Ἄγχος καί ἀβεβαιότης κυριαρχοῦν στήν Ἑλλάδα

Ἑπτά στούς δέκα νέους κατακεραυνώνουν τήν Κυβέρνηση

ΔΕΚΑΕΞΙ μῆνες μετά τά πρῶτα κρούσματα κορωνοϊοῦ στήν Ἑλλάδα καί μέ δύο ἑκατομμύρια Ἕλληνες νά ἔχουν ὁλοκληρώσει τόν ἐμβολιασμό, τά ἀρνητικά συναισθήματα συνεχίζουν νά κυριαρχοῦν στήν κοινωνία. Μεγάλη ἔρευνα τῆς διαΝΕΟσις κατέδειξε ὅτι ἡ ἀβεβαιότης, ἡ ἀνασφάλεια καί τό ἄγχος εἶναι δυστυχῶς τά κυρίαρχα συναισθήματα τῶν Ἑλλήνων, παρά τό γεγονός ὅτι τά ποσοστά τους εἶχαν πέσει τούς προηγουμένους μῆνες. Τέσσερεις στούς δέκα Ἕλληνες δηλώνουν ὅτι αἰσθάνονται ἀβεβαιότητα (39,6%) ἄν καί τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 τόν ἀντίστοιχο ποσοστό ἦταν 32,5% κα τόν περασμένο Μάρτιο 36,5%. Ἐπίσης τρεῖς στούς δέκα αἰσθάνονται ἀνασφαλεῖς μέ ποσοστό νά ἔχει μικρές διακυμάνσεις καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς πανδημίας. Τό 26,3% τῶν ἐρωτηθέντων δηλώνει ὅτι καταβάλλεται ἀπό ἄγχος, ἐνῶ τόν περασμένο Μάρτιο ἦταν ἀγχωμένο τό 29,5% τῶν ἐρωτηθέντων. Τέταρτο συναίσθημα εἶναι ἡ αἰσιοδοξία (21,7%) ἄν καί ὑπολείπεται σημαντικά ἀπό τά ποσοστά τοῦ 39,8% τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020. Ἐνδεικτικῶς δέ σημειώνεται ὅτι ἐν συγκρίσει μέ τήν ἀντίστοιχη περυσινή περίοδο μικρή αὔξηση δύο μονάδων καταγράφει ὁ θυμός (11,5% τόν Μάιο), ἡ ντροπή (4,2%) καί μεγάλη μείωση ἡ αὐτοπεποίθησις (ἀπό 17,% σέ 5,9%) καί ἡ σιγουριά (ἀπό 25,5% σέ 11,2%)!

Παρά τήν ἀρχική αἰσιοδοξία ὡς πρός τήν ἔξοδο ἀπό τήν τεράστια ὑγειονομική κρίση οἱ Ἕλληνες εἶναι πλέον ρεαλιστές. Ἑπτά στούς δέκα πιστεύουν ὅτι ἡ ἐπιστροφή στήν κανονική καθημερινότητα θά ἀργήσει καί ἄλλο, ἀφοῦ τήν προσδιορίζουν εἴτε μέσα στό 2022 εἴτε μετά τό 2022!

Στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ διαχείρισις τῆς πανδημίας εἶναι σωστή ἤ λανθασμένη, τό 49,7% ἀπήντησε σωστή καί τό 45% λανθασμένη. Ἐνδιαφέρον ἔχουν καί οἱ ἀπαντήσεις στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ χώρα μας αὐτήν τήν περίοδο κινεῖται πρός τήν σωστή ἤ πρός τήν λάθος κατεύθυνση. Τό 57,2% ἀπήντησε πρός τήν σωστή καί τό 32,3% πρός τήν λάθος. Ἀπό τήν ἔκρηξη αἰσιοδοξίας τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 2020, ὅταν ἕνα πρωτοφανές 85,7% τοῦ πληθυσμοῦ θεωροῦσε ὅτι «ἡ χώρα μας κινεῖται πρός τή σωστή κατεύθυνση», ἠκολούθησε μία σταδιακή ἀποκλιμάκωσις, μέχρι τήν προηγούμενη ἔρευνα, τόν Μάρτιο τοῦ 2021, ὅταν πιά ἡ αἰσιόδοξη μέ τήν ἀπαισιόδοξη στάση ἦταν σχεδόν ἰσόπαλος (45,8%-44,3%). Τώρα, δύο μῆνες μετά, ἡ ψαλίδα ἀνοίγει πάλι: σχεδόν 6 στούς 10 Ἕλληνες θεωροῦν ὅτι πᾶμε πρός τήν σωστή κατεύθυνση.

Αὐτή ἡ αἰσιοδοξία, βεβαίως, δέν κατανέμεται ὁμοιόμορφα σέ ὅλες τίς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Τήν ἀσπάζονται περισσότερο οἱ μεγαλύτερες ἡλικίες. Τό 70,7% τῶν ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 65 θεωροῦν ὅτι πᾶμε πρός τήν σωστή κατεύθυνση –ἀλλά μόνο τό 43,8% τῶν ἡλικίας 17-24 συμφωνοῦν. Μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στίς ἡλικίες καί στό θέμα τῆς διαχειρίσεως τῆς πανδημίας. Τό 69,1% τῶν ἡλικίας 65+ θεωροῦν ὅτι ἡ διαχείρισις τῆς πανδημίας ἦταν «σωστή», ἀλλά 73,9% τῶν ἡλικίας 17-24 θεωροῦν ὅτι ἦταν «λάθος»! Χάσμα γενῶν, δέ, ὑπάρχει καί στήν ἐρώτηση γιά τό πότε θά ἔπρεπε νά γίνει ἡ ἄρσις τοῦ lockdown. Tό 28,5% τῶν ἡλικίας 65+ θεωροῦν ὅτι ἔπρεπε νά εἶχε γίνει ἐνωρίτερα ἀπό ὅ,τι ἔγινε, τήν ὥρα πού στίς ἡλικίες 17-24 τήν ἴδια ἄποψη ἔχει τό 59,7%. Πάντως οἱ πολῖτες ἐξακολουθοῦν νά φοβοῦνται τόν κορωνοϊό. Tό 80,4% συμφωνεῖ ὅτι «ἀποτελεῖ μιά σοβαρή ἀπειλή», ἐνῶ οἱ μισοί θεωροῦν «ἀρκετά» ἤ «πολύ» πιθανό νά προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό (ἀπό 32% τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020), καί 2 στούς 3 πιστεύουν ὅτι ἄν προσβληθοῦν κινδυνεύουν σοβαρά ἀπό τήν νόσο. Καί αὐτή ἡ ἀντίληψις ἔρχεται σέ ἀντιδιαστολή μέ τά ὑψηλά ποσοστά ἐμβολιασμένων, πού θά ἔπρεπε νά αἰσθάνονται πιό ἀσφαλεῖς.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐρεύνης προσετέθη καί ἡ ἐρώτησις (ἀφοροῦσε ὑποσύνολο τῶν ἐρωτηθέντων πολιτῶν) ἐάν συμφωνοῦν μέ τό νά κάνουν τά μικρά παιδιά τους τό ἐμβόλιο, ἐφ’ ὅσον ἔχουν τήν δυνατότητα. Τό 58,1% τῶν γονέων δηλώνει ὅτι δέν θά ἐνεβολίαζε τό παιδί του.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922