«Ὄχι» Χατζηδάκη σέ αὐξήσεις τῶν δικαστῶν

Διαφωνεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Μισθοδικείου

ME μία ἀπόφαση βόμβα, τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ἀπεφάνθη χθές ὅτι οἱ δικαστικοί λειτουργοί θά ἐπαναφέρουν τίς συντάξεις τους στά πρό τοῦ 2012 ἐπίπεδα. Ὡστόσο κύκλοι τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ὑπογραμμίζουν ὅτι ἐάν ἰσχύουν οἱ πληροφορίες πού ἐδημοσιεύθησαν, ἡ ἀπόφασις ἀφορᾶ μόνο σέ ὅσους ἔχουν κάνει προσφυγή. «Φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει κάποια δυνατότητα γενίκευσης, καί ἑπομένως ὁ θόρυβος πού ἔχει δημιουργηθεῖ μοιάζει νά εἶναι ἀναντίστοιχος μέ τό περιεχόμενο τῆς ἀπόφασης. Σέ κάθε περίπτωση, ἡ τήρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ καί ὁ δρόμος τῆς δημοσιονομικῆς σταθερότητας ἀποτελοῦν ἀταλάντευτη προτεραιότητα γιά τήν Κυβέρνηση» ἐπισημαίνουν.

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Δικαστηρίου μέ πλειοψηφία 28-3 ἔκρινε πώς οἱ συντάξεις τῶν δικαστῶν ἐπανέρχονται στά ἐπίπεδα πού ἴσχυαν πρό τοῦ 2012, ἤτοι πρό τοῦ καθεστῶτος πού εἶχε διαμορφωθεῖ πρίν τό νόμο 4093/2012, δικαιώνοντας τόν πρώην πρόεδρο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου Νῖκο Ἀγγελάρα, ὁ ὁποῖος εἶχε προσφύγει ὑποστηρίζοντας ὅτι ὄφειλε ἡ Πολιτεία νά ὑπολογίσει τήν σύνταξή του χωρίς τίς περικοπές τοῦ νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) πού ἤδη εἶχαν κριθεῖ ἀπό τό Μισθοδικείο ὡς ἀντισυνταγματικές.

Ἡ ἐπίμαχη ἀπόφασις τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου καταλαμβάνει μόνο ὅσους ἔχουν προσφύγει στό Ἀνώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο. Γιά τούς λοιπούς συνταξιούχους εἶναι θέμα τῆς Κυβερνήσεως τί θά πράξει, καθώς ἡ καταβολή τῆς ἀναδρομικῆς διαφορᾶς γιά ὅλους τούς συνταξιούχους δικαστές ἔχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Ὡστόσο νομικοί κύκλοι ὑπογραμμίζουν ὅτι θά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά σειρά προσφυγῶν ἀπό συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς. Ἄλλωστε ἡ ἀπόφασις ὑπογραμμίζει ὅτι: Ἡ ἐκ τοῦ ἄρθρου 88 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος ὑποχρέωση γιά παροχή πλήρους δικαστικῆς προστασίας ἀπό τήν προσβολή τῶν συνταξιοδοτικῆς φύσης δικαιωμάτων τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν καί ἡ ἐντεῦθεν διασφάλιση τῆς πρακτικῆς ἀποτελεσματικότητας τοῦ δικαιώματος τοῦ ὁποίου ἡ προσβολή διαγνώστηκε μέ ἀπόφαση τοῦ εἰδικοῦ Δικαστηρίου, ἐπιβάλλει ὅπως ἡ συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τή δικαστική διάγνωση τῆς ἀντισυνταγματικότητας μειώσεων σέ σύνταξη δικαστικοῦ λειτουργοῦ, προβεῖ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ζητηθεῖ καί ἀνεξαρτήτως ἄν ἡ ἀπόφαση τοῦ ἐν λόγῳ Δικαστηρίου ἀφοροῦσε στόν ἴδιο τόν αἰτοῦντα, σέ νέο, σύμφωνο μέ τό Σύνταγμα, ὑπολογισμό τῆς σύνταξης, ἐκδίδοντας νέα ἐκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δέ ἄρνηση νά ἐνεργήσει σχετικῶς ἀποτελεῖ ἀπορριπτική ἐκτελεστή διοικητική πράξη πού προσβάλλεται μέ ἔφεση ἐνώπιον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου.

Σέ ὑποθέσεις συνταξιούχων δικαστικῶν λειτουργῶν τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ὑποχρεοῦται νά σέβεται τίς ἐπί νομικῶν ζητημάτων κρίσεις τοῦ εἰδικοῦ κατά τό ἄρθρο 88 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), πού ἔχει τή σχετική πρωτογενῆ ἐκ τοῦ Συντάγματος δικαιοδοσία.

Μή νόμιμη καί ἀκυρωτέα ἡ σιωπηρή ἄρνηση τῆς συνταξιοδοτικῆς Διοίκησης γιά ἐπανακανονισμό τῆς σύνταξης τοῦ ἐκκαλοῦντος δικαστικοῦ λειτουργοῦ, ἀφοῦ αὐτή ὄφειλε νά ὑπολογίσει τή σύνταξή του μή ἐφαρμόζοντας τίς κριθεῖσες ἁρμοδίως ὡς ἀντισυνταγματικές ρυθμίσεις, ἀλλά τίς προϊσχύσασες αὐτῶν.

Ἐφαρμοστέες γιά τόν κανονισμό τῆς σύνταξης τοῦ ἐκκαλοῦντος εἶναι οἱ προϊσχύσασες τοῦ ν. 4387/2016 διατάξεις, ἐνῷ τό καταβλητέο ποσό τῆς σύνταξης ὑπόκειται μόνο στίς περικοπές καί τίς κρατήσεις πού δέν ἀντίκεινται σέ ὑπερνομοθετικῆς ἰσχύος κανόνες, σύμφωνα μέ ὅσα ἔχουν κριθεῖ ἀπό τό ὡς ἄνω εἰδικό Δικαστήριο καί τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο.

Συμφώνως πρός νομικούς, «οἱ συντάξεις τῶν ἀπόμαχων δικαστῶν, μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, πρέπει νά προσδιοριστοῦν σέ ἐπίπεδα πάνω τοῦ 60% τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐνεργείᾳ συναδέλφων τους, ὅπως ἔχει ἀποφανθεῖ τό Μισθοδικεῖο.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ