Ἡ προβληματική στρατηγική Μακρόν – Μελανσόν κατά Λέ Πέν στόν β΄ γῦρο τῶν ἐκλογῶν

Στίς Eπαναληπτικές ἐκλογές τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς θά κριθεῖ ἡ αὐτοδυναμία τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ τῆς Μαρίν Λέ Πέν πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία του εὑρίσκεται πιό κοντά ἀπό ποτέ στίς πύλες τῆς ἐξουσίας.

Συμφώνως πρός ἀποτελέσματα πού εἶναι σχεδόν τελικά, συγκέντρωσε τό 35,15% τῶν ψήφων καί μάλιστα μέ μία ἀσυνήθιστα ὑψηλή συμμετοχή στίς ἐκλογές. Ὁ ἀριστερός συνασπισμός Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) ἦρθε δεύτερος μέ 27,99% καί ἡ συμμαχία Ensemble τοῦ Προέδρου Μακρόν συγκέντρωσε μόλις τό 20,76%. Σημειώνεται ὅτι τό ποσοστό τῶν Συντηρητικῶν τοῦ κόμματος Les Républicains (LR) τό ὁποῖο ἔχει δηλώσει ὅτι θά στηρίξει τήν δεύτερη Κυριακή τήν Λέ Πέν, συγκέντρωσε ποσοστό 6,57%.

Ὁ δεύτερος γῦρος τῶν ἐκλογῶν ξεκινᾶ μέ τούς καλύτερους οἰωνούς γιά τήν Λέ Πέν, μέ στόχο τίς 289 ἕδρες πού ὁδηγοῦν στήν ἀπόλυτη ἐπικράτηση καί τόν σχηματισμό κυβερνήσεως. Προφανῶς καί εἶναι στόχος ἐφικτός ἀλλά ὄχι περίπατος. Τό ἀντίπαλον δέος, μιά ἐνδεχομένη συνεργασία Μελανσόν – Μακρόν, θά πράξει ὁτιδήποτε εἶναι δυνατόν γιά νά ἀνατρέψει τό ἀποτέλεσμα, ἀλλά, ὅπως διαφαίνεται, ἡ νίκη τῆς Λέ Πέν εἶναι ἀναπόφευκτος.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς μέχρι τώρα προβλέψεις ἀναδεικνύονται δύο τάσεις. Ἡ πρώτη ὑποστηρίζει ὅτι τήν ἐρχόμενη Κυριακή ὁ Ἐθνικός Συναγερμός θά κερδίσει μεταξύ 260 καί 310 ἑδρῶν στήν Κάτω Βουλή τῶν 577 ἑδρῶν. Ὅσον ἀφορᾶ στόν ἀριστερό συνασπισμό κομμάτων, προβλέπεται νά ἐξασφαλίσουν ἀπό 125 ἕως 165 ἕδρες, καί τό Ensemble τοῦ Μακρόν 70 μέ 100 ἕδρες. Ἡ δεύτερη κάνει λόγο γιά 230 ἕως 310 ἕδρες.

Ὡστόσο, μέ δεδομένον ὅτι ἡ Γαλλία θέλει νά ἀφήσει πίσω της τήν πολιτική ἀβεβαιότητα, οἱ πολῖτες γνωρίζουν ὅτι αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ ἀπό μιάν ἰσχυρή κυβέρνηση καί ὄχι κυβερνήσεις συνασπισμοῦ.

Ὁ γαλλικός λαός ἔδωσε τήν ψῆφο του στόν Ἐθνικό Συναγερμό γιά νά προωθήσει τά σχέδιά του γιά τήν μετανάστευση, τό φορολογικό καί ὅλα ὅσα ἔχει προαναγγείλει. Ἤδη μετά τόν πρῶτο γῦρο, 39 βουλευτές τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ ἔχουν ἐκλεγεῖ κερδίζοντας περισσότερες ἀπό τίς μισές ψήφους, ἐνῷ 32 ἔχουν ἐκλεγεῖ γιά τό ἀριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Παρά τό γεγονός ὅτι τό κόμμα τῆς Λέ Πέν φέρεται νά βρίσκεται στό κατώφλι τῆς ἐξουσίας, εἶναι προφανές ὅτι τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά πραγματοποιηθοῦν διεργασίες στό πολιτικό σκηνικό τῆς Γαλλίας ἀπό τούς Μακρόν – Μελανσόν, σέ μιά ἀπέλπιδα προσπάθεια νά ἀλλάξουν τήν πορεία μιᾶς προαναγγελθείσης ἥττας. Γιά νά περιορίσουν τήν ζημία τοῦ πρώτου ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, οἱ κεντρῶοι ψηφοφόροι τοῦ Γάλλου Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν καί αὐτοί τῆς ἀριστερῆς συμμαχίας τοῦ Νέου Λαϊκοῦ Μετώπου θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά ψηφίσουν τακτικά στόν δεύτερο γῦρο. Δηλαδή, ἀκόμη καί ἄν ὁ δικός τους ὑποψήφιος ἔχει ἡττηθεῖ, οἱ ψηφοφόροι θά κληθοῦν νά ἐπιλέξουν ὁποιονδήποτε στήν ἐκλογική τους περιφέρεια εἶναι ἐναντίον τοῦ κόμματος τῆς Λέ Πέν.

Ὡστόσο, φέρεται πώς τό πρόβλημα μέ τά κόμματα τοῦ Μακρόν καί τοῦ Μελανσόν εἶναι ὅτι ὅλο καί λιγώτεροι ψηφοφόροι ἀκολουθοῦν κομματική γραμμή. Πλέον, ὅπως ἐφάνη στόν πρῶτο γῦρο, ἡ ὅποια ἐπιφύλαξίς του νά ψηφίσει κάποιος Λέ Πέν, ἀνήκει στό παρελθόν. Ἐπιπροσθέτως, οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν καί ἄλλη μίαν δυσκολία στόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν. Αὐτός εἶναι ὁ ὑψηλός ἀριθμός τῶν λεγόμενων «τριγωνικῶν ψήφων». Πρόκειται γιά τίς ἐκλογικές Περιφέρειες ὅπου ὄχι δύο ἀλλά τρεῖς ὑποψήφιοι θά ἀναμετρηθοῦν τήν ἑπόμενη Κυριακή. Συνήθως εἶναι ἕνας ἀπό τό κέντρο, ἕνας ἀπό τήν δεξιά καί ἕνας ἀπό τήν ἀριστερά.

Ὁ λόγος γιά τόν ὑψηλό ἀριθμό τῶν «τριγωνικῶν» εἶναι ἡ μεγάλη προσέλευσις τῶν ψηφοφόρων στίς ἐκλογές, πού ἐπιφέρει ἀπό μόνο του τό ἀποτέλεσμα τῶν ὑψηλῶν διακυβεύσεων. Ἕνας ἀκόμη λόγος εἶναι ἐπίσης ἡ προεκλογική ἐκστρατεία-«ἀστραπή» πού κατέστησε ἀδύνατο γιά τά μικρά κόμματα νά συνταχθοῦν σέ συμμαχίες, ὁπότε ἡ ψῆφος συγκεντρώθηκε στούς τρεῖς μεγάλους πολιτικούς συνδυασμούς. Προφανῶς, ἐάν ὑπάρχουν τρία κόμματα πού ἀνταγωνίζονται σέ μιά ἐκλογική περιφέρεια, τότε εἶναι σαφῶς πολύ δύσκολο νά συγχωνευθεῖ ἡ ψῆφος κατά τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ.

Σέ γενικές γραμμές, στήν Γαλλία αὐτήν τήν στιγμή κυριαρχεῖ ἡ αἴσθησις τοῦ ἀναπόφευκτου μιᾶς δεξιᾶς νίκης. Αὐτό πού κάποτε ἐθεωρεῖτο ἀκατόρθωτο, πλέον εἶναι ἁπτό γεγονός σέ ἀναμονή…

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924