Ἱδρύεται κόμμα ἐπιφανῶν ὁμογενῶν μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Κώστα Μπακογιάννη

«Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα»  εἶναι τό σύνθημα  -Δέν ἀναγνωρίζει τό casus belli – Θά διενεργήσει δημοψηφίσματα γιά Πρέσπες καί 12 μίλια – Στό στόχαστρο καί ἡ διαφθορά

Προβλέπεται ἄμεση ἀπέλασις τῶν παράτυπων μεταναστῶν, ἐνῶ θά ἐπανεξετασθεῖ τό νομικό καθεστώς ὅλων τῶν ἀδειῶν παραμονῆς, καθώς καί ὅλων τῶν ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν χώρα

τῆς ΜΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

«Σάρκα καί ὀστᾶ» λαμβάνει τό νέο πολιτικό σχῆμα ἐπιφανῶν ὁμογενῶν ἀπό τίς ΗΠΑ καί ὅλο τόν κόσμο, μέ σύνθημα «πρῶτα ἡ Ἑλλάδα», πού εἶχε πρῶτα ἀποκαλύψει ἡ «ΕΣΤΙΑ» τόν περασμένο Μάρτιο. Στίς 16 Ὀκτωβρίου ἐξελέγη ὡς ἐθνικός συντονιστής ὁ 33χρονος Κωνσταντῖνος Μπακογιάννης, πού θά ὁδηγήσει τό Νέο Ἐθνικά Ἑνιαῖο Πολιτικό σχῆμα, ὅπως εἶναι τό προσωρινό ὄνομά του, στό ἱδρυτικό συνέδριό του, ἐνῶ τόν Μάρτιο ἀναμένεται νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα ἡ προγραμματική διακήρυξίς του. «Μέριμνα καί πολιτική προτεραιότητά μου, ἡ ἑνότητα τοῦ εὐρύτερου χώρου πού διακατέχεται ἀπό τίς ἴδιες Πολιτισμικές καί Πολιτιστικές Ἀρχές, τίς ἴδιες Πολιτικές Ἀξίες, πού ὑπηρετεῖ τό κοινό μεγάλο ἐθνικό ὅραμα γιά μιά Νέα Μεγάλη Ἐθνική Ἰδέα. Μιά νέα, ἀναγεννημένη Ἐθνική ἰδέα, πού ὀφείλει νά συναγωνιστεῖ μέ κοινά, λαϊκά πολιτικά ἐθνικά καί κοινωνικά προτάγματα γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα μέ βασικούς πυλῶνες τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ρωμιοσύνη καί τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν πέντε ἠπείρων καί τῶν πέντε θαλασσῶν» δήλωσε ὁ κ. Μπακογιάννης, μετά τήν ὁμόφωνη ἐκλογή του ἀπό τήν γενική συνέλευση.

Οἱ τελευταῖες αὐτές ἐξελίξεις ἐδρομολογήθησαν μετά τήν συνάντηση –στήν ὁποία ἡ «ΕτΚ» ἦταν τό μόνο ἑλληνικό μέσο πού ἦταν παρόν– δύο διακεκριμένων μελῶν τῆς ἀμερικανικῆς ὁμογενείας, πού ἐπί τοῦ παρόντος θέλουν νά διατηρήσουν τήν ἀνωνυμία τους, μέ 35 ἀνώτερα συντονιστικά στελέχη τοῦ ἐγχειρήματος ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό (Γερμανία, Αὐστρία κ.ἄ.), στίς 19 Σεπτεμβρίου, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν διάρκεια τῆς πολύωρης αὐτῆς συναντήσεως, οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καί νά θέσουν τούς στόχους καί τίς προτεραιότητες τοῦ νέου αὐτοῦ πολιτικοῦ ἐγχειρήματος. Εἶναι πάντως σαφές ὅτι πρόκειται γιά κάτι ἐντελῶς νέο γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα, καθώς τό κόμμα αὐτό προτείνει γιά τήν πολιτειακή τάξη μας ἄλλους θεσμούς (Γερουσία, Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων, Συνταγματικό Δικαστήριο) καί στηρίζεται στό ἑξῆς τρίπτυχο: πάταξις τῆς διαφθορᾶς, ἀντιμετώπισις τοῦ δημογραφικοῦ καί ἀνάδειξις ὅλων τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων. Ἕνας ἐκ τῶν ἐμπνευστῶν καί πρωτεργατῶν τοῦ ἐγχειρήματος ἀπεκάλυψε στήν «ΕτΚ» ὅτι, σέ περίπτωση πού τό κόμμα ἀναλάβει κυβερνητικές εὐθῦνες, θά διενεργήσει αὐτομάτως πέντε δημοψηφίσματα: γιά τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια, γιά τό πολιτειακό σύστημα, γιά τίς θεσμικές ἀλλαγές, πού προαναφέραμε, καί γιά τήν ἐνεργοποίηση τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015. Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἴδιος χαρακτηριστικά, τό βασικό σύνθημά του εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς διεκδικεῖ τά πάντα, δέν ἀναγνωρίζει κανένα casus belli καί εἶναι ἕτοιμη νά λάβει πρωτοβουλία σέ συνεργασία μέ ἄλλες χῶρες γιά τήν δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ μηχανισμοῦ ἐξόδου ἀπό τό εὐρώ. «Δέν πρόκειται γιά ἕνα τραμπικό κόμμα, ἀλλά γιά ἕνα γνήσια πατριωτικό» ξεκαθάρισε ἕνας ἐκ τῶν ἰθυνόντων στήν «ΕτΚ».

Ὅσον ἀφορᾶ στό μεταναστευτικό, τό νέο κόμμα θά τηρήσει αὐστηρή στάση, τάσις πού ἐνισχύεται καί πανευρωπαϊκά, μετά τήν ἀνάληψη τῆς πρωθυπουργίας τῆς Ἰταλίας ἀπό τήν Τζώρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ἄμεση ἀπέλασις τῶν παράτυπων μεταναστῶν, ἐνῶ θά ἐπανεξετασθεῖ τό νομικό καθεστώς ὅλων τῶν ἀδειῶν παραμονῆς, καθώς καί ὅλων τῶν ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν χώρα. Ἐπίσης, θά προωθηθοῦν σημαντικές φοροελαφρύνσεις γιά ὅποιον θέλει νά ἀναλάβει τήν φιλοξενία ἑνός μετανάστου. Στό, δέ, δημογραφικό θά δώσει κίνητρα γιά τήν ἀπόκτηση περισσοτέρων παιδιῶν, καθώς ἀπό τό δεύτερο παιδί καί ἔπειτα τά ἔξοδα θά τά ἀναλαμβάνει τό κράτος.

Στόν τομέα τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τάσσεται ὑπέρ τῆς ὁριζοντίου φορολογήσεως σέ φυσικά πρόσωπα καί ξένα προϊόντα, καθώς καί τῆς μηδενικῆς φορολογήσεως τῶν ἐγχώριων προϊόντων, ὥστε νά τονωθοῦν ἡ ἐγχώρια παραγωγή καί ὁ πρωτογενής τομεύς τῆς χώρας, πού σχεδόν δέν ὑφίσταται πιά. Ἡ δέ «κεφαλή» τῆς Δικαιοσύνης καί τοῦ Στρατοῦ δέν θά διορίζεται ἀπό τό κράτος, ἐνῶ θά τηρηθεῖ ἡ πλήρης διαφάνεια σέ ὅλες τίς διαδικασίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιχειρεῖν καί τῶν δοσοληψιῶν του μέ τό ἑλληνικό Δημόσιο.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ πρωτοποριακή δομή του, καθώς ὅλος ὁ κομματικός μηχανισμός του βασίζεται στό ἀμερικανικό καί σουηδικό μοντέλο. O ἡγέτης λαμβάνει τό χρῖσμα ἀπό τό συνέδριο, τό ὁποῖο συγκαλεῖται κάθε φορά πού ἡ χώρα ὁδεύει πρός ἐθνικές ἐκλογές. Πραγματοποιοῦνται ἐπίσης ἐνδιάμεσες ἐκλογές κάθε δύο ἔτη γιά ὅλους τοῦ ἀξιωματούχους, πλήν ἐκείνων τῆς Γερουσίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πενταετῆ θητεία καί ἀποτελοῦν τήν «ἀσφαλιστική δικλίδα» γιά ὅλον τόν ἐσωτερικό πολιτικό μηχανισμό. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τήν νέα αὐτήν πρωτοβουλία πλαισιώνουν μέλη τοῦ Κινήματος τῶν Πολιτῶν «Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα», τῆς δεξαμενῆς σκέψεως «Γέφυρα διεξόδου», ἐκπρόσωποι τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ «Ἰωάννης Καποδίστριας» καί Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς ἀπό τίς ΗΠΑ, εἰδικώτερα ἀπό Νέα Ὑόρκη, Σικάγο, Βοστώνη, Οὐάσιγκτων, τήν Εὐρώπη (Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο, Γαλλία), τόν Καναδᾶ καί τήν Αὐστραλία. Ἀπό τό Κίνημα τῶν Πολιτῶν «Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα» προέρχεται καί ὁ νεοεκλεγείς ἐθνικός συντονιστής τοῦ πολιτικοῦ σχήματος Κωνσταντῖνος Μπακογιάννης, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ὡς μηχανικός ὑπολογιστῶν, ἔχει μεταπτυχιακό στήν Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων (MBA) καί ὁμιλεῖ ἀγγλικά, γερμανικά καί ἱσπανικά. Λίγο μετά τήν ἐκλογή του, ὁ κ. Μπακογιάννης δήλωσε ὅτι τείνει χεῖρα φιλίας καί διαλόγου πρός πᾶσα κατεύθυνση ὑπό τό συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ