ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ἐξωδικαστικός συμβιβασμός μέ μειωμένο ἐπιτόκιο!

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ τῶν ρυθμίσεων μέσῳ τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ ἐπιφέρουν οἱ ἀλλαγές πού προωθεῖ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

Ἕως τό τέλος τῆς ἑβδομάδος ἀναμένεται νά κατατεθεῖ τροπολογία στήν Βουλή, μέ τήν ὁποία θά ἐπέλθουν βελτιώσεις στόν ἐξωδικαστικό μηχανισμό ὅπως προανήγγειλε χθές ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Συμφώνως πρός πληροφορίες, λόγῳ τῶν ἀπανωτῶν αὐξήσεων ἐπιτοκίων, τό ἐπιτόκιο τῶν ρυθμίσεων ὀφειλῶν στίς τράπεζες δέν θά εἶναι πλέον κυμαινόμενο, ἀλλά θά μετατραπεῖ σέ σταθερό, ἐνῷ θά ὑπάρξει καί μείωσίς του ἀπό 5% σέ 3%. Ἀκόμη, γιά πρώτη φορά, θά δοθεῖ ἡ δυνατότης νά ἐνταχθοῦν ὀφειλέτες μέ μία μόνο ὀφειλή, καθώς ἕως τώρα θά ἔπρεπε οἱ ὀφειλές νά ἦταν πάνω ἀπό ἕναν πιστωτή. Ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι ἡ δόσις τοῦ ἀλγορίθμου δέν θά ἔχει ἀπόσταση μεγαλύτερη ἀπό 15% ἀπό τήν δόση τῆς ρυθμίσεως. Στήν πράξη καταργεῖται τό ὅριο τοῦ 90% γιά τίς ὀφειλές στόν ἴδιο πιστωτή, πού προβλέπει τό ὑφιστάμενο σύστημα.

Γιά πρώτη φορά θά μπορεῖ νά συμπεριλαμβάνονται ὀφειλές ὑπέρ τρίτων καί συγκεκριμένα πρός τήν ΑΑΔΕ, δίδοντας τήν δυνατότητα σέ ἰδιῶτες ἀλλά καί ἐπιχειρήσεις κυρίως νά ἐντάξουν σέ ρύθμιση καί συσσωρευμένα πρόστιμα ἀπό Δήμους, μέ τήν προϋπόθεση οἱ ὀφειλές νά εἶναι βεβαιωμένες ἀπό τήν Ἐφορία.

Καταργεῖται ἡ ποινή προεξοφλήσεως τῶν ὀφειλῶν στό Δημόσιο. Ἄν κάποιος ὀφειλέτης ἐπιθυμεῖ νά πληρώσει πρίν ἀπό τήν λήξη τίς ὀφειλές του πρός τό Δημόσιο, μπορεῖ νά τό πράξει χωρίς πέναλτυ, καθώς σήμερα ἐάν κάποιος χρωστᾶ 240 δόσεις πρός τό Δημόσιο καί θέλει νά ἐξοφλήσει ἐνωρίτερα τήν ὀφειλή του, χρεώνεται μέ χρηματική ποινή. Ἀκόμη καθορίζεται γιά πρώτη φορά ἡ ὑποχρέωσις αἰτιολογήσεως τῆς ἀπορρίψεως μιᾶς αἰτήσεως τόσο ἀπό πλευρᾶς Τραπέζης servicer ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς δανειολήπτου.

Συμφώνως πρός τά ἐπίσημα στοιχεῖα, μέχρι σήμερα περισσότεροι ἀπό 3.320 ὀφειλέτες ἔχουν ρυθμίσει ὀφειλές πρός τό Δημόσιο καί πρός χρηματοδοτικούς φορεῖς, συνολικοῦ ὕψους 1,08 δισ. εὐρώ, ἐνῷ τόν περασμένο Σεπτέμβριο, τό συνολικό ὕψος τῶν ρυθμισμένων ὀφειλῶν ἔφθανε μόλις τά 300 ἑκατ. εὐρώ. Τό ποσοστό ἐγκρισιμότητος τῶν αἰτήσεων ἔχει ἀνέλθει στό 70%, μέ αὐξητική τάση.

Ἡ τρέχουσα εἰκών γιά τίς ἐγκρίσεις τῶν ρυθμίσεων δείχνει ὅτι ἀπό τά αἰτήματα ὀφειλῶν ὕψους 6,3 δισ. πού ἔχουν ὑποβληθεῖ ὁριστικῶς, τό 54% (3,4 δισ. εὐρώ) ἔχει ἀξιολογηθεῖ καί ἀπό αὐτά ἔχει ἐγκριθεῖ ρύθμισις γιά τό 78% (2,7 δισ.). Αἰτήματα γιά ρύθμιση ὀφειλῶν, ὕψους 1,6 δισ. εὐρώ πού ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό τό Δημόσιο, ἔχουν ἐγκριθεῖ σέ ποσοστό 91% (1,5 δισ. εὐρώ). Ἀπό αἰτήματα γιά ὀφειλές 1,8 δισ. πού ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό τράπεζες καί ἑταιρεῖες διαχειρίσεως, ἔχει ἐγκριθεῖ ποσοστό 66% (1,2 δισ. εὐρώ). Οἱ διμερεῖς ρυθμίσεις ἔγιναν ἀποδεκτές ἀπό τούς ὀφειλέτες σέ ποσοστό 52% καί τίς πολυμερεῖς σέ ποσοστό 54%. Τό μέσο «κούρεμα» ἀνέρχεται σέ 22% γιά ὀφειλές πρός τό Δημόσιο καί 31,5% γιά ὀφειλές πρός Χρηματοδοτικούς Φορεῖς (Τράπεζες καί Ἑταιρεῖες Διαχειρίσεως).

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;