τοῦρκοι καί ὁ «Ἀναπτυξιακός»…

Δημήτρης Καπράνος
Πρίν ἀπό ἕνα χρόνο, τήν 21η Ἰανουαρίου τοῦ 2021…

Πέμπτη, 18 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ