ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ἔκπτωσις 100% σέ «πράσινες»-ψηφιακές δαπάνες ΜμΕ

Θά ἀφορᾶ σέ πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά ἔτη 2023, 2024 καί 2025

NEA φορολογικά κίνητρα δίδει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σέ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις πού θά πραγματοποιήσουν πράσινες καί ψηφιακές ἐπενδύσεις, μέσῳ τοῦ νομοσχεδίου γιά τό ΤΧΣ. Εἰδικώτερα, παρέχεται κίνητρο προσαυξημένης ἐκπτώσεως κατά 100% σέ δαπάνες μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση. Θά ἀφορᾶ σέ δαπάνες πού πραγματοποιοῦνται καί πάγια πού ἀποκτῶνται κατά τά φορολογικά ἔτη 2023, 2024 καί 2025.

Στήν αἰτιολογική ἔκθεση ἀναφέρεται σχετικῶς πώς θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα γιά δαπάνες πού στοχεύουν στήν πράσινη οἰκονομία, τήν ἐνέργεια καί τήν ψηφιοποίηση. Εἰδικώτερα, προτείνεται ἰσχυρό φορολογικό κίνητρο γιά τήν πραγματοποίηση δαπανῶν γιά τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, τῆς ἐνέργειας καί τῆς ψηφιοποιήσεως μέ τήν μορφή ηὐξημένης ἐκπτώσεως 100%.

Οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν σέ πράσινη οἰκονομία, ἐνέργεια καί ψηφιοποίηση ἐκπίπτουν ἀπό τά ἀκαθάριστα ἔσοδα τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἐξαιρουμένων ὅσων δραστηριοποιοῦνται στούς τομεῖς τῆς πρωτογενοῦς γεωργικῆς παραγωγῆς, τῆς ἁλιείας καί ὑδατοκαλλιέργειας, κατά τόν χρόνο τῆς πραγματοποιήσεώς τους, προσηυξημένες κατά ποσοστό 100%.. Μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις νοοῦνται αὐτές πού πληροῦν τίς προϋποθέσεις τοῦ κανονισμοῦ τῆς ΕΕ.

Τό κίνητρο ἔχει ἐφαρμογή καί γιά τήν δαπάνη ἀποσβέσεως στοιχείων τοῦ ἐνεργητικοῦ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων πού ἀποκτῶνται μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῆς πράσινης οἰκονομίας, ἐνέργειας καί ψηφιοποιήσεως ἐφ’ ὅσον ἡ ἐπιχείρησις δέν ἐφαρμόζει προσηυξημένη ἔκπτωση τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως. Σέ περίπτωση πωλήσεως τοῦ πάγιου στοιχείου γιά τό ὁποῖο ἐφηρμόσθη τό κίνητρο τῆς προσηυξημένης ἐκπτώσεως τῆς δαπάνης ἀποσβέσεως τό κίνητρο αὐτό παύει νά παρέχεται, δίχως ὅμως νά αἴρεται ἡ ἤδη χορηγηθεῖσα προσηυξημένη ἔκπτωσις.

Ἡ ἀπόφασις ἐφαρμόζεται μόνο γιά συγκεκριμένες δαπάνες ἀγαθῶν ἤ ὑπηρεσιῶν πού πραγματοποιοῦνται μέ τήν λήψη ἠλεκτρονικοῦ τιμολογίου, ἀπό ἐπιχειρήσεις πού διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητος ἤ κωδικούς ἐνῶ πραγματοποιεῖται συμφώνως πρός τούς κανόνες τῶν κρατικῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ