ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἰσχυρό πλῆγμα στίς ἐξαγωγές ἀπό τήν θεομηνία

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν καί τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων πού ἔπληξαν τό φετινό καλοκαίρι διάφορες περιοχές τῆς χώρας μετριάζουν τίς προσδοκίες γιά τίς θετικές ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Alpha Bank στό Ἑβδομαδιαῖο Δελτίο Οἰκονομικῶν Ἐξελίξεων.

Εἰδικώτερα, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν περιφέρεια Θεσσαλίας, οἱ πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερα δυσμενῆ ἐξέλιξη, μέ κοινωνικές καί οἰκονομικές προεκτάσεις. Προκειμένου νά ἐκτιμηθεῖ τό μέγεθος τῆς ζημίας θά πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν ἀφ’ ἑνός οἱ καταστροφές στίς ὑποδομές καί τήν ἀγροτική καί κτηνοτροφική παραγωγή καί ἀφ’ἑτέρου οἱ ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει στήν οἰκονομική δραστηριότητα τό γεγονός ὅτι οἱ ἀγροτικές ἐκτάσεις δέν δύνανται νά ἐπανέλθουν ἄμεσα στήν προτέρα κατάσταση.

Ὡστόσο, βραχυπρόθεσμα, εἶναι πιθανό νά ἀσκηθοῦν ἀνοδικές πιέσεις στίς τιμές τῶν τροφίμων, ἐνῷ, μεσοπρόθεσμα, ἐνδέχεται νά ἐπέλθει ἐπιδείνωσις τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τόσο λόγῳ μειώσεως τῶν ἐξαγωγῶν ἀγαθῶν ὅσο καί λόγῳ ἀναπληρώσεως, μέσῳ εἰσαγωγῶν ἀγαθῶν, τῆς ἀπολεσθείσας ἀγροτικῆς καί κτηνοτροφικῆς παραγωγῆς πού προορίζετο γιά ἐγχώρια κατανάλωση. Ἐπί πλέον, ἡ μείωσις τοῦ κεφαλαίου πού χρησιμοποιεῖται στήν παραγωγική διαδικασία (κτήρια, μηχανήματα, γῆ) ἀποτελεῖ, μακροπρόθεσμα, τήν σημαντικώτερη πρόκληση, καθώς ἐπηρεάζει δυσμενῶς τίς παραγωγικές δυνατότητες τῆς οἰκονομίας καί, κατά συνέπεια, τό δυνητικό προϊόν.

Συμφώνως πρός τήν μελέτη, σημαντικός παράγων κινδύνου γιά τήν οἰκονομική δραστηριότητα στήν χώρα μας τά ἑπόμενα τρίμηνα συνιστοῦν οἱ τάσεις ἐξασθενήσεως τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος στήν Βόρεια Εὐρώπη καί κυρίως στήν Γερμανία, πού ἐνδέχεται νά συμπιέσουν τήν ἐξωτερική ζήτηση γιά ἀγαθά καί ὑπηρεσίες.

Ταυτοχρόνως, ὁ τουρισμός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ βαρόμετρο γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία καί ἡ πορεία τοῦ ὁποίου ἐχαρακτηρίζετο ἀπό ἀβεβαιότητα στίς ἀρχές τοῦ ἔτους ἐξ αἰτίας τῶν δυσμενῶν ἐπιπτώσεων τῶν συνεχιζόμενων πληθωριστικῶν πιέσεων στό εἰσόδημα τῶν εὐρωπαϊκῶν νοικοκυριῶν, κατέγραψε ἰσχυρές ἐπιδόσεις, τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2023. Τά τελευταῖα διαθέσιμα στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, γιά τό διάστημα Ἰανουαρίου-Ἰουνίου, ἔδειξαν ὅτι οἱ ταξιδιωτικές ἀφίξεις (ἐκτός τῆς κρουαζιέρας) καί οἱ εἰσπράξεις σημείωσαν ἐτήσια αὔξηση ὕψους 26% καί 23,9%, ἀντιστοίχως, ὑπερβαίνοντας τίς ἐπιδόσεις τοῦ 2019 κατά 7% καί 14,1%.

Ἐπί πλέον, οἱ ἐνδείξεις γιά τήν βραχυπρόθεσμη πορεία τοῦ τουρισμοῦ τό καλοκαίρι εἶναι θετικές, καθώς τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο οἱ διεθνεῖς τουριστικές ἀφίξεις στόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἀθηνῶν ἦταν κατά 17,9% καί 17% περισσότερες ἀπό τίς περυσινές καί κατά 9,8% καί 7% ὑψηλότερες ἀπό τίς ἀντίστοιχες τοῦ 2019. Σημειώνεται ὅτι, σύμφωνα μέ προβλέψεις τοῦ World Travel and Tourism Council (Greece 2023 Annual Research: Key Highlights, May 2023), ἡ συνολική συνεισφορά τοῦ τουρισμοῦ στήν Ἑλλάδα ἀναμένεται νά ἀνέλθει σέ 39,2 δισ. εὐρώ τό 2023 (19,3% τοῦ ΑΕΠ), σημειώνοντας ἐτήσια αὔξηση κατά 3,6%.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ