Ἔρχονται «κλειδωμένες» δηλώσεις ΦΠΑ

«ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΕΣ» θά εἶναι ἀπό τό 2024 οἱ προσυμπληρωμένες ἀπό τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημόσιων Ἐσόδων δηλώσεις ΦΠΑ τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν.

Ἡ προσυμπλήρωσις θά γίνεται αὐτομάτως, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα πού θά ἔχουν ἀναρτηθεῖ στήν πλατφόρμα myDATA καί οἱ φορολογούμενοι δέν θά ἔχουν καμμία δυνατότητα παρεμβάσεως καί τροποποιήσεως τῶν προσυμπληρωμένων δεδομένων. Εἰδικώτερα, συμφώνως πρός ἀπόφαση πού ὑπογράφουν ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Χάρης Θεοχάρης καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλῆς, προβλέπεται ὅτι ἀπό τήν 1.1.2024 καί ἐφεξῆς διαβιβάζονται ὑποχρεωτικά στήν ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τά δεδομένα.

Σχετικῶς πρός τήν διαβίβαση δεδομένων γιά τό ἔτος 2024, ἰσχύουν εἰδικώτερα καί τά παρακάτω:

– Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ διαβίβασις τῶν μηδενικῶν παραστατικῶν.

– Σέ κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ὀρθά ἡ καθαρή ἀξία.

– Ἀναφορικά πρός τά δεδομένα συναλλαγῶν πού ὑπόκεινται σέ ΦΠΑ ἰσχύει ὁ κανών, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο τά ἔσοδα πού ὑποβάλλονται στήν δήλωση ΦΠΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι ὀλιγώτερα ἀπό αὐτά πού διαβιβάζονται στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA καί ἀντίστοιχα τά ἔξοδα πού ὑποβάλλονται στήν δήλωση ΦΠΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι περισσότερα ἀπό αὐτά πού διαβιβάζονται στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

– Δέν εἶναι ὑποχρεωτική ἡ διαβίβασις τῶν λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη καί κρατήσεις).

– Τά νομικά πρόσωπα μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος ἰδιωτικοῦ δικαίου διαβιβάζουν δεδομένα ἀποκλειστικά μέ Τύπο Παραστατικοῦ 17.4 «Λοιπές ἐγγραφές τακτοποίησης ἐσόδων-Φορολογική Βάση», γιά τό σύνολο τῶν ἐσόδων τους καί 17.6 «Λοιπές ἐγγραφές τακτοποίησης ἐξόδων-Φορολογική Βάση», γιά τό σύνολο τῶν ἐξόδων τους. Σέ κάθε περίπτωση, ἔχουν τήν ὑποχρέωση νά διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικῶν στοιχείων πού ἐκδίδουν γιά συναλλαγές πού ὑπόκεινται σέ Φ.Π.Α., ἐφ’ ὅσον ἀποκτοῦν ἔσοδα ἀπό τήν ἄσκηση ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ 4172/2013.

– Στήν περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγῶν μέ χρήση Μέσων Πληρωμῶν (POS) τά σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται ἀπό τίς ὑπόχρεες ὀντότητες πρίν ἀπό τήν ἔκδοσή τους στήν ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέ τούς ἀντίστοιχους Τύπους Παραστατικῶν καί τήν ἔνδειξη «Ὑπό Ἔκδοση» γιά σκοπούς τεκμηριώσεως ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασίας ἐκδόσεως.

– Στήν περίπτωση ἀποδείξεων εἰσπράξεως Μέσων Πληρωμῶν (POS), σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στήν ὑπό στοιχεῖα Α.1155/2023 ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ τῆς ΑΑΔΕ, πού ἐξεδόθησαν ἤ κατάλληλων λογιστικῶν ἀρχείων πού ἐδημιουργήθησαν καί δέν συσχετίσθηκαν μέ τιμολόγια ἤ ἀποδείξεις λιανικῆς πωλήσεως ἕως τήν ὑποβολή τῆς δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος τῆς χρήσεως πού ἀφοροῦν, τά σχετικά ποσά πού ἀντιστοιχοῦν σέ αὐτές, ἐπηρεάζουν τό λογιστικό καί φορολογικό ἀποτέλεσμα τῆς ὑπόχρεης ὀντότητος.

Ταυτοχρόνως ἐδόθησαν παρατάσεις γιά τήν διαβίβαση στοιχείων στό myData ἀκολούθως:

·Ἔξοδα τιμολογήσεως, ἔσοδα αὐτοτιμολόγησεως: Ἕως 31.12.2023.

·Παράλειψις – Ἀπόκλισις διαβιβάσεως δεδομένων: Ἕως 31.1.2024.

·Ἐγγραφές τακτοποιήσεως ἐσόδων – ἐξόδων: Ἕως 31.1.2024.

·Ἔσοδα λιανικῆς ΦΗΜ μέσῳ ERP ἤ Εἰδικῆς Φόρμας Καταχωρίσεως: Ἕως 31.3.2024.

·Καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις QR code ἀπό τήν 1.1.2024 γιά τά παραστατικά πού ἐκδίδονται μέ ERP.

Χρόνος διαβιβάσεως δεδομένων ἀπώλειας διασυνδέσεως ἐντός μίας ἡμέρας ἀπό τήν ἡμερομηνία ἐκδόσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις