Ἔρχονται «κλειδωμένες» δηλώσεις ΦΠΑ

«ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ» θά εἶναι ἀπό τό 2024 οἱ προσυμπληρωμένες ἀπό τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημόσιων Ἐσόδων δηλώσεις ΦΠΑ τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν.

Ἡ προσυμπλήρωσις θά γίνεται αὐτομάτως, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα πού θά ἔχουν ἀναρτηθεῖ στήν πλατφόρμα myDATA καί οἱ φορολογούμενοι δέν θά ἔχουν καμμία δυνατότητα παρεμβάσεως καί τροποποιήσεως τῶν προσυμπληρωμένων δεδομένων. Εἰδικώτερα, συμφώνως πρός ἀπόφαση πού ὑπογράφουν ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Χάρης Θεοχάρης καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλῆς, προβλέπεται ὅτι ἀπό τήν 1.1.2024 καί ἐφεξῆς διαβιβάζονται ὑποχρεωτικά στήν ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τά δεδομένα.

Σχετικῶς πρός τήν διαβίβαση δεδομένων γιά τό ἔτος 2024, ἰσχύουν εἰδικώτερα καί τά παρακάτω:

– Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ διαβίβασις τῶν μηδενικῶν παραστατικῶν.

– Σέ κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ὀρθά ἡ καθαρή ἀξία.

– Ἀναφορικά πρός τά δεδομένα συναλλαγῶν πού ὑπόκεινται σέ ΦΠΑ ἰσχύει ὁ κανών, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο τά ἔσοδα πού ὑποβάλλονται στήν δήλωση ΦΠΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι ὀλιγώτερα ἀπό αὐτά πού διαβιβάζονται στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA καί ἀντίστοιχα τά ἔξοδα πού ὑποβάλλονται στήν δήλωση ΦΠΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι περισσότερα ἀπό αὐτά πού διαβιβάζονται στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

– Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ διαβίβασις τῶν λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη καί κρατήσεις).

– Τά νομικά πρόσωπα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος ἰδιωτικοῦ δικαίου διαβιβάζουν δεδομένα ἀποκλειστικά μέ Τύπο Παραστατικοῦ 17.4 «Λοιπές ἐγγραφές τακτοποίησης ἐσόδων-Φορολογική Βάση», γιά τό σύνολο τῶν ἐσόδων τους καί 17.6 «Λοιπές ἐγγραφές τακτοποίησης ἐξόδων-Φορολογική Βάση», γιά τό σύνολο τῶν ἐξόδων τους. Σέ κάθε περίπτωση, ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικῶν στοιχείων πού ἐκδίδουν γιά συναλλαγές πού ὑπόκεινται σέ Φ.Π.Α., ἐφ’ ὅσον ἀποκτοῦν ἔσοδα ἀπό τήν ἄσκηση ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ 4172/2013.

– Στήν περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγῶν μέ χρήση Μέσων Πληρωμῶν (POS) τά σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται ἀπό τίς ὑπόχρεες ὀντότητες πρίν ἀπό τήν ἔκδοσή τους στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέ τούς ἀντίστοιχους Τύπους Παραστατικῶν καί τήν ἔνδειξη «Ὑπό Ἔκδοση» γιά σκοπούς τεκμηριώσεως ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας ἐκδόσεως.

– Στήν περίπτωση ἀποδείξεων εἰσπράξεως Μέσων Πληρωμῶν (POS), σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν ὑπό στοιχεῖα Α.1155/2023 ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ τῆς ΑΑΔΕ, πού ἐξεδόθησαν ἤ κατάλληλων λογιστικῶν ἀρχείων πού ἐδημιουργήθησαν καί δέν συσχετίσθηκαν μέ τιμολόγια ἤ ἀποδείξεις λιανικῆς πωλήσεως ἕως τήν ὑποβολή τῆς δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος τῆς χρήσεως πού ἀφοροῦν, τά σχετικά ποσά πού ἀντιστοιχοῦν σέ αὐτές, ἐπηρεάζουν τό λογιστικό καί φορολογικό ἀποτέλεσμα τῆς ὑπόχρεης ὀντότητος.

Ταυτοχρόνως ἐδόθησαν παρατάσεις γιά τήν διαβίβαση στοιχείων στό myData ἀκολούθως:

·Ἔξοδα τιμολογήσεως, ἔσοδα αὐτοτιμολόγησεως: Ἕως 31.12.2023.

·Παράλειψις – Ἀπόκλισις διαβιβάσεως δεδομένων: Ἕως 31.1.2024.

·Ἐγγραφές τακτοποιήσεως ἐσόδων – ἐξόδων: Ἕως 31.1.2024.

·Ἔσοδα λιανικῆς ΦΗΜ μέσῳ ERP ἤ Εἰδικῆς Φόρμας Καταχωρίσεως: Ἕως 31.3.2024.

·Καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις QR code ἀπό τήν 1.1.2024 γιά τά παραστατικά πού ἐκδίδονται μέ ERP.

Χρόνος διαβιβάσεως δεδομένων ἀπώλειας διασυνδέσεως ἐντός μίας ἡμέρας ἀπό τήν ἡμερομηνία ἐκδόσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»