ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἐξώδικο στόν ΕΦΚΑ γιά τά λάθη στόν ὑπολογισμό τῶν συντάξεων

Eξώδικο πρός τόν ΕΦΚΑ ἀπέστειλε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, ἐπαναφέροντας στό προσκήνιο τό πρόβλημα μέ τόν λανθασμένο ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων γιά ὅσους ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ πρίν ἀπό τίς 13 Μαΐου 2016, ἡμερομηνία ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ «νόμου Κατρούγκαλου».

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν συνταξιούχων προειδοποιοῦν ὅτι ἄν δέν ἀντιμετωπισθεῖ τό ζήτημα, θά ἀναζητηθοῦν τυχόν εὐθῦνες γιά τήν κατάσταση πού ἔχει δημιουργηθεῖ, τήν ὁποία χαρακτηρίζουν «ἀπαράδεκτη». Ὅπως ἀναφέρεται στό ἐξώδικο, μέ τόν σχετικό νόμο (ν.4387/2016), δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ἐπανυπολογισθοῦν οἱ περιπτώσεις πού ἀφοροῦν στήν παράλληλη σύνταξη, ἐνῷ ἔχουν ὑποβληθεῖ καί αἰτήσεις πρός τόν Φορέα ἀπό συνταξιούχους οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀντί γιά 2η σύνταξη, νά ὑπάρξει προσαύξησις στήν ἤδη ὑπάρχουσα (ἐφαρμογή τοῦ νόμου).

Στό ἐξώδικο ἀναφέρονται τά παραδείγματα 90 συνταξιούχων πού εἶναι μέλη τοῦ Δικτύου καί τά ὁποῖα ἔχουν προβεῖ σέ σχετικό αἴτημα πρός τόν ΕΦΚΑ, ζητῶντας νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ νόμος.

Τό ΕΝΔΙΣΥ ὑπογραμμίζει ὅτι γιά τά 90 μέλη του, πού συμπεριελήφθησαν στό ἐξώδικο, ὁ ΕΦΚΑ ὄφειλε νά ἀπαντήσει ἀναλυτικά στά ἀνωτέρω ἐρωτήματα ἐντός δύο μηνῶν, κάτι πού δέν συνέβη.

Τό Δίκτυο θεωρεῖ ὅτι ἔχουν γίνει λάθη στόν πρῶτο ἐπανυπολογισμό καί ἐντελῶς αὐθαίρετα ὁ ΕΦΚΑ προχωράει καί σέ δεύτερο ἐπανυπολογισμό, συμφώνως πρός τόν «νόμο Βρούτση», χρησιμοποιῶντας λανθασμένα δεδομένα ὡς βάση.

Συνέπεια χιλιάδες συνταξιοῦχοι μέ παράλληλη ἀσφάλιση νά λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις ἀπό αὐτές πού θά ἔπρεπε.

Τό ΕΝΔΙΣΥ ζητεῖ συνάντηση μέ ἐκπροσώπους τοῦ ΕΦΚΑ, ὥστε νά ἐνημερωθοῦν γιά τό πῶς ἔχει γίνει ὁ ἐπανυπολογισμός τῶν δύο κύριων παράλληλων συντάξεων ἀπό τήν 1.1.2019 καί μετά, ὥστε νά δοθοῦν πειστικές ἀπαντήσεις στούς θιγόμενους συνταξιούχους.

Τά περισσότερα λάθη ἔχουν γίνει ἀπό τίς ἀκόλουθες αἰτίες:

Α) Δέν ἔχουν ὑπολογισθεῖ στήν ἀνταποδοτικότητα ἡ προσαύξησις τῶν ἀσφαλίστρων πάνω ἀπό 20%. Καί αὐτό, γιατί ὑπάρχουν περιπτώσεις «παλαιῶν συνταξιούχων», οἱ ὁποῖοι κατέβαλλαν ἀσφάλιστρο τῆς τάξεως τοῦ 32%, στήν διάρκεια τοῦ ἐργασιακοῦ βίου τους. Αὐτοί εἶναι συνταξιοῦχοι οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τήν πρώην Ὀλυμπιακή, τόν ΟΤΕ, τόν ΟΣΕ καί τά ΕΛΤΑ. Ἐπίσης εἶναι ἀρκετοί ἀπό τούς πρώην τραπεζικούς ὑπαλλήλους τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὅπως ἐπίσης καί οἱ ἐργαζόμενοι στά Ἀσφαλιστικά Ταμεῖα (π.χ. ὑπάλληλοι τοῦ πρώην ΙΚΑ, τοῦ πρώην ΟΑΕΕ) καί στόν ΟΑΕΔ.

Β) Δέν ἔχουν ὑπολογισθεῖ τά βαρέα καί ὑπερβαρέα ἔνσημα. Ἀφορᾶ σέ συνταξιούχους ἀπό τόν δημόσιο καί τόν ἰδιωτικό τομέα, πού τό ἐπάγγελμά τους προέβλεπε τήν καταβολή τοῦ πρόσθετου ἀσφαλίστρου. Σέ ἀρκετές περιπτώσεις ἐπανυπολογίσθηκαν οἱ συντάξεις στά ἐπίπεδα τῶν 7.500 ἐνσήμων, ἐνῷ πολλοί ἐξ αὐτῶν εἶχαν πάνω ἀπό 10.000 ἔνσημα, ὅλα βαρέα καί ὑπερβαρέα.

Γ) Δέν ἔχουν ὑπολογισθεῖ οἱ ἀποδοχές τοῦ παράλληλου χρόνου. Ἀφορᾶ σέ ὅλους τούς συνταξιούχους πού κατέβαλλαν διπλές εἰσφορές κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐργασιακοῦ βίου τους λόγῳ παράλληλης ἀσφαλίσεως.

Δ) Δέν ἔχει ἐπανυπολογισθεῖ σέ πολλές περιπτώσεις τό ηὐξημένο ἀσφάλιστρο στήν μεταβίβαση χηρείας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.