Ἡ Europol ἀναλαμβάνει δράση γιά τίς ὑποκλοπές

Ἀπογοητευμένη ἀπό τόν τρόπο ἐνεργείας τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ Κυβέρνησις μπορεῖ νά πανηγυρίζει ὅτι ἔκλεισε ἡ ὑπόθεσις τῶν ὑποκλοπῶν πολιτικῶν καί δημοσιογράφων μέ συνοπτικές διαδικασίες καί μέ καταθέσεις ἐλαχίστων μαρτύρων πού δέν ἄνοιξαν τό στόμα τους, στήν ΕΕ ὅμως ἡ ὑπόθεσις ὄχι μόνο δέν ἔχει ξεχασθεῖ ἀλλά ἔχει ἐμπλακεῖ καί ἡ εὐρωπαϊκή ἀστυνομική ὑπηρεσία, Europol. Ἐμφανῶς ἐνοχλημένη ἡ Europol γιά τήν ἀντιμετώπιση πού εἶχε ἡ σοβαρή ὑπόθεσις ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές, ἀπηύθυνε ἐπιστολή στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου PEGA, ζητῶντας νά μάθει λεπτομέρειες γιά τό κατά πόσο διεξάγεται ἡ προβλεπόμενη ποινική ἔρευνα.

Ἡ ἐπί κεφαλῆς τῆς Europol Κάθριν ντέ Μπόλε ἀπαντῶντας σέ ἐπιστολή πού εἶχε ἀπό τό προεδρεῖο τῆς PEGA, στίς 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου νά ἐνεργοποιηθεῖ γιά τίς ὑποθέσεις ὑποκλοπῶν, ἄφησε σαφεῖς αἰχμές γιά τίς ἐθνικές Ἀρχές τεσσάρων χωρῶν, μεταξύ αὐτῶν καί τῆς Ἑλλάδος, γιατί οὐσιαστικῶς ἀδιαφοροῦν γιά τήν πλήρη διαλεύκανση τοῦ σκανδάλου.

Ἄν καί ἡ Europol τονίζει ὅτι τά ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν στήν ἀποκλειστική εὐθύνη τοῦ κάθε κράτους μέλους, ὡστόσο ἡ ἴδια προτίθεται νά κάνει πλήρη χρήση τῆς νέας νομοθεσίας πού ἐτέθη σέ ἐφαρμογή τόν περασμένο Ἰούνιο. Βάσει αὐτῆς ἡ εὐρωπαϊκή ἀστυνομική ὑπηρεσία μπορεῖ νά προτείνει στίς ἀστυνομικές Ἀρχές τοῦ κάθε κράτους μέλους ἀκόμη καί νά ἀναλάβει ἡ ἴδια τήν ἔρευνα γιά μιά ἐγκληματική δραστηριότητα, ἄν ἐκτιμήσει πώς πλήττονται τά συμφέροντα τῆς ΕΕ.

Συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Σέ αὐτό τό πλαίσιο, γιά τήν ὑποστήριξη καί τήν ὑποκίνηση ποινικῶν ἐρευνῶν σχετικά μέ τήν παράνομη χρήση παράνομου λογισμικοῦ παρακολουθήσεως, ἡ Europol ἔχει ἔλθει σέ ἐπαφή μέ πέντε κράτη μέλη προκειμένου νά διαπιστώσει ἐάν ὑπάρχουν πληροφορίες διαθέσιμες σέ ἐθνικό ἐπίπεδο γιά τήν Europol καί ἐάν ὑπάρχει ἐν ἐξελίξει ἤ σχεδιαζόμενη ποινική ἔρευνα (ἤ κάποια ἄλλη ἔρευνα σύμφωνα μέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις τῆς ἐθνικῆς νομοθεσίας). Ἐν τῷ μεταξύ, ἕνα ἀπό τά πέντε κράτη μέλη ἐπιβεβαίωσε στήν Europol τήν ἔναρξη ποινικῶν ἐρευνῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῶν ἁρμόδιων δικαστικῶν Ἀρχῶν, καί αὐτό ἔχει ἐπαληθευτεῖ ἀπό τήν Eurojust». Τά πέντε κράτη εἶναι ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ Οὑγγαρία, ἡ Πολωνία, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Βουλγαρία, ἐνῶ εἶναι ἄγνωστο ποιό κράτος ἔχει ἀνταποκριθεῖ. Ἀκόμη δέν ἔχει ζητήσει ἐπισήμως νά λάβει ἡ ἴδια ἡ Europol τίς ἔρευνες, ἀλλά ἡ ἐπιστολή πού ἐστάλη στήν PEGA στέλνει ἠχηρό μήνυμα σέ ὅλους ἐκείνους πού ἐπιχειροῦν νά «θάψουν» ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας.

Ἐν τῷ μεταξύ, μέ ἐνδιαφέρον ἀναμένεται ἡ ἔλευσις ἀντιπροσωπίας τῆς PEGA τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα στήν Ἀθήνα, καθώς δέν ἔχει πεισθεῖ ἀπό τίς ἐξηγήσεις πού ἔχει λάβει ἕως τώρα. Ἤδη ἔχει προκύψει ζήτημα ποιούς θά συναντήσει καί ποιοί τελικῶς θά δεχθοῦν νά συναντηθοῦν μέ τήν PEGA τό τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου. Τό περιοδικό Magazine συνήντησε τρεῖς εὐρωβουλευτές-μέλη τῆς PEGA, ζητῶντας τή γνώμη τους γιά τό πῶς ἔχουν χειριστεῖ μέχρι στιγμῆς οἱ ἑλληνικές Ἀρχές τήν ὑπόθεση. «Μπορῶ νά πῶ ὅτι πρίν ξεκινήσει τίς ἐργασίες της ἡ Ἐξεταστική Ἐπιτροπή εἶχαν τεθεῖ ἐρωτήματα σχετικά μέ τήν κατάσταση τοῦ κράτους δικαίου» δήλωσε ὁ Αὐστριακός Χάνες Χάιντε. «Ὅλοι οἱ εἰδικοί, οἱ πολιτικοί, οἱ νομοθέτες στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἔλεγαν ὅτι ἦταν πολύ κρίσιμο νά φανεῖ τό πῶς τό ἑλληνικό κοινοβούλιο καί ἡ Κυβέρνησις ἀντιμετωπίζουν αὐτή τήν Ἐπιτροπή. Πῶς θά λειτουργήσει, ποιοί ἄνθρωποι θά κληθοῦν νά καταθέσουν. Καί ἀπό ὅσο καταλαβαίνω πιά, δέν ὑπῆρχαν πολύ ὑψηλές προσδοκίες, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα δέν κατάφερε κἄν νά φτάσει οὔτε αὐτόν τόν χαμηλό πῆχυ». Ὁ εὐρωβουλευτής πού ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, προσέθεσε: «Στήν ἐπίσκεψη τῆς PEGA στήν Ἑλλάδα θά φανεῖ πόσο σοβαρά ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνική κυβέρνησις τήν ἐπιτροπή τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου».

Ἡ Ὁλλανδή Σόφι Ἴντβελτ, πού εἶναι καί ἡ εἰσηγήτρια τῆς PEGA, χαρακτήρισε «ἐξαιρετικά λυπηρή» τήν διαδικασία τῆς Ἐξεταστικῆς. «Δέν κατάφεραν νά καταλήξουν σέ κοινά συμπεράσματα. Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι δέν ἔσκαψαν ὅσο βαθιά μποροῦσαν καί ἔπρεπε. Ὑπῆρχαν πολλοί ἄνθρωποι πού θά μποροῦσαν νά τούς προσκαλέσουν καί δέν τό ἔκαναν, ὁπότε δέν ἔφτασαν στήν οὐσία. Καί εἰλικρινά, ξέρετε, τό κράτος δικαίου δέν εἶναι κομματικό ζήτημα» ὑπεγράμμισε ἡ εὐρωβουλευτής.

Τέλος, ἀπαντήσεις ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές προσδοκᾶ νά λάρει καί ὁ Ὁλλανδός Τάις Ροῦτεν, μέλος τῆς εὐρωομάδος τῶν σοσιαλδημοκρατῶν. «Ἐλπίζουμε ὅτι θά μπορέσουμε νά μιλήσουμε μέ ἐκπροσώπους τῆς κυβερνήσεως καί κατά προτίμησιν καί μέ τόν Πρωθυπουργό, ἐπειδή εἶναι ἐπίσης πολύ ἄμεσα ἐμπλεκόμενος. Αὐτή τήν στιγμή ἔχει εἰπωθεῖ πώς δέν θά βρίσκεται στήν Ἑλλάδα, μένει ὅμως νά δοῦμε πῶς θά βγεῖ τό τελικό πρόγραμμα. Ἐρχόμεθα στήν Ἑλλάδα καί θέλουμε νά βοηθήσουμε νά φτάσει ἡ ὑπόθεσις εἰς βάθος. Ἐπίσης, ἡ ἀκρόασις πού εἴχαμε στή εὐρωκοινοβούλιο μέ ἐκπροσώπους τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν δέν βοήθησε πολύ γιατί ἦταν ἀρκετά ἀμυντικοί» κατέληξε ὁ Ροῦτεν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;