ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ἐνστάσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη, ἐπιδόματα, κατώτατο μισθό

Υποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως γιά τό 2023 στό 1,5% προβλέπει γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, στήν ἐνδιάμεση ἔκθεσή της γιά τήν νομισματική πολιτική, μετά τήν ἐπίτευξη ρυθμοῦ ἀναπτύξεως 6,2% γιά ἐφέτος.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας προβλέπει ὅτι ὁ πληθωρισμός θά εἶναι στό 3,6% τό 2024, ἀρκετά ὑψηλότερος ἀπό τό ὅριο τοῦ 2%, πού θέτει γιά τό σύνολο τῆς Εὐρωζώνης ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταὐτοχρόνως, ἀναφέρει ὅτι οἱ εἰσοδηματικές ἐνισχύσεις γιά τόν μετριασμό τῶν πληθωριστικῶν ἐπιπτώσεων θά πρέπει νά εἶναι στοχευμένες καί προσωρινοῦ χαρακτῆρος καί νά χρηματοδοτοῦνται ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ διαθεσίμου δημοσιονομικοῦ χώρου, ἐνῷ ἐφιστᾶ τήν προσοχή καί στήν νέα αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ, ἐπισημαίνοντας ὅτι «ἡ προβλεπόμενη αὔξηση θά πρέπει νά εἶναι τέτοια πού νά ἀντιστοιχεῖ στίς πραγματικές δυνατότητες τῆς οἰκονομίας, ὥστε νά ἀποτραπεῖ μία φάση δευτερογενῶν πληθωριστικῶν πιέσεων, τροφοδοτούμενων ἀπό τήν ἄνοδο τῶν μισθῶν».

Ἡ «προσγείωσις» γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία ἀποδίδεται καί στήν ἀντίστοιχη ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος στήν ζώνη τοῦ εὐρώ, ἀλλά καί στό σημαντικό πλῆγμα πού θά καταγραφεῖ στήν κατανάλωση. Ἀνασταλτικοί παράγοντες θεωροῦνται τόσο ἡ σφιχτή νομισματική πολιτική τῆς ΕΚΤ ὅσο καί ἡ δημοσιονομική πολιτική.

Ἡ ΤτΕ σημειώνει, ἀκόμη, ὅτι ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀναμένεται νά ἀνακάμψει τά ἑπόμενα ἔτη, φθάνοντας στό 3,0% τό 2024 καί στό 2,8% τό 2025. Οἱ ἐπιδόσεις αὐτές μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι, ἀφ’ ἑνός, ἡ γεωπολιτική κρίση θά ἔχει ἀποκλιμακωθεῖ καί θά ἔχουν μειωθεῖ οἱ τιμές τῆς ἐνεργείας καί, ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία θά συνεχίσει νά ἐνισχύεται σημαντικά ἀπό τόν διεθνῆ τουρισμό, τήν καλή πορεία ὑλοποίησης τῶν ἐπενδυτικῶν σχεδίων καί τήν σταθερή ἀναπτυξιακή προοπτική τῆς Εὐρωζώνης.

Φροντίζει, ὅμως, νά τονίσει ὅτι οἱ ἐν λόγῳ προβλέψεις εὑρίσκονται ἀντιμέτωπες μέ μία σειρά κινδύνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατά κύριο λόγο «εἰσαγόμενοι».

Ὅπως σημειώνει, ὁ ρυθμός μεγεθύνσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μπορεῖ νά ἐπιβραδυνθεῖ περισσότερο ἀπό ὅ,τι προβλέπεται, σέ περίπτωση:

– περαιτέρω κλιμακώσεως τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, καθώς αὐτό θά ὁδηγήσει σέ ἐντονωτέρα ἐπιβράδυνση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας,

– ὑψηλοτέρου καί πιό παρατεταμένου πληθωρισμοῦ, γεγονός πού θά ὁδηγοῦσε σέ μεγαλύτερες αὐξήσεις τῶν ὀνομαστικῶν ἀμοιβῶν καί θά ἔθετε, ἔτσι, σέ κίνηση μία ἀνατροφοδοτούμενη ἄνοδο τοῦ πληθωρισμοῦ,

– νέου κύματος τῆς πανδημίας,

– χαμηλοῦ ποσοστοῦ ἀπορροφήσεως κονδυλίων τῆς ΕΕ,

– ἐμφανίσεως μίας νέας γενιᾶς μή ἐξυπηρετούμενων δανείων λόγῳ τῆς πανδημίας καί τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως μετά τήν λήξη τῶν μέτρων κρατικῆς στηρίξεως καί

– καθυστερήσεως στόν σχηματισμό κυβερνήσεως μετά τίς ἐθνικές ἐκλογές καί στήν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεων τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Οἱ ὀξυνόμενες γεωπολιτικές ἐντάσεις στήν περιοχή τῆς νοτιοανατολικῆς Μεσογείου ἀποτελοῦν, ἐπίσης, κίνδυνο γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ