150 φάκελοι μαύρου χρήματος στό μικροσκόπιο τῶν Ἀρχῶν

Ἐπιχειρήσεις καί φυσικά πρόσωπα στήν «τσιμπίδα»

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ τῶν ἐλεγκτικῶν ἀρχῶν εὑρίσκονται 1.200 ὑποθέσεις πού ἀντιμετωπίζουν κατηγορίες φοροδιαφυγῆς καί ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ἐξ αὐτῶν ἔχει δοθεῖ ἐντολή νά ἐλεγχθοῦν ἐξονυχιστικά περίπου 150 ὑποθέσεις, καθώς διεπιστώθη ὅτι συνδέονται μέ διάφορες λίστες, ὅπως οἱ Panama Papers καί Μπόργιανς, ἐνῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐπιχειρήσεις μέ ἑταιρεῖες-βιτρίνες. Γιά τίς συγκεκριμένες ὑποθέσεις ἔχουν καταγραφεῖ, ἀνά περίπτωση, διάφορα ἐπιβαρυντικά δεδομένα, ὅπως ἀσυνήθιστες κινήσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν καί πολλά ἐμβάσματα στό ἐξωτερικό, ἀλλά καί μεγάλες ἀποκλίσεις ἀνάμεσα στά ἔσοδα καί τίς δαπάνες. Οἱ ὑποθέσεις ἔχουν «ἀνοίξει», ἀλλά ὁ ἔλεγχος εὑρίσκεται σέ ἀρχικά στάδια καί ἕνας ἀπό τούς λόγους εἶναι ὅτι ἔχει ζητηθεῖ ἄνοιγμα λογαριασμῶν σέ ἄλλες χῶρες, ἐκτός ΕΕ, στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων. Ἕνας ἄλλος σοβαρός λόγος εἶναι ὅτι ἡ Διεύθυνσις Ἐρευνῶν Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, πού θά ἔπρεπε νά εὑρίσκεται σέ πλήρη λειτουργία ἀπό πέρυσι τήν ἄνοιξη, ὑπολειτουργεῖ, μέ ἀποτέλεσμα ὁ χρόνος νά τρέχει καί οἱ παραγγελίες γιά εἰσαγγελικούς ἐλέγχους νά παραμένουν στά ἀζήτητα. Πάντως, συμφώνως πρός τίς ἐντολές πού ἔχουν δοθεῖ, ἀναμένεται τό συντομότερο δυνατόν νά ξεκινήσουν διασταυρώσεις περιουσιακῶν στοιχείων τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό, ἐνῶ σέ δεύτερη φάση θά ἐλεγχθοῦν καί τά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντός τους. Γιά τήν ἔρευνα αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων θά χρησιμοποιηθεῖ καί μία σειρά ἔμμεσων τεχνικῶν ἐλέγχου, ὅπως εἶναι ἡ συλλογή στοιχείων ἀπό τά ὑποθηκοφυλακεῖα, τίς χρηματιστηριακές ἀλλά καί τίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες. Στό μικροσκόπιο τῶν ἀρχῶν εὑρίσκονται καί οἱ συναλλαγές μέ μετρητά ἄνω τῶν 10.000 εὐρώ, πού ἀφοροῦν σέ ἀγορές αὐτοκινήτων, σκαφῶν ἀναψυχῆς, πολυτίμων λίθων, ἀντικῶν, καθώς αὐτό προβλέπει τό νέο αὐστηρότερο πλαίσιο πού θέσπισε ἡ Κυβέρνησις γιά τό μαῦρο χρῆμα.

Σέ δεύτερη φάση, καί ἀφοῦ ὑπάρξει συνεργασία γιά τήν ἀνταλλαγή πληροφοριῶν ἐμπιστευτικῆς φύσεως μεταξύ τῆς Ἀρχῆς γιά τό Ξέπλυμα καί τῶν ἄλλων ἁρμοδίων ἀρχῶν, θά δοθεῖ ἐντολή γιά «πάγωμα» λογαριασμῶν, θυρίδων, ὅπως καί τῆς μεταβιβάσεως κάθε περιουσιακοῦ στοιχείου τῶν ὑπόπτων. Καί αὐτό διότι, ὅπως ὑποστηρίζεται, ὁ νόμος δίδει τήν δυνατότητα γιά τέτοιες περιπτώσεις, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει διαδικασία ἐρεύνης ὥστε νά γίνεται ἀπαγόρευσις τῆς κινήσεως λογαριασμῶν, τίτλων καί χρηματοπιστωτικῶν προϊόντων καθώς καί τοῦ ἀνοίγματος θυρίδων καί τῆς μεταβιβάσεως ἤ ἐκποιήσεως ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου. Γιά ὅσους στοιχειοθετηθοῦν κατηγορίες γιά ξέπλυμα μαύρου χρήματος θά βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ ποινικές διώξεις σέ βαθμό κακουργήματος.

Συμφώνως πρός τόν νόμο, φυσικά πρόσωπα καί ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν καθυστερήσει νά πληρώσουν ποσά φόρων ἄνω τῶν 50.000 εὐρώ, γιά περισσοτέρους ἀπό τέσσερεις μῆνες μετά τήν ἡμερομηνία λήξεως τῶν προβλεπομένων προθεσμιῶν, εὑρίσκονται ἀντιμέτωπα μέ μηνυτήριες ἀναφορές ἀπό τίς ἁρμόδιες Δ.Ο.Υ. γιά τό ἀδίκημα τῆς μή καταβολῆς χρεῶν πρός τό Δημόσιο, καί πολλοί κινδυνεύουν νά κατηγορηθοῦν γιά νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπό παράνομες δραστηριότητες. Ὡστόσο, κατά τούς ἔλεγχους πού γίνονται, διαπιστώνεται ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός εἶναι κακοπληρωτές καί δέν ἐμπλέκονται σέ ἔκνομες δραστηριότητες. Αὐτή τήν περίοδο ἡ χώρα ἀξιολογεῖται γιά τήν ἐπάρκεια στήν καταπολέμηση τῆς νομιμοποιήσεως ἐσόδων ἀπό τήν «Ὁμάδα Χρηματοοικονομικῆς Δράσης», μία ἀνεξάρτητη μονάδα πού συγκροτήθηκε τό 1989, ἀλλά ἔχει ἀποκτήσει ἰδιαίτερη ἀπήχηση στούς κύκλους τῆς Κομμισσιόν.

Ὅταν λειτουργήσει πλήρως ἡ Διεύθυνσις Ἐρευνῶν Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος θά ἀναλάβει τήν διενέργεια ἐρευνῶν, προκαταρκτικῆς ἐξετάσεως ἤ προανακρίσεως γιά τήν ἐξακρίβωση τελέσεως φορολογικῶν ἐγκλημάτων καί ὁποιωνδήποτε ἄλλων συναφῶν οἰκονομικῶν ἐγκλημάτων καθῶς καί τήν σύνταξη πορισματικῶν ἐκθέσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου