Ὑπερέβη τά 2 εὐρώ ἡ βενζίνη στά νησιά

Πλαφόν μελετᾶ ἡ ΡΑΕ – Ἀντιδροῦν οἱ πρατηριοῦχοι

ΠΛΑΦΟΝ στά καύσιμα μελετᾶ ἡ Ρυθμιστική Ἀρχή Ἐνέργειας (ΡΑΕ) σέ μιά προσπάθεια νά ἀνακόψει τήν ἀνοδική πορεία τῆς βενζίνης ἡ ὁποία εἰδικῶς σέ κάποια νησιά πλησιάζει τά 2 εὐρώ, ἐνῶ στήν Σίκινο ἔχει καταγραφεῖ τιμή στά 2,045 εὐρώ. Τά τελευταῖα στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἡ μέση τιμή πανελλαδικῶς στήν ἀμόλυβδη εἶναι 1,643 εὐρώ, ἐνῶ στίς Κυκλάδες διαμορφώνεται στά 1,878 εὐρώ. Ἀνάλογες ὑψηλές τιμές παρατηροῦνται καί στήν σοῦπερ ἀμόλυβδη (1,841 εὐρώ ἔναντι 2,023 εὐρώ) ὅπως καί στό πετρέλαιο κινήσεως (1,414 εὐρώ ἔναντι 1,592 εὐρώ). Σταθερά στά ὅρια τῶν 2 εὐρώ (1,990 εὐρώ τό λίτρο) πωλεῖται ἡ βενζίνη στήν Ἀμοργό, τήν Μῆλο καί τήν μικρή Σχοινούσα. Παρόμοια εἶναι ἡ εἰκόνα καί στόν νομό Σάμου, ὅπου ἡ ἀμόλυβδη πωλεῖται ἀπό 1,88, καί ἕως 1,99 εὐρώ στήν Ἰκαρία. Στήν Πάτμο, ἐπίσης, ἡ ἀμόλυβδη εἶναι στά 1,997 εὐρώ τό λίτρο ὅπως καί στόν νομό Μαγνησίας. Οἱ τιμές σέ Ἀλόννησο καί Σκόπελο φθάνουν ἀκόμη καί τά 1,999 εὐρώ τό λίτρο. Ἡ ΡΑΕ ἐάν τελικῶς ἀποφασίσει τήν ἐπιβολή πλαφόν, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες, θά ἀφορᾶ σέ συγκεκριμένους νομούς καί οἱ ἀνώτατες τιμές θά εἶναι σέ χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τά σημερινά διαμορφωμένα, ἐνῶ κατά πᾶσα πιθανότητα γιά τήν διαμόρφωσή τους θά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν οἱ μέσες τιμές τῆς ἀμόλυβδης ἀνά νομό.

Ἡ τιμή τῆς βενζίνης στήν Ἑλλάδα συγκριτικῶς μέ τίς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς ΕΕ εἶναι στήν 7η θέση στίς τιμές πρό φόρων. Συμφώνως, δέ, πρός τά στοιχεῖα ἀπό τό Παρατηρητήριο Τιμῶν, ἀπό τά 1,640 εὐρώ τῆς μέσης τιμῆς τά 1,030 εὐρώ εἶναι φόροι καί τέλη. Δηλαδή τό 62,71% τῆς τιμῆς πού πληρώνει ὁ καταναλωτής γιά κάθε λίτρο βενζίνης καταλήγει στά κρατικά ταμεῖα.

Ἀκόμη καί ἄν δέν ὑπολογίσει κανείς τούς φόρους ἡ τιμή τῆς βενζίνης στήν χώρα μας εἶναι πολύ ἐπάνω ἀπό τόν μέσον ὅρο τῆς Εὐρωζώνης, δεῖγμα τοῦ ὅτι κάτι δέν λειτουργεῖ σωστά στό θέμα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ.

Σέ ἀνακοίνωσή της ἡ Ὁμοσπονδία Βενζινοπωλῶν σημειώνει ἀναλυτικῶς: «Ἄν ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρήσει νά βάλει πλαφόν μόνο στίς τιμές τῶν πρατηρίων χωρίς νά μπεῖ ταυτόχρονα καί στά προηγούμενα στάδια διακινήσεως, θά συμβεῖ ὅ,τι εἶχε συμβεῖ καί στίς προηγούμενες περιπτώσεις ἐπιβολῆς πλαφόν. Δηλαδή κάποια πρατήρια θά ἀναγκαστοῦν νά πωλοῦν μέ μηδενικό κέρδος καί κάποια μέ ζημίες. Εἶναι δέ γνωστό ὅτι οἱ ἑταιρεῖες δέν ἔχουν ἑνιαία τιμή γιά ὅλα τά πρατήρια

»Ἡ συνήθης αἰτία ὑψηλῶν τιμῶν εἶναι, κατά σειρά συχνότητας, οἱ ὑψηλοί ὑπέρογκοι εἰδικοί φόροι καταναλώσεως, οἱ εἰδικές συνθῆκες μεταφορᾶς τῶν καυσίμων καί τά προβλήματα βιωσιμότητας πρατηρίων σέ ἀπομακρυσμένες περιοχές.

»Οἱ περιπτώσεις ὑψηλῶν τιμῶν εἶναι ἐλάχιστες καί δέν ἐπηρεάζουν τόν κύριο ὄγκο τῶν καταναλωτῶν καί τῆς καταναλώσεως. Θά πρέπει νά γνωρίζει ἡ Κυβέρνηση ὅτι τίς τιμές Ἑλλάδος δέν τίς καθορίζουν τά 4 μέ 5 πρατήρια σέ ἀπομακρυσμένες ἄγονες νησιωτικές περιοχές στίς ὁποῖες οἱ πωλήσεις στήν περίοδο τοῦ χειμῶνα εἶναι μηδενικές. Ἄν τελικά ἡ ΡΑΕ εἰσηγηθεῖ τήν ἐπιβολή πλαφόν σέ κάποιες περιοχές καί τό κάνει ἀποδεκτό ἡ Κυβέρνηση, τότε θά πρέπει νά τό ἐπιβάλει σέ ὅλα τά στάδια τῆς ἀγορᾶς καυσίμων». Στό ἴδιο μῆκος κύματος ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πρατηριούχων καί Ἐμπόρων Καυσίμων σημειώνει ὅτι οἱ διαφορές πού παρατηροῦνται σέ κάποια νησιά ἔχουν λογική ἐξήγηση. «Ὁ μεγάλος ἀριθμός ἑταιρειῶν ἐμπορίας καί πρατηρίων πού δραστηριοποιοῦνται στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα μέ ὑπολογίσιμες καταναλώσεις καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ χρόνου δημιουργεῖ ἕναν πολύ ἰσχυρό ἀνταγωνισμό, σέ πολλές περιπτώσεις καί ἀθέμιτο, συμπιέζοντας τά ποσοστά τῶν μεικτῶν κερδῶν τους μεταξύ 3-6%. Ἀντιθέτως, στά νησιά ὁ μικρός ἀριθμός ἑταιρειῶν καί πρατηρίων πού δραστηριοποιοῦνται, μέ ἐποχικές-καλοκαιρινές καταναλώσεις, τούς ὁδηγεῖ γιά τήν ἐπιβίωσή τους σέ μεικτά ποσοστά κερδῶν μεταξύ 5-8%».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ ἀντίλογος γιά τίς ἀμβλώσεις

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀνατομία τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ – Τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς γιά τίς γυναῖκες πού ἀμφιταλαντεύονται, τό δημογραφικό καί οἱ γεννήσεις

Ἡ ἀμερικανοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
Τί Eπιασε, ἄραγε, τόν πολιτικό μας κόσμο καί Ἰούνιο μῆνα ἀφιέρωσε ὅλο του τό Σαββατοκύριακο…

Πρόκλησις Τούρκου πολιτικοῦ μπροστά στήν Βουλή

Εφημερίς Εστία
Καί σύλληψις Ἕλληνος δῆθεν κατασκόπου στήν Ἄγκυρα

Ὁ ἐκ παραδόσεως βρεταννικός φιλοτουρκισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ὅσο κι ἄν προσπάθησε τόσα χρόνια νά κρυφτεῖ πίσω ἀπό…

Τετάρτη, 27 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ