Ἐπίδομα προσωπικῆς διαφορᾶς 100-200 εὐρώ σέ 750.000 συνταξιούχους

ΕΠΙΔΟΜΑ κυμαινόμενο ἀπό 100 ἕως 200 εὐρώ θά λάβουν τόν προσεχῆ Δεκέμβριο 750.000 συνταξιοῦχοι μέ προσωπική διαφορά πάνω ἀπό 10 εὐρώ, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κ. Χατζηδάκης κατά τήν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων πού ἀνακοινώθηκαν στήν ΔΕΘ.

Γιά ἄθροισμα συντάξεων ἕως 700 εὐρώ, τό ἐπίδομα θά εἶναι 200 εὐρώ, γιά 791 ἕως 1.000 εὐρώ, ἐπίδομα 150 εὐρώ, γιά ἄθροισμα συντάξεων ἀπό 1.100 ἕως 1.600 εὐρώ, ἐπίδομα 100 εὐρώ.

Προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν καλύτεροι ὅροι δανεισμοῦ γιά ἰδιῶτες καί ἐπιχειρήσεις, ἀναμένεται νά διευρυνθεῖ τό πλαίσιο ἀδειοδοτήσεως ἀπό μή τραπεζικά ἱδρύματα. Ἐκτός ἀπό τίς κατηγορίες δανείων πού ἔχουν προβλεφθεῖ, ἐξετάζεται περαιτέρω διεύρυνση γιά πρόσθετες κατηγορίες δανείων, ὅπως τά στεγαστικά δάνεια.

Ἀκόμα στά μέτρα εἰσοδηματικῆς στηρίξεως περιλαμβάνονται ἡ αὔξησις τῶν συντάξεων ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους κατά περίπου 3% καί ἡ χορήγησις ἐπιδόματος θερμάνσεως στά ἴδια ἐπίπεδα μέ πέρυσι, δηλαδή 350 εὐρώ πολλαπλασιαζόμενο μέ βαθμο-ημέρες. Τό εἰσοδηματικό ὅριο παραμένει τό ἴδιο γιά τόν ἄγαμο (16.000 εὐρώ) καί τόν ἔγγαμο (24.000 εὐρώ), ἀλλά αὐξάνεται γιά τίς οἰκογένειες μέ παιδιά ἀπό 3.000 εὐρώ γιά κάθε τέκνο, σέ 5.000 εὐρώ γιά κάθε τέκνο.

Ὡστόσο, δέν ἰσχύει ἡ διπλή ἐπιδότηση γιά ὅσους δικαιούχους καταναλώσουν γιά πρώτη φορά φέτος πετρέλαιο ἤ ὑγραέριο ἤ ἄλλες μορφές καυσίμων, πλήν φυσικοῦ ἀερίου, ἐνῷ στά φυσικά πρόσωπα πού ἀσκοῦν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα τίθεται πέραν τοῦ εἰσοδήματος καί ὅριο τζίρου (80.000 εὐρώ ἐτησίως).

Γιά περίπου 300 πιλότους καί πληρώματα πυροσβεστικῶν ἀεροσκαφῶν αὐξάνεται τό πτητικό ἐπίδομα κατά 2.000 εὐρώ ἐτησίως, ἐνῷ τό Market Pass ἐπεκτείνεται ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους στήν Θεσσαλία καί τίς ὑπόλοιπες πληγεῖσες περιοχές ἀπό τίς πλημμύρες ἀλλά καί γιά τόν Ἕβρο, τήν Βοιωτία καί τήν Φθιώτιδα, καί διπλασιάζεται (ἀπό 22 εὐρώ τόν μῆνα γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό πού αὐξάνεται κατά 10 εὐρώ γιά κάθε ἐπί πλέον μέλος τοῦ νοικοκυριοῦ, θά ἀνέλθει σέ 44 εὐρώ τόν μῆνα πού αὐξάνεται κατά 20 εὐρώ γιά κάθε μέλος τοῦ νοικοκυριοῦ.) Ἐπιλέξιμα εἶναι τά νοικοκυριά. Ὠφελούμενοι εἶναι περίπου 280.000 νοικοκυριά μέ 740.000 μέλη.

Ἀκόμη:

– Τήν ἀπαγόρευση τῆς χρήσεως μετρητῶν σέ ἀγοραπωλησίες ἀκινήτων καθιερώνει τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας. Σέ σύνολο 338.511 μεταβιβάσεων ἀκινήτων, σέ 42.613 τό τίμημα ἐξοφλήθηκε ἀποκλειστικῶς μέ μετρητά καί σέ 41.741 ἐν μέρει μέ μετρητά. Οἱ τελευταῖες συναλλαγές ἔφτασαν τά 3 δισ. εὐρώ, ἐνῷ ἀποκλειστικά μέ μετρητά 426 ἑκατ. εὐρώ.

– Τό πρόστιμο σέ ὅσους πληρώνουν μέ μετρητά συναλλαγή ἄνω τῶν 500 εὐρώ θά εἶναι στό διπλάσιο τοῦ ὕψους τῆς συναλλαγῆς. Σήμερα αὐτή ἡ παράβασις, ἐφ’ ὅσον ἐντοπίζεται, ἐπισύρει πρόστιμο 100 εὐρώ. Μετά τήν ἀλλαγή, ἄν ἡ συναλλαγή ἔχει ἀξία 1.000 εὐρώ, τό πρόστιμο θά εἶναι 2.000 εὐρώ.

– Ἀπό τό 2024 καθίσταται ὑποχρεωτική ἡ ἰδιωτική ἀσφάλισις σέ μεσαῖες καί μεγάλες ἐπιχειρήσεις μέ ἐτήσιο κύκλο ἐργασιῶν ἄνω τῶν 2 ἑκατ. εὐρώ. Ἡ ἀσφάλισις θά πρέπει νά καλύπτει πλημμύρα, σεισμό καί πυρκαϊά καί νά ἀφορᾶ στό κτήριο, τά μηχανήματα, τόν ἐξοπλισμό καί τά ἀποθέματα. Ἀπό 1/1/2024 οἱ ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεις δέν θά ἀποζημιώνονται ἀπό τήν κρατική ἀρωγή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ