ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Ἔκπτωσις 100% σέ «πράσινες»-ψηφιακές δαπάνες ΜμΕ

Θά ἀφορᾶ σέ πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά ἔτη 2023, 2024 καί 2025

NEA φορολογικά κίνητρα δίδει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σέ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις πού θά πραγματοποιήσουν πράσινες καί ψηφιακές ἐπενδύσεις, μέσῳ τοῦ νομοσχεδίου γιά τό ΤΧΣ. Εἰδικώτερα, παρέχεται κίνητρο προσαυξημένης ἐκπτώσεως κατά 100% σέ δαπάνες μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση. Θά ἀφορᾶ σέ δαπάνες πού πραγματοποιοῦνται καί πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά φορολογικά ἔτη 2023, 2024 καί 2025.

Στήν αἰτιολογική ἔκθεση ἀναφέρεται σχετικῶς πώς θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα γιά δαπάνες πού στοχεύουν στήν πράσινη οἰκονομία, τήν ἐνέργεια καί τήν ψηφιοποίηση. Εἰδικώτερα, προτείνεται ἰσχυρό φορολογικό κίνητρο γιά τήν πραγματοποίηση δαπανῶν γιά τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, τῆς ἐνέργειας καί τῆς ψηφιοποιήσεως μέ τήν μορφή ηὐξημένης ἐκπτώσεως 100%.

Οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση ἐκπίπτουν ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐξαιρουμένων ὅσων δραστηριοποιοῦνται στούς τομεῖς τῆς πρωτογενοῦς γεωργικῆς παραγωγῆς, τῆς ἁλιείας καί ὑδατοκαλλιέργειας, κατά τόν χρόνο τῆς πραγματοποιήσεώς τους, προσηυξημένες κατά ποσοστό 100%.. Μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις νοοῦνται αὐτές πού πληροῦν τίς προϋποθέσεις τοῦ κανονισμοῦ τῆς ΕΕ.

Τό κίνητρο ἔχει ἐφαρμογή καί γιά τήν δαπάνη ἀποσβέσεως στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀποκτῶνται μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, ἐνέργειας καί ψηφιοποιήσεως ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπιχείρησις δέν ἐφαρμόζει προσηυξημένη ἔκπτωση τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως. Σέ περίπτωση πωλήσεως τοῦ πάγιου στοιχείου γιά τό ὁποῖο ἐφηρμόσθη τό κίνητρο τῆς προσηυξημένης ἐκπτώσεως τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως τό κίνητρο αὐτό παύει νά παρέχεται, δίχως ὅμως νά αἴρεται ἡ ἤδη χορηγηθεῖσα προσηυξημένη ἔκπτωσις.

Ἡ ἀπόφασις ἐφαρμόζεται μόνο γιά συγκεκριμένες δαπάνες ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν πού πραγματοποιοῦνται μέ τήν λήψη ἠλεκτρονικοῦ τιμολογίου, ἀπό ἐπιχειρήσεις πού διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητος ἤ κωδικούς ἐνῶ πραγματοποιεῖται συμφώνως πρός τούς κανόνες τῶν κρατικῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.