1,5 δισ. εὐρώ τό κόστος τῶν μέτρων στηρίξεως στούς πληγέντες

ΣΤΑ 1,5 δισ. εὐρώ ἐκτιμᾶται αὐτήν τήν στιγμή ὅτι μπορεῖ νά φτάσουν οἱ συνέπειες σέ δημοσιονομικό καί μακροοικονομικό ἐπίπεδο ἀπό τίς καταστροφικές πυρκαϊές πού ἔπληξαν τήν χώρα καί ἄφησαν ἄστεγες ἑκατοντάδες οἰκογένειες,ἐνῶ χθές ἐνεκρίθη συμπληρωματικός προϋπολογισμός ὕψους 500 ἑκατομμυρίων εὐρώ.

Ὁ τελικός ἀπολογισμός θά πραγματοποιηθεῖ ἀφοῦ σβήσει καί ἡ τελευταία φλόγα ἐνῶ ἤδη πραγματοποιεῖται ἐπανυπολογισμός τῶν κονδυλίων πού θά ἀπαιτηθοῦν γιά τήν χρηματοδότηση τῶν ἀποζημιώσεων πού θά καταβληθοῦν ἐντός τοῦ 2021 ὑπό τό βάρος τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανακτήσεως τῶν πυρόπληκτων πού καταγγέλλουν ὅτι ὁ κρατικός μηχανισμός τούς ἄφησε ἀβοήθητους εἰς τό ἔλεος τῆς φωτιᾶς.

Τό πακέτο μέτρων γιά τήν στήριξη πυρόπληκτων νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων καί τήν ἀποκατάσταση ζημιῶν στίς πυρόπληκτες περιοχές ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ σήμερα τό ἀπόγευμα, σέ μία προσπάθεια νά ὑποχωρήσει τό κῦμα τῆς λαϊκῆς ὀργῆς. Πρῶτος στόχος, συμφώνως πρός τήν Κυβέρνηση, εἶναι ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἀναγκῶν πού ἔχουν προκύψει ἀπό τήν καταστροφή χιλιάδων σπιτιῶν, παραγωγικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀγροτικῶν ἐκμεταλλεύσεων καί ὑποδομῶν. Τα μέτρα προανήγγειλε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας τονίζων ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ ὁ ἀναγκαῖος δημοσιονομικός χῶρος καί ὑπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, πού θά κατανεμηθοῦν συμφώνως πρός τίς διαπιστούμενες ἀνάγκες.

Ἄμεσα θά δοθοῦν προκαταβολές ἔναντι μελλοντικῶν ἐνισχύσεων καί ἀποζημιώσεων, πού τό ὕψος τους θά καθορισθεῖ κατά περίπτωσιν καί κατά δικαιοῦχο, μετά ἀπό λεπτομερῆ καταγραφή τῶν ζημιῶν. Τά κονδύλια θά διατεθοῦν ἄμεσα καί στήν τοπική αὐτοδιοίκηση, γιά τήν ἀποκατάσταση ζημιῶν σέ ὑποδομές. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Σταϊκούρας, πέραν τῆς ἄμεσης ἐνισχύσεως 600 εὐρώ ἀνά νοικοκυριό καί τῶν 6.000 εὐρώ γιά καταστραφεῖσα οἰκοσκευή, θά δοθοῦν:

• Ἐπιδοτήσεις καί οἰκονομικές ἐνισχύσεις γιά τήν ἀποκατάσταση-ἀνακατασκευή σπιτιῶν πού κάηκαν στίς πυρκαϊές ἤ ὑπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ἡ ἐνίσχυσις θά καλύπτει τό 80% τῆς δαπάνης, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο 20% θά εἶναι δάνειο.

• Οἰκονομικές ἐνισχύσεις σέ ἐπιχειρήσεις καί σέ ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις τῶν περιοχῶν πού ὑπέστησαν μεγάλες ζημίες ἀπό τίς πυρκαϊές.

• Ἡ καταγραφή τῶν ζημιῶν σέ κατοικίες, ἐπιχειρήσεις καί ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις θά ξεκινήσει ἄμεσα, μέ τήν συνδρομή τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Εἰδικώτερα, ὡς πρός τίς ἀποζημιώσεις προβλέπονται:

• Παροχή στεγαστικῆς συνδρομῆς γιά ἀποκαστάσταση κτιρίων.

• 80% δωρεάν κρατική ἀρωγή καί 20% δανειοδότηση μέ ἐγγύηση τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου μέ συγκεκριμένες προβλέψεις γιά ἄμεση ἐκταμίευση πόρων.

Ἐπιχορήγηση ἐπιχειρήσεων: Συμφώνως πρός τό ὑφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο [ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23-04-2021)], τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν εἶναι ἁρμόδιο γιά τήν ἀποζημίωση ἐπιχειρήσεων πού ἔχουν πληγεῖ ἀπό θεομηνίες, σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια, ἡ ὁποία καί συστήνει σχετικές ἐπιτροπές πού προχωροῦν στήν ἐκτίμηση τῶν ζημιῶν σέ κάθε ἐπιχείρηση. Εἰδικώτερα, ἡ ἐπιχορήγησις μέρους τῆς ἐκτιμηθείσας ζημίας περιλαμβάνει τήν ζημία σέ κτιριακές ἐγκαταστάσεις, μηχανολογικό ἐξοπλισμό, πρῶτες ὗλες, ἐμπορεύματα καί κατεστραμμένα ὀχήματα τῆς ἐπιχειρήσεως ἐνῶ στό ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσονται καί οἱ ἀγροτικές ἐκμεταλλεύσεις.

• Ἀναστολές 6 μηνῶν γιά φορολογικές – ἀσφαλιστικές ὑποχρεώσεις καί ἀντίστοιχο πάγωμα γιά ἐνήμερους δανειολῆπτες.

• Ἐπιδότησις ἐνοικίου.

• Προβλέψεις γιά ἀναστολές σέ ἐργαζομένους.

• Χρηματοδότησις τοῦ ΕΛΓΑ.

• Ἐνίσχυσις τῆς Πολιτικῆς Προστασίας μέ 1.76 δισεκατομμύρια εὐρώ.

• Προσφορά γιά τήν ἀναδάσωση 224 ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως καί

• 110 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά ἀντιπλημμυρικά ἔργα καί ἀντιπυρικές ζῶνες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Τό Ρούβλι εἶναι τό νόμισμα μέ τήν καλύτερη ἀπόδοση στόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἀνάλυσις οἰκονομικοῦ ἀξιωματούχου γιά τήν «Ἑστία»: Σέ ὕφεση ἡ Εὐρωζώνη τό τρίτο τρίμηνο τοῦ 2022! – Θά κατακρημνισθοῦν χρηματιστήρια καί ψηφιακά νομίσματα

Τό ἐρώτημα τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου

Μανώλης Κοττάκης
Παλαιός κοινοβουλευτικός ἀπό τούς πλέον ἔμπειρους μοῦ ἔκανε τήν ἑξῆς ἐπισήμανση:

Ἀνατιμήσεις στά οἰκοδομικά ὑλικά

Εφημερίς Εστία
Γιά φρένο στίς ἐπενδύσεις ἔχει προειδοποιήσει ἡ ΤτΕ

Ἡ εἴδηση βρίσκεται στό ἔλεος τῆς πληροφορίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὅσο ὁ κόσμος «προχωρεῖ ὅλο πρός τά ἐμπρός»…

Δευτέρα, 25 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ