Ὁ Τσακαλῶτος «προσχωρεῖ» στό κόμμα Βαρουφάκη

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ, «τό μάθημα ἔγινε πάθημα», φαίνεται ὅτι δέν τό γνωρίζουν στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀφοῦ ἐν ἔτει 2023 ἐπαναφέρουν προτάσεις πού παρ’ ὀλίγον νά στοιχίσουν ἀνεπανόρθωτα στήν χώρα τήν ἐποχή πού κινδυνεύαμε, μέ ἔξοδο ἀπό τό εὐρώ καί ὁλοκληρωτική οἰκονομική καταστροφή.

Ἡ ὁμάς «53+» μέ κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅπως οἱ κ.κ. Τσακαλῶτος, Φωτίου, Ψυχογιός, Ξανθός καί Κατριβάνου, πρότεινε μεταξύ ἄλλων τήν εἰσαγωγή τοπικῶν, παραλλήλων νομισμάτων ἕως τήν ἐπανακρατικοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης! Ἡ πρότασις ἔλαβε ἐπίσημο χαρακτῆρα, ἐδημοσιεύθη σέ ἱστοσελίδες καί σέ ἐφημερίδες, ἀλλά τελικῶς δέν περιελήφθη στό κυβερνητικό πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἔκαναν προτάσεις ἀκόμη καί γιά τό μεταναστευτικό καί ἀποδεικνύεται ὅτι πολλά πολιτικά στελέχη δέν ἔχουν λάβει μαθήματα ἀπό τήν πρόσφατη ἱστορία. Φθάνουν κάποια στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά προτείνουν ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά ἀποχαρακτηρισθεῖ ὡς «ἀσφαλής χώρα» καί οἱ μετανάστες νά παραμένουν μόνιμα στά ἑλληνικά νησιά!

Ἡ ἔκδοσις παραλλήλου νομίσματος συνδέεται μέ ἐπαναδιαπραγμάτευση γιά τήν μείωση τοῦ δημόσιου χρέους, τήν διαγραφή χρεῶν καί τήν χρηματοδότηση τῆς περιφερειακῆς ἀναπτύξεως. «Τό δημόσιο χρέος θά ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης μέ σκοπό τή μείωσή του. Ἡ αὔξηση τῆς φορολόγησης ὑψηλῶν εἰσοδημάτων θά ἀποτελέσει μιά πηγή πόρων γιά τή χρηματοδότηση δημόσιων καί κοινωνικῶν πολιτικῶν. Τά χρέη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων θά μειωθοῦν καί ἡ βιωσιμότητά τους θά ἐξετάζεται καί θά διαμορφώνεται στό πλαίσιο τοῦ τοπικοῦ ἀναπτυξιακοῦ σχεδιασμοῦ. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χρηματοδότηση τῆς περιφερειακῆς ἀνάπτυξης σέ ὅλους τούς τομεῖς, θά υἱοθετηθεῖ ἡ χρησιμοποίηση τοπικῶν μέσων πληρωμῆς (τοπικά, συμπληρωματικά νομίσματα), ἔτσι ὥστε νά καλυφθοῦν τά κενά διαθέσιμων τραπεζικῶν χρηματοδοτήσεων, γιά τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς ἀγαθῶν, τίς νέες ὑποδομές παραγωγῆς ἠλεκτρισμοῦ καί προστασίας ἀπό ἀκραῖα φαινόμενα καί τήν προσφορά κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν» ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ πρότασις τῶν «53+» πού μόνο δυσάρεστες ἀναμνήσεις μᾶς φέρνει.

Ὁ ρόλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικός στήν δημιουργία ἑνός δημοσίου πυλῶνος στό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δέν πρόκειται γιά κρατικοποίηση ἀλλά γιά «ἄσκηση δικαιώματος». «Μέ δεδομένη λοιπόν τήν ὀλιγοπωλιακή μορφή ἀγορᾶς πού ἐπικράτησε στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, εἶναι προφανής πλέον ἡ ἀνάγκη μιᾶς “δημόσιας παρουσίας” στό ἑλληνικό τραπεζικό σύστημα, ἡ ὁποία θά ἀποτρέψει τίς ὑφιστάμενες “τιμολογιακές” καί λοιπές “συντρέχουσες πρακτικές”. Κατά συνέπεια, ἡ συγκρότηση ἑνός “δημόσιου πυλῶνα” στό χρηματοπιστωτικό σύστημα τῆς χώρας ἀποτελεῖ κυρίαρχο ζητούμενο. Διευκρινίζεται ὅτι δέν πρόκειται γιά κρατικοποίηση, ἁπλά γίνεται “ἄσκηση δικαιώματος”» ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στήν πρόταση. Οἱ ἀλλαγές στήν μεταναστευτική πολιτικῆς ἐξ ἴσου ρηξικέλευθες. Πρέπει νά καταργηθοῦν οἱ κλειστές δομές στά νησιά, γιατί λειτουργοῦν ὡς φυλακές καί νά δημιουργηθοῦν μικρές ἀνοικτές δομές μέ κανόνες λειτουργίας, ὅπου θά ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες ταυτοποιήσεως καί ἀπονομῆς ἀσύλου. Οἱ μετανάστες πρέπει ὅλοι νά μεταφερθοῦν στήν ἐνδοχώρα καί ἀπό ἐκεῖ νά μετεγκατασταθοῦν σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.