Ὑπέρ τῶν Τουρκοκυπρίων τάσσεται ὁ ἀπαράδεκτος ἁρμοστής τοῦ ΟΗΕ

Γενεύη.– Καταπάτηση δικαιωμάτων, παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί διακρίσεις εἰς βάρος τῶν κατοίκων τοῦ «ψευδοκράτους» διέκρινε ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα ἐξετάζοντας τήν κατάσταση στήν Κύπρο.

Σέ μία ἄνευ προηγουμένου καί στερούμενη βάσεως τοποθέτηση, ὁ Φόλκερ Τούρκ κατήρτισε τήν ἐτήσια ἔκθεση τοῦ ὀργανισμοῦ γιά τό 2024 προκαλῶντας θύελλα ἀντιδράσεων καί προβαίνοντας σέ ἀντιστροφή τῆς πραγματικότητος πού ἐπικρατεῖ ἐδῶ καί περισσότερα ἀπό πενῆντα χρόνια στό νησί τῆς Κύπρου.

Συγκεκριμένως, ὁ Τούρκ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικῶς τήν παράνομη κατοχή τῆς Βόρειας Κύπρου καί ἀναφέρει ὅτι τά σημεῖα διελεύσεως πρός τό «ψευδοκράτος» εἶναι ἀνεπαρκῆ, ὅτι σχηματίζονται οὐρές αὐτοκινήτων στά ὑπάρχοντα, καθώς καί ὅτι ἐμποδίζεται ἡ ἐλεύθερη διακίνησις καί ἡ ἐπαφή «μεταξύ τῶν δύο κοινοτήτων». Στήν ἐπίσημη ἔκθεσή του κάνει λόγο περί ἐμποδίων τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν οἱ κάτοικοι τοῦ «ψευδοκράτους» κατά τήν ἄσκηση τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους καί καταγγέλλει ὅτι οἱ αἰτήσεις ἰθαγενείας τῶν παιδιῶν πού ἔχουν γεννηθεῖ σέ μεικτούς γάμους (μέ ἕναν γονέα ἔποικο καί ἕναν γονέα ἀπό τό «ψευδοκράτος») συνεχίζουν νά καθυστεροῦν ἤ νά ἀπορρίπτονται.

Πιστός στήν προκλητική καί ἀνιστόρητη διατύπωση τοῦ ΟΗΕ, ὁ Αὐστριακός Φόλκερ Τούρκ ἀναφέρεται στό «ψευδοκράτος» ὡς «βόρειο τμῆμα τῆς Κύπρου» καί στήν ἐπίσημη Κυπριακή Δημοκρατία ὡς «νότιο τμῆμα».

Καταρτίζοντας τήν ἐτήσια ἔκθεση γιά τήν κατάσταση στήν Κύπρο περισσότερο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ «ψευδοκράτους» ἤ τῆς Ἀγκύρας καί λιγώτερο ὡς Ὕπατος Ἁρμοστής τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, ὁ Τούρκ σημείωσε ὅτι ὑπάρχει «κοινωνικοοικονομική ἀνισότητα μεταξύ τοῦ “ψευδοκράτους” καί τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία –ὅπως ἀναφέρει– συνεχίζει νά αὐξάνεται καί νά ἐπηρεάζει περισσότερο τούς κατοίκους τοῦ “ψευδοκράτους”.»

Στό πλαίσιο τῆς ἐκθέσεως γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στήν Κύπρο, ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα δέν θεώρησε σκόπιμο νά κάνει ἀναφορά στήν τουρκική κατοχή καί τήν διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ ἤ στόν ἀριθμό τῶν Κυπρίων πού συνεχίζουν νά θρηνοῦν τήν ἀπώλεια τῶν συγγενῶν καί τῶν περιουσιῶν τους στά κατεχόμενα ἐδάφη. Ἀντιθέτως, ἀναφέρει ὅτι «ἡ συνεχιζόμενη διαίρεσις τῆς Κύπρου συνεχίζει νά ἐμποδίζει τήν πλήρη ἀπόλαυση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὅλο τό νησί» ἐξισώνοντας τίς κατοχικές δυνάμεις μέ τό δίκαιο τῶν Κυπρίων.

Κατά τήν παρουσίαση τῆς ἐτήσιας ἐκθέσεώς του στήν Γενεύη, ὁ Φόλκερ Τούρκ σημείωσε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ «ψευδοκράτους» ὑπόκεινται σέ συνεχιζόμενες εἰς βάρος τους διακρίσεις, καί κάλεσε «ὅλες τίς ἐμπλεκόμενες πλευρές νά ἀναπτύξουν βαθύτερους οἰκονομικούς δεσμούς.» Ὁ 59χρονος Αὐστριακός ὑπεγράμμισε, μάλιστα, τήν ἀνάγκη νά δοθεῖ ἔμφασις στήν ἐκπαίδευση τοῦ πληθυσμοῦ περί τήν εἰρήνη (!) καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς σέ μία ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση μέ πυρῆνα τίς σχέσεις τῶν κατοίκων «τῶν δύο κοινοτήτων τοῦ νησιοῦ.»

Τό μόνο θέμα στό ὁποῖο δήλωσε πώς εἶναι εὐχαριστημένος ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα εἶναι ἡ προσπάθεια τῶν δύο πλευρῶν γιά τήν παροχή ἀσύλου σέ πρόσφυγες καί ἀσυνόδευτα ἀνήλικα.

Γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα, κάλεσε τίς ἁρμόδιες ἐπιτροπές «μέ τήν συμμετοχή καί τῶν δύο κοινοτήτων» νά ἐργασθοῦν ἀπό κοινοῦ γιά τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων ὅλων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.