ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Ἠγνοήθησαν προειδοποιήσεις τῆς Πυροσβεστικῆς γιά τήν 111η ΠΜ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ δημιουργεῖ ἡ πρόωρη διαρροή στοιχείων ἀπό τήν ἔρευνα πού διεξάγεται γιά τίς ἐκρήξεις τῶν πυρομαχικῶν σέ ἀποθήκη τῆς 111 Πτέρυγος Μάχης στήν Ἀγχίαλο, πρίν κἄν ὁλοκληρωθεῖ τό πόρισμα καί ὑποβληθεῖ στό ΓΕΕΘΑ καί στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Πέρα ἀπό ὅσα ἀναφέρονται στίς διαρροές, ὑπάρχουν πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν μεγάλη πυρκαϊκά ἡ Πυροσβεστική τοῦ νομοῦ Μαγνησίας εἶχε ἐνημερώσει τήν διοίκηση τῆς 11ης ΠΜ ὅτι ὁ κίνδυνος ἀπό φωτιά εἶναι ηὐξημένος καί εἶχε ζητήσει νά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες ἀποψιλώσεις, ὥστε νά ἀπομακρυνθοῦν τά εὔφλεκτα ὑλικά ἀπό τήν περίμετρο τοῦ ἀεροδρομίου καί τῶν ἀποθηκῶν. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀμέσως μετά ἔγινε ἐπιθεώρησις τῶν ἐγκαταστάσεων ἀπό κλιμάκιο, χωρίς ὅμως νά ἀναφερθεῖ ἄν ἡ κατάστασις ἐκρίθη ἱκανοποιητική, ἤ ἄν ἔγιναν παρατηρήσεις γιά τά μέτρα πυροπροστασίας. Σέ κάθε περίπτωση, μέτρα δέν ἐλήφθησαν, ἀποψιλώσεις δέν ἔγιναν καί ἡ φωτιά ἔφθασε μέχρι τά πυρομαχικά πού ἦσαν σέ «ἀπόθεση». Σημειώνεται ὅτι πρόκειται γιά παλαιές βόμβες, οἱ ὁποῖες δέν τοποθετοῦνται μέσα σέ ἀποθῆκες, καθώς εἶναι πυρομαχικά τά ὁποῖα μόνο σέ ἐσχάτη ἀνάγκη θά χρησιμοποιηθοῦν.

Πολλές ἀπό τίς βόμβες αὐτές θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἤδη καταστραφεῖ μέ μιά προβλεπομένη διαδικασία «ἀποστρατιωτικοποιήσεως» καί ἀνακτήσεως μεταλλικῶν καί ἄλλων χρησίμων μερῶν, ἀλλά προφανῶς λόγῳ τοῦ κόστους τῆς διαδικασίας δέν ἔχει ἀκόμη ἀρχίσει. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅπως ἀναφέρουν εἰδικοί ἐμπειρογνώμονες, ἡ τοποθέτησις τῶν πυρομαχικῶν εἴτε ἐντός ἀποθηκῶν εἴτε σέ ἀπόθεση σέ ἀναχώματα εἶχε γίνει σύμφωνα μέ τούς ἰσχύοντες κανονισμούς. Αὐτό πού δέν εἶχε γίνει ἦταν ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ περικείμενου χώρου. Σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς, ἔπρεπε νά εἶχε ἀποψιλωθεῖ κάθε βλάστησις καί πολύ περισσότερο κάθε ἀποξηραμένο φύλλο σέ ἀκτῖνα 200 μέτρων γύρω ἀπό τήν περίμετρο τῶν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων.

Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς φωτιᾶς ἐξερράγησαν περί τίς 40 βόμβες γενικῆς χρήσεως τῶν 500 λιβρῶν (227 κιλῶν). Τά διαρρεύσαντα ἀποσπάσματα τῆς ἐρεύνης ἀναφέρουν: «Κατά τή διάρκεια τῆς πυρκαγιᾶς στήν περιοχή τῆς Μαγνησίας ἡ ὁποία ἐπηρέασε τμῆμα τοῦ στρατοπέδου φύλαξης πυρομαχικῶν τῆς 111 ΠΜ, στήν περιοχή τῆς ἀποθήκης βρίσκονταν ἐκτός τοῦ κυρίου τμήματος αὐτῆς, βόμβες γενικῆς χρήσεως παλαιᾶς τεχνολογίας κατασκευῆς 1960 (ΜΚ80, ΜΚ82 μή κατευθυνόμενη βόμβα), εἶναι πυρομαχικά πού ἀποτελοῦν τό τελευταῖο φόρτο, πού θά φορτωθεῖ στά μαχητικά ἀεροσκάφη.

Σημειώνεται ὅτι οἱ βόμβες ἦταν σέ ἐξωτερικό χῶρο τοῦ στρατοπέδου ἀλλά προστατευμένες μέ χῶμα καί ὑλικά ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ γιά τήν προστασία τους (ὑπαίθρια στοιβάδα). Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας τῶν ἐγκαταστάσεων. Οὐδεμία ἀποθήκη πυρομαχικῶν τοῦ στρατοπέδου ὑπέστη ζημιά, καί δέν ἐπηρεάστηκε τό ἐσωτερικό τους καί κανένα βλῆμα ἀέρος-ἀέρος, ἤ ἀέρος-ἐδάφους ἐντός τῆς ἀποθήκης δέν ἐπηρεάστηκε καί δέν ἔπαθε καμία βλάβη. Οἱ ἐξωτερικές ζημιές πού σημειώθηκαν στήν ἀποθήκη εἶναι μικροῦ κόστους καί ἄμεσα ἐπισκευάσιμες.

Ἡ ἔκρηξη τῶν ἀνωτέρω βομβῶν γενικῆς χρήσης προῆλθε ἀπό τό μεγάλο θερμικό φορτίο πού ἀναπτύχθηκε στήν περιοχή καί ἐπηρέασε μέ ἀδρανοποίηση τά ἐκρηκτικά τους ὑλικά, καί ποτέ ἡ φωτιά δέν ἔφτασε σέ αὐτό τό σημεῖο ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, λόγῳ αὐτῶν τῶν μέτρων. Ἀπό πλευρᾶς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας εἶχαν ληφθεῖ τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν προστασία τοῦ ἐξοπλισμοῦ καί τῶν συστημάτων νέας τεχνολογίας καί δέν ἐπηρεάσθηκε καθόλου τό λειτουργικό κομμάτι αὐτῶν». Ἀπό τά ἀποσπάσματα αὐτά προκύπτει ὅτι ἀποφεύγονται ἀναφορές στόν χῶρο πέριξ τῶν στρατοπέδων καί ἀποθηκῶν, πού θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀποψιλωθεῖ. Καί ὅμως ἐκεῖ ἐντοπίζονται τά αἴτια τῶν ἐκρήξεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ