ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ἔσπασε κάθε ρεκόρ τό 10ετές

Ἠχηρά ἐπιστροφή τῆς Ἑλλάδος στίς ἀγορές

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ὁρόσημο ἀποτελεῖ ἡ ὑποχώρησις γιά πρώτη φορά τῆς ἀποδόσεωςτοῦ ἑλληνικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου στήν δευτερογενῆ ἀγορά, σέ ἐπίπεδα κάτω τοῦ 1%. Τό ἑλληνικό δεκαετές εἶναι μεταξύ τῶν ὁμολόγων μέ τήν καλύτερη ἐπίδοση φέτος στήν ζώνη τοῦ εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἀπόδοσίς του ἔχει μειωθεῖ κατά 40 μονάδες βάσεως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους. Πρόκειται γιά ἕνα κομβικό γεγονός γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία καί ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στά χέρια τῆς Κυβερνήσεως σχετικῶς πρός τό αἴτημα γιά μείωση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων. Καί αὐτό, διότι ὅσο χαμηλώνει τό κόστος δανεισμοῦ τῆς χώρας στίς ἀγορές βελτιώνεται καί ἡ βιωσιμότης τοῦ δημοσίου χρέους. Ἡ νέα ἀνάλυσις βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους στήν ὁποία θά ἐνσωματώνονται οἱ νέες μακροπρόθεσμες παραδοχές γιά τήν ἀνάπτυξη καί τά ἐπιτόκια, θά ἀποτελέσει τήν βάση γιά νά ἐξετασθεῖ στό Eurogroup ἐάν ὑπάρχουν περιθώρια μειώσεως τοῦ στόχου τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο πού ἑτοιμάζει τήν δική του ἔκθεση βιωσιμότητος ἐπιδιώκει νά ἀποτυπώσει τίς εὐεργετικές συνέπειες πού θά ἔχουν στήν βιωσιμότητα τοῦ χρέους οἱ ὑψηλότεροι ρυθμοί ἀναπτύξεως πού προβλέπει ἡ Κυβέρνησις ὄχι μόνο γιά τό 2020 ἀλλά καί γιά τά ἑπόμενα ἔτη, ἡ κατακόρυφη μείωσις τοῦ κόστους δανεισμοῦ τῆς χώρας, οἱ θετικές συνέπειες στήν βιωσιμότητα τοῦ χρέους ἀπό τήν πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ δανείου τοῦ ΔΝΤ –προγραμματίζεται καί δεύτερη ἀποπληρωμή γιά τό 2020– ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή χρήσεως τῶν ANFAs καί τῶν SMPs, ὥστε τά κέρδη τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων νά χρηματοδοτήσουν ἐπενδύσεις καί νά μή διοχετευθοῦν καί πάλι στόν λογαριασμό «μαξιλάρι» γιά τό χρέος στό ὁποῖο λιμνάζουν ἤδη τουλάχιστον 32 δισ. εὐρώ. Στήν ἔκθεση βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους πού ἐδημοσιεύθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2018 προκειμένου νά ληφθεῖ στό Eurogroup ἡ ἀπόφασις γιά ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τό 3ο μνημόνιο, εἶχε ἐγγραφεῖ ἡ πρόβλεψις ὅτι τό κόστος δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος θά διαμορφωθεῖ στό 4,1% γιά τό 2019, στό 4,4% γιά τό 2020 γιά νά ἐκτοξευθεῖ πάνω ἀπό τό 5% μέχρι τό 2030. Αὐτή ἡ ἐκτίμησις ἔχει ἤδη πέσει ἔξω γιά τό 2019, ἐνῶ –ὅπως διαφαίνεται– θά πέσει τελείως ἔξω καί γιά τήν περίοδο 2020-2022. Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ 10ετοῦς ὁμολόγου ἔχει ὑποχωρήσει κάτω ἀπό τό 1%.

Οἱ ἐπενδυτές ἐξακολουθοῦν νά ἐπενδύουν στούς κρατικούς τίτλους μέ τήν ὑψηλότερη ἀπόδοση τῆς εὐρωζώνης, προεξοφλῶντας ὅτι θά συνεχισθεῖ ἡ σύγκλισις μέ τά ὁμόλογα ἄλλων χωρῶν τῆς περιφερείας. Μέ αὐτούς τούς ρυθμούς ἡ χώρα θά ἀνεβεῖ ἕως τό τέλος α΄ ἑξαμήνου τοῦ 2021 στήν ἐπενδυτική βαθμίδα τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, κάτι πού θά ἀνοίξει τόν δρόμο γιά ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στό πρόγραμμα ποσοτικῆς χαλαρώσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει νά ἀγοράζει τίτλους ἀπό τήν δευτερογενῆ ἀγορά, δίδοντας νέα ὤθηση στίς τιμές τους. Οἱ ἑπόμενες κρίσιμες ἡμερομηνίες εἶναι στίς 24 Ἀπριλίου ὁπότε ἔχει προγραμματισθεῖ ἡ διπλή ἀξιολόγησις ἀπό S&P καί τήν καναδική DBRS, καί στίς 8 Μαΐου πού ἔχουν προγραμματισθεῖ οἱ ἀνακοινώσεις ἀπό τήν Moody’s. Συνολικῶς ἡ εἴσοδος στήν ἐπενδυτική βαθμίδα θά σηματοδοτήσει στούς ἐπενδυτές ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι πλέον ἕνας ἀσφαλής ἐπενδυτικός προορισμός, διευκολύνοντας τήν εἰσροή ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, «ἡ συνεχής μείωσις τοῦ ἐπιτοκίου τοῦ δεκαετοῦς καί ἡ διατήρησίς του σέ χαμηλό ὕψος ἀποδεικνύουν τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθώς καί στήν οἰκονομική πολιτική τῆς Κυβερνήσεως».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Εφημερίς Εστία
Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

Ἡ διαρκής φλυαρία βλάπτει τό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πού εἶναι καταπίεση τό νά βλέπεις ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο νά…

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ