ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ κ. Δένδιας ὁμίλησε γιά τά κυριαρχικά δικαιώματα ἐνῶ ὁ κ. Γεραπετρίτης τά ξέχασε!

Οὐδεμία ἀναφορά σέ ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπῖδα καί ζῶνες ἐρεύνης διασώσεως

ΑΙΣΘΗΣΗ ἔχουν προκαλέσει οἱ δηλώσεις τῶν νέων ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Ἐξωτερικῶν στίς χθεσινές τελετές παραδόσεως-παραλαβῆς ὡς πρός τό πῶς ἀντιλαμβάνονται τίς ὑποχρεώσεις τους καί τά καθήκοντά τους ἀπό τίς νέες θέσεις τους. Ὁ ὑπουργός Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας μίλησε ξεκάθαρα γιά τήν προάσπιση τῆς κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς χώρας, ἐνῷ ἀντιθέτως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης περιορίσθηκε μόνο στό θέμα τῆς κυριαρχίας! «Ἐπιθυμῶ ἐδῶ καί μέ αὐτή τήν εὐκαιρία νά ἐπαναλάβω τήν πάγια ἑλληνική θέση. Ἡ Ἑλλάδα ἐπιζητᾶ ἁρμονικές σχέσεις μέ τίς γειτονικές της χῶρες. Ὅπως εἶχα διαμηνύσει ἀπό τήν ἴδια ἀκριβῶς θέση τό 2014, ἡ Ἑλλάδα ἱστορικά κρατᾶ κλάδο ἐλαίας. Ἐπιζητᾶ τήν εἰρηνική συνύπαρξη μέ κάθε λαό.

Ταυτοχρόνως ὅμως διατηρεῖ ξίφος δικαίου, μή ἐπιτρέποντας σέ οἱονδήποτε νά ἐπιβουλευθεῖ τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα, τήν κυριαρχία μας, τά κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Εὐελπιστοῦμε συνεπῶς σέ μιά εἰλικρινῆ σχέση μέ τίς χῶρες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μας καί ὅλου τοῦ κόσμου, ἰδίως μέ τίς χῶρες μέ τίς ὁποῖες διατηροῦμε συμμαχικές σχέσεις» εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ ὑπουργός Ἀμύνης.

Ἀντιθέτως ὁ κ. Γεραπετρίτης ἠρκέσθη μόνο στό ἕνα σκέλος, αὐτό τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. «Ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική ἦταν καί θά παραμείνει μία πολιτική ἀρχῶν, μία πολιτική πού στηρίζεται στό διεθνές δίκαιο, ἐμπνέεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί στοχεύει στήν περιφερειακή συνεργασία καί σταθερότητα. Οἱ ἀρχές αὐτές πού διέπουν τή μεταπολεμική ἀρχιτεκτονική τοῦ κόσμου σήμερα βάλλονται πολλαπλῶς ἀπό τίς καταιγιστικές γεωπολιτικές ἐξελίξεις. Ἀποτελεῖ χρέος μας νά ὑπερασπιζόμαστε καθημερινά καί ἀδιαπραγμάτευτα τήν κυριαρχία καί τήν ἐθνική μας ὑπόσταση» δήλωσε ὁ νέος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ἐθνική κυριαρχία οὐσιαστικῶς δηλώνει τήν ἀνεξαρτησία μιᾶς χώρας σέ σχέση μέ τίς ὑπόλοιπες χῶρες, νά ἀποφασίζει μόνης της γιά τά ἐσωτερικά θέματα, ἐντός τῶν συνόρων, εἴτε σέ στεριά εἴτε σέ θάλασσα, δηλαδή στά ἕξι μίλια τῶν ἐθνικῶν χωρικῶν ὑδάτων καί τά 10 μίλια τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου. Ὡς κυριαρχικά δικαιώματα ἀναγνωρίζονται ἐκεῖνα πού ἀφοροῦν στό FIR, τήν ἔρευνα καί τήν ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων τῆς ὑφαλοκρηπῖδος ἤ τίς δραστηριότητες ἐντός τῆς ΑΟΖ, τίς ἀποστολές ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν κήρυξη NAVTEX. Ἡ κυριαρχία τοῦ παράκτιου κράτους ἐπεκτείνεται πέραν τοῦ χερσαίου ἐδάφους στήν αἰγιαλίτιδα ζώνη, στόν ὑπερκείμενο τῆς ζώνης αὐτῆς ἐναέριο χῶρο καθώς καί στό ἔδαφος καί στό ὑπέδαφος τοῦ βυθοῦ.

Εἰς ὅ,τι σχετίζεται μέ ἐξέλιξη τῶν ἑλληνοτουριῶν σχέσεων ὁ κ. Δένδιας ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ βελτίωσις τοῦ μεταξύ μας κλίματος μετά τούς σεισμούς. «Στήν κατεύθυνση αὐτή προσδοκῶ ὅτι θά ἀποφευχθοῦν κατά τό δυνατόν ἐνέργειες πού θά ἀλλάξουν αὐτό τό κλῖμα καί θά ὁδηγήσουν σέ παλινδρόμηση, σέ καταστάσεις τοῦ ὄχι πολύ μακρινοῦ παρελθόντος. Μόνο νά ὠφεληθοῦν ἔχουν οἱ δύο χῶρες ἀπό τήν ἐμπέδωση θετικοῦ κλίματος στή σχέση μας» προσέθεσε ὁ κ. Δένδιας. Ἐδεσμεύθη ὅτι θά ἐπιτελεῖ τά καθήκοντά του «ἐπιδιώκοντας τή μέγιστη δυνατή συναίνεση, τή μέγιστη δυνατή ὁμοψυχία στά ζητήματα τῆς Ἐθνικῆς Ἄμυνας. Στόν κομβικό αὐτό τομέα γιά τήν ἐθνική μας ὕπαρξη, δέν χωροῦν κομματικοί διαγκωνισμοί καί δέν ἐπιτρέπονται μικροκομματικές σκοπιμότητες.» Δέν παρέλειψε, δέ, νά εὐχαριστήσει τόν προκάτοχό του κ. Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί τόν προηγούμενο ὑπουργό κ. Νῖκο Παναγιωτόπουλο καθώς καί τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων γιά τό ἔργο τους.

Ὁ δέ κ. Γεραπετρίτης εἶπε ὅτι ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική «ἦταν καί θά παραμείνει μιά πολιτική ἀρχῶν, μιά πολιτική πού στηρίζεται στό διεθνές δίκαιο, ἐμπνέεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί στοχεύει στήν περιφερειακή συνεργασία καί σταθερότητα.» Κατέληξε ὅτι θά στηρίξει τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ὁ Πρωθυπουργός τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καί «θά θέσουμε ἑαυτόν στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»