ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

10.000 «ἅγιες» προσλήψεις μέ τήν εὐχή τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Ἱερώνυμος ὑπεδέχθη ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ κύριο θέμα τήν ἐκκλησιαστική περιουσία (PHOTO: EUROKINISSI ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ)

«Ὄπισθεν» Πρωθυπουργοῦ μέ τήν μισθοδοσία κληρικῶν

ΑΝΕΚΡΟΥΣΕ πρύμναν ἡ Κυβέρνησις στό θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν 10.000 κληρικῶν, ἡ ὁποία εἶχε προκαλέσει πόλεμο ἀνακοινώσεων ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό Φανάρι κατά τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Τελικῶς, οἱ κληρικοί θά διαγραφοῦν ἀπό τό μητρῶο μισθοδοτουμένων τοῦ Δημοσίου ἀλλά θά παραμείνουν στήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν, καί δέν κινδυνεύει ἡ μονιμότης τους. Μέ αὐτό τόν τρόπο ὡστόσο, ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά τήν πρόσληψη 10.000 ὑπαλλήλων στό Δημόσιο, κάτι πού ἦταν πρωταρχικός στόχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐν ὄψει τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν. Μόλις ψηφισθεῖ τό νομοσχέδιο, θά ἀρχίσουν οἱ ρουσφετολογικές προσλήψεις, γιά νά καλυφθοῦν τά αἰτήματα τῶν «δικῶν τους παιδιῶν». Χθές στό Ὑπουργεῖο Παιδείας πραγματοποιήθηκε ἡ δεύτερη συνάντησις τῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου. Στήν ἐπιτροπή διαλόγου τῆς ΔΙΣ ἐδόθη τό δεκασέλιδο σχέδιο ὑλοποιήσεως τῆς Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας. Βάσει αὐτοῦ τοῦ σχεδίου, ὅπως ἀναφέρει τό Ὑπουργεῖο, «ὡς πρός τή μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ἡ προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση ὄχι μόνο δέν θίγει τό ὑφιστάμενο καθεστώς, ἀλλά ἀντιθέτως τό βελτιώνει οὐσιωδῶς, καθώς ἡ νομική θέση καί τά δικαιώματα (ὑπηρεσιακά, μισθολογικά, ἀσφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.ἄ.) τῶν κληρικῶν γιά πρώτη φορά κατοχυρώνονται μέ τίς θεσμικές ἐγγυήσεις πού παρέχει ἡ κύρωση διμεροῦς Συμφωνίας».

Συμφώνως πρός τήν προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, δέν θίγεται ἡ μονιμότης τῶν κληρικῶν ὡς θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί ὑπαλλήλων ΝΠΔΔ. Ἐπίσης, παραμένουν ἀμετάβλητες οἱ ἀποδοχές τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖες ἐξακολουθοῦν νά καθορίζονται ἀπό τό ἑνιαῖο μισθολόγιο, ὅπως ἐξ ἄλλου συμβαίνει μέ ὅλους τούς δημοσίους ὑπαλλήλους. Ἐξαλείφεται καί ὁ φόβος τῶν κληρικῶν γιά τόν τρόπο καί τόν χρόνο καταβολῆς τῶν μισθῶν τους, ἀφοῦ θά ἐξακολουθήσει νά ἐνεργεῖται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῆς.

Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐξήγησε στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν «θωρακίζεται» ἀκόμη περισσότερο σέ σχέση μέ τό ὑφιστάμενο καθεστώς. Ἱδρύεται Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό ὁποῖο θά καταβάλλεται ἐτησίως ἀπό τό κράτος, σέ ἀναγνώριση ὑποχρεώσεως πού θά ἀπορρέει ἀπό κυρωθεῖσα μέ νόμο Συμφωνία, ἡ δαπάνη μισθοδοσίας τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐνεργεία μισθοδοτουμένων κληρικῶν. Τά σχετικά ποσά δεσμεύονται, ὑπό τόν αὐστηρό ἔλεγχο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κατ’ ἀποκλειστικότητα γιά τήν μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ἡ ὁποία θά ἐνεργεῖται ἀπό τήν ἀνωτέρω Ἀρχή. Ἤδη ἔχει νομοθετηθεῖ καί πλέον συνίσταται Μητρῶο Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό ὁποῖο ἐγγράφεται τό σύνολο ὅσων μισθοδοτοῦνται μέ πόρους τοῦ Ταμείου Μισθοδοσίας καί ὑπέρ τῶν ὁποίων κατοχυρώνονται ὅλα τά δικαιώματα πού σήμερα ἀπολαμβάνουν οἱ κληρικοί (ὑπαγωγή στό ἑνιαῖο μισθολόγιο, καταβολή μισθοῦ ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῆς κ.λπ.). Ὁ ὑπουργός Κώστας Γαβρόγλου ἐξήγησε στήν ἀντιπροσωπεία τῆς ΔΙΣ ὅτι γιά πρώτη φορά ὅλα τά ἀνωτέρω κατοχυρώνονται μέ τρόπο πού δέν ἐπιτρέπει τήν μονομερῆ ἀνατροπή τους ἀπό τήν Πολιτεία. Μέ τό ὑφιστάμενο καθεστώς, τόσο ἡ μισθοδοσία ὅσο καί τό ὑπηρεσιακό καθεστώς καί τά δικαιώματα τῶν κληρικῶν εὑρίσκονται σέ ἐπισφάλεια, ἀφοῦ ἔχουν παραχωρηθεῖ μέ κοινό νόμο, δηλαδή ἐπαφίενται μονομερῶς στήν βούληση τῆς Πολιτείας καί, ἀνά πᾶσα στιγμή, μποροῦν νά μεταβληθοῦν πρός τό δυσμενέστερο μέ νεώτερο νόμο.

Ὅμως, μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται ἡ κύρωσις τῆς Συμφωνίας μέ νόμο, μέ συνέπεια τά συμφωνηθέντα καί κυρωθέντα μέ νόμο νά μήν εἶναι πλέον δυνατόν νά τροποποιηθοῦν στό μέλλον μονομερῶς, μέ νόμο τοῦ κράτους. Ὁποιαδήποτε μεταβολή μπορεῖ νά γίνει μόνο μέ νεώτερη τροποποιητική Συμφωνία τῶν δύο μερῶν.

Τέλος, μέ τό Ταμεῖο Ἀξιοποιήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, κατά τό Ὑπουργεῖο, προκύπτουν σημαντικά οἰκονομικά ὀφέλη τόσο γιά τό Δημόσιο ὅσο καί γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, «ἀπό τήν ἀξιοποίηση περιουσίας διαμφισβητούμενης καί, ἆρα, μέχρι σήμερα ἀδρανοῦς καί λιμνάζουσας». Οἱ τελικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ταυτίζονται μέ ἐκεῖνες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόσο γιά τήν Συνταγματική Ἀναθεώρηση ὅσο καί γιά τήν μισθοδοσία, ἀναμένονται νά γνωστοποιηθοῦν μετά τίς προσεχεῖς συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μάθημα ἀνθρωπιᾶς ἀπό τούς 4 Μητροπολῖτες τῆς Θράκης

Εφημερίς Εστία
Συγκεντρώνουν βοήθεια γιά τούς χιλιάδες πληγέντες ἀπό τόν καταστροφικό σεισμό τῶν 7,8 Ρίχτερ στήν Τουρκία καί τήν Συρία – 2.600 νεκροί – Διεθνής συγκίνησις γιά τό δρᾶμα τῶν φτωχῶν Τούρκων τῆς Ἀνατολίας

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ