15.000 εἰδοποιητήρια σέ φορολογουμένους μέ «λυπητερές» γιά παλαιές ὑποθέσεις

«ΚΟΣΤΟΥΜΙ» σέ χιλιάδες φορολογουμένους πού δέν δήλωσαν εἰσοδήματα «ράβει» ἡ ΑΑΔΕ καί ἑτοιμάζει 15.000 ραβασάκια μέ τόν ἔξτρα, κατ’ ἐκτίμησιν, φόρο πού θά κληθοῦν νά πληρώσουν.

Στήν πρώτη γραμμή εὑρίσκονται ἐργαζόμενοι καί συνταξιοῦχοι μέ ἀδήλωτα ἀναδρομικά ποσά, οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων πού δέν ἐνεφάνισαν τά πραγματικά ἔσοδα ἀπό τίς βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb), συνταξιοῦχοι μέ ἀποδοχές ἀπό τό ἐξωτερικό, ἐπιχειρήσεις μέ μεταβολή τῆς ἀκίνητης περιουσίας πού δέν ὑπέβαλαν τροποποιητική δήλωση Ε9, ἐπαγγελματίες μέ σημαντική δραστηριότητα καί μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ καθώς καί φορολογούμενοι μέ πολυτελῆ διαβίωση καί μεγάλη περιουσία πού δέν δικαιολογεῖται ἀπό τό προφίλ τους στήν ἐφορία. Προτεραιότητα γιά τόν φοροελεγκτικό μηχανισμό εἶναι νά «τακτοποιηθοῦν» ἀνοιχτές φορολογικές ὑποθέσεις, ἀπό τό 2017, πού παραγράφονται στό τέλος τοῦ 2023.

Ἐργαζόμενοι καί συνταξιοῦχοι μέ ἀδήλωτα ἀναδρομικά καί ἀποδοχές, φορολογούμενοι μέ ἀποδοχές ἀπό τό ἐξωτερικό, ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων μέ ἀδήλωτα εἰσοδήματα, ἐπαγγελματίες πού ὑποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ἀλλά ἔχουν σημαντική δραστηριότητα, ἐλέγχονται κατά προτεραιότητα ἀπό τούς «ράμπο» τοῦ φοροελεγκτικοῦ μηχανισμοῦ.

Ἀκόμη ἡ ΑΑΔΕ ἐξετάζει καί θά ἀποστείλει «ραβασάκια» σέ φορολογουμένους γιά «ἁμαρτίες» τοῦ παρελθόντος πού ἀφοροῦν:

• Ὑποθέσεις φορολογίας εἰσοδήματος καί ΦΠΑ γιά τήν χρήση τοῦ ἔτους 2012, γιά τίς ὁποῖες μετά τήν λήξη τῆς κανονικῆς 5ετοῦς περιόδου παραγραφῆς περιῆλθαν εἰς γνῶσιν τῶν ἁρμόδιων φορολογικῶν ἀρχῶν «συμπληρωματικά στοιχεῖα» γιά ἀπόκρυψη φορολογητέας ὕλης.

• Ὑποθέσεις φορολογίας εἰσοδήματος πού ἀφοροῦν τήν χρήση τοῦ ἔτους 2007, γιά τίς ὁποῖες δέν ὑπεβλήθη δήλωση φορολογίας εἰσοδήματος ἤ ὑπεβλήθη ἐκπρόθεσμος ἀρχική δήλωσις φορολογίας εἰσοδήματος καί οἱ ὁποῖες παραγράφονται στήν 15ετία.

Στό ἐκκαθαριστικό πού θά λάβουν οἱ φορολογούμενοι θά ἀναφέρεται ὅτι ἡ Φορολογική Διοίκησις προέβη στόν ἐκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου λόγῳ μή ὑποβολῆς δηλώσεως μέχρι τήν ἡμερομηνία ἐκδόσεως τῆς πράξεως ἐκτιμώμενου προσδιορισμοῦ τοῦ φόρου, ἐνῷ θά ἀναγράφονται τά στοιχεῖα πού ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν γιά τόν κατ’ ἐκτίμησιν προσδιορισμό τῆς φορολογικῆς ὑποχρεώσεώς του. Ὁ φορολογούμενος θά λαμβάνει στήν προσωπική θυρίδα του στό taxisnet εἰδοποίηση μέ σύνδεσμο (link) πού θά τόν ὁδηγεῖ στήν ἀντίστοιχη σελίδα τοῦ δικτυακοῦ τόπου τῆς ΑΑΔΕ, ὅπου ἔχει τήν δυνατότητα νά βλέπει καί νά ἐκτυπώνει τήν ἐκδοθεῖσα πράξη προσδιορισμοῦ φόρου ἐνῷ θά λαμβάνει καί ἠλεκτρονική εἰδοποίηση στήν διεύθυνση ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.

Μετά τήν ἔκδοση τῆς πράξεως ἐκτιμώμενου προσδιορισμοῦ τοῦ φόρου, ὁ φορολογούμενος ἔχει τήν δυνατότητα νά ὑποβάλει δήλωση φόρου εἰσοδήματος μέ τά συνοδευτικά ἔγγραφα σέ ψηφιακή ἀπεικόνιση (scan) μέσῳ μηνύματος ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στόν προϊστάμενο τῆς ἁρμόδιας Δ.Ο.Υ. ἤ (μέ φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά εἴτε μέ συστημένη ἐπιστολή ἤ μέ ὑπηρεσία ταχυμεταφορᾶς.

Κατά τῆς πράξεως ἐκτιμώμενου προσδιορισμοῦ τοῦ φόρου ὁ φορολογούμενος ἔχει τήν δυνατότητα ἀσκήσεως ἐνδικοφανοῦς προσφυγῆς ἐντός προθεσμίας 30 ἡμερῶν ἐκ τῆς κοινοποιήσεώς της.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.