Ἄναψε φωτιές τό «πόθεν ἔσχες» τῶν συζύγων πολιτικῶν καί μετόχων ΜΜΕ

ΣΕ ΝΕΑ μετωπική σύγκρουση στήν Βουλή ὁδήγησε τό νομοσχέδιο γιά τό «πόθεν ἔσχες», πού κατέθεσε ἡ Κυβέρνησις, μέ ἐπίκεντρο τίς δηλώσεις περιουσιακῆς καταστάσεως τῶν συζύγων τῶν πολιτικῶν.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ψήφισις τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ ἀποτελεῖ προαπαιτούμενο γιά τήν ἐκταμίευση τῆς β΄ δόσεως πού θά χορηγήσει στήν Ἑλλάδα τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως τῆς ΕΕ.

Δριμεῖα ἐπίθεση ἐξαπέλυσε ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις τονίζοντας ὅτι δίδεται ἡ δυνατότης «στούς πάσης φύσεως “Πάτσηδες” ἤ σέ ὅσους μπορεῖ νά ἔχουν λάβει μαῦρο χρῆμα, νά παρανομοῦν μέσῳ τῶν συζύγων τους, χωρίς νά δίνουν λογαριασμό σέ κανέναν.» Καί μπορεῖ ἐν τέλει ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας νά προέβη στίς ἀπαραίτητες νομοτεχνικές διορθώσεις, ὅμως τό θέμα ἐπεκρέματο καί προκαλοῦσε διαξιφισμούς.

Τήν ἐρώτηση «ποιούς θέλει νά καλύψει;» ἀπηύθυνε ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις καί ἐκάλεσε τήν Κυβέρνηση «νά ἀποσύρει ἄμεσα αὐτή τή διάταξη» καί τόν Πρωθυπουργό «νά μή διανοηθεῖ νά ρίξει τό πολιτικό σύστημα τῆς χώρας στό σκοτάδι τῆς ἀναξιοπιστίας καί τῆς ἀδιαφάνειας γιά νά κρύψει τίς παρανομίες τίς δικές του καί τῶν στελεχῶν του.»

Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι «ὁ κ. Μητσοτάκης ὀφείλει νά ἐξηγήσει αὐτή τή σπουδή, νά κρυφτοῦν τά “πόθεν ἔσχες” συζύγων τῶν πολιτικῶν, δεδομένου ὅτι καί ὁ ἴδιος ἔχει ἐλεγχθεῖ γιά ἀντίστοιχη ὑπόθεση στό παρελθόν.»

Τό ζήτημα ἐκλιμακώθη στήν Βουλή ὅπου ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας παρενέβη γιά νά διαβεβαιώσει ὅτι θά δημοσιοποιοῦνται οἱ δηλώσεις «πόθεν ἔσχες» τῶν συζύγων τῶν βουλευτῶν. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ζητῶ τόν λόγο γιά νά διευκρινίσω ἕνα ζήτημα, γιά τό ὁποῖο βλέπω ὅτι παίρνει χῶρο δημοσιότητας, αὐτή τή στιγμή, μέ μιά δυστυχῶς παρελκυστική τακτική, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται δυστυχῶς συχνά, τελευταῖα» εἶπε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης καί προσέθεσε: «Ὅταν νωρίτερα βρισκόταν στό βῆμα ὁ εἰσηγητής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, τοῦ διευκρίνισα ὅτι ἡ δημοσιοποίηση τοῦ “πόθεν ἔσχες” τῶν συζύγων ὑποχρέων, βεβαίως καί θά δημοσιοποιεῖται.

Παρ’ ὅλα αὐτά βλέπω νά ἀναφέρεται ὅτι ἀπό τήν πλευρά τῆς κυβέρνησης, ὑποτίθεται, ὑπάρχει πρόθεση νά μήν συμβεῖ αὐτό. Ἐπαναλαμβάνω γιά ἄλλη μία φορά. Τό δηλώσαμε, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ὅτι θά γίνεται δημοσιοποίηση τοῦ “πόθεν ἔσχες” τῶν συζύγων τῶν ὑποχρέων. Τελεία καί παῦλα». Ὁ εἰσηγητής τῆς ἀντιπολιτεύσεως Κώστας Ζαχαριάδης δυσανασχέτησε ἐπιρρίπτων στόν κ. Τσιάρα εὐθύνη γιά καθυστερήσεις: «Κύριε Τσιάρα, ἐμεῖς σᾶς τό εἴπαμε ἀπολύτως καλόπιστα ἐξ ἀρχῆς καί ἐσεῖς καλόπιστα γνέψατε “ναί”. Γιά νά γίνει ὅμως μιά κουβέντα νόμος, χρειάζεται νά φέρετε μιά νομοτεχνική. Περιμέναμε μισή ὥρα. Λέμε “καθυστέρησε ὁ ὑπουργός”. Περιμέναμε μία ὥρα. Λέμε “καθυστέρησε ὁ ὑπουργός”. Μιάμιση ὥρα, δύο ὧρες, δυόμισι, τρεῖς ὧρες.

Εἴμαστε ἐδῶ. Καλόπιστα πάλι. Φέρτε τή νομοτεχνική, νά σταματήσουμε καί ἐμεῖς νά ἔχουμε ἀμφιβολίες. Τή νομοτεχνική». Ὁ δέ ὑπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τόν εἰσηγητή τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὅτι «περί ἄλλα τυρβάζει!». Εἶπε συγκεκριμένως: «Κύριε Ζαχαριάδη, ἐνδεχομένως δέν ἔχετε παρακολουθήσει τήν πρακτική τῶν συζητήσεων τῶν νομοσχεδίων πού ἀφοροῦν στό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό τόν λόγο καί μόνο μπορῶ νά σᾶς καταλάβω.

Διαφορετικά, θά ἔλεγα ὅτι μᾶλλον περί ἄλλων τυρβάζετε. Ὅ,τι ἔχουμε προαναγγείλει καί ὅ,τι ἔχουμε πεῖ, πάντα ἀποτυπώνεται στίς νομοτεχνικές βελτιώσεις. Καί ὅλα αὐτά εἶναι ζητήματα πού σέ μιά ζῶσα κοινοβουλευτική διαδικασία, ξέρετε καλά, ὅτι θέλουν καί τόν χρόνο τους καί τό περιθώριο, προκειμένου νά ἐξαντληθοῦν, μέ βάση τή διατύπωση, μέχρι καί τῆς τελευταίας λέξεως. Καί προφανῶς δέν εἶναι καί τό μόνο ζήτημα πού διατυπώνεται, μέσα ἀπό μιά νομοτεχνική βελτίωση. Ξέρετε, ἔρχεται συνολικά καί ὄχι μόνο γιά ἕνα ζήτημα. Αὐτό πού θέλω νά πῶ εἶναι ὅτι ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα ἔχουμε δεσμευτεῖ, θά ἀποτυπωθοῦν στίς νομοτεχνικές βελτιώσεις».

Υἱοθετῶντας ἐπί τῆς οὐσίας τήν θέση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ εἰσηγήτρια τοῦ ΜέΡΑ25 Μαρία Ἀπατζίδη ὑπεστήριξε: «Ἡ οὐσία πού ὑποτίθεται ὅτι ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νά θεραπεύσει, παραμένει. Βοᾶ ὁ τόπος γιά τίς πηγές εἰσοδήματος συγκεκριμένων πολιτικῶν προσώπων. Γιά τό κράτος, ὅμως, εἶναι ὅλα καλῶς καμωμένα. Ἀλλά εἴμαστε μικρή χώρα καί γνωριζόμαστε μεταξύ μας».

Ἡ διαμάχη γιά τό «πόθεν ἔσχες» τῶν συζύγων πολιτικῶν πάντως κυριάρχησε στήν ἐπικαιρότητα, ἐνῷ ἡ Κυβέρνησις «περνοῦσε» εὐνοϊκές ρυθμίσεις γιά τούς καναλάρχες. Εἰδικώτερα, μέ νομοτεχνική διάταξη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, δέν θά καταθέτουν δήλωση περιουσιακῆς καταστάσεως ὅλοι οἱ μέτοχοι τῶν ΜΜΕ, ἀλλά οἱ βασικοί μέτοχοι. Εἰδικώτερα, ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 10 γιά τούς ὑποχρέους τοῦ ραδιοτηλεοπτικοῦ τομέως καί τοῦ ἔντυπου καί ἠλεκτρονικοῦ Τύπου, ἀναφέρει ἡ δήλωσις περιουσιακῆς καταστάσεως, ὑποβάλλεται ἀπό:

«Τούς ἰδιοκτῆτες, τούς βασικούς μετόχους, τούς ἑταίρους, τούς προέδρους, τούς διευθύνοντες συμβούλους καί τά ἐκτελεστικά μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, τούς διαχειριστές, καθώς καί τούς γενικούς διευθυντές καί τούς διευθυντές εἰδήσεων καί ἐνημέρωσης κάθε μορφῆς ἐπιχειρήσεων ἤ ἑταιρειῶν, πού κατέχουν ἄδεια λειτουργίας ἤ ἐν γένει ἔχουν τήν ἐκμετάλλευση τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἐλεύθερης λήψης ἤ παροχῆς κάθε μορφῆς συνδρομητικῶν τηλεοπτικῶν ὑπηρεσιῶν, καθώς καί ραδιοφωνικῶν σταθμῶν. Τήν ἴδια ὑποχρέωση ὑπέχουν καί οἱ βασικοί μέτοχοι αὐτῶν».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.