ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Ἄγχος καί ἀβεβαιότης κυριαρχοῦν στήν Ἑλλάδα

Ἑπτά στούς δέκα νέους κατακεραυνώνουν τήν Κυβέρνηση

ΔΕΚΑΕΞΙ μῆνες μετά τά πρῶτα κρούσματα κορωνοϊοῦ στήν Ἑλλάδα καί μέ δύο ἑκατομμύρια Ἕλληνες νά ἔχουν ὁλοκληρώσει τόν ἐμβολιασμό, τά ἀρνητικά συναισθήματα συνεχίζουν νά κυριαρχοῦν στήν κοινωνία. Μεγάλη ἔρευνα τῆς διαΝΕΟσις κατέδειξε ὅτι ἡ ἀβεβαιότης, ἡ ἀνασφάλεια καί τό ἄγχος εἶναι δυστυχῶς τά κυρίαρχα συναισθήματα τῶν Ἑλλήνων, παρά τό γεγονός ὅτι τά ποσοστά τους εἶχαν πέσει τούς προηγουμένους μῆνες. Τέσσερεις στούς δέκα Ἕλληνες δηλώνουν ὅτι αἰσθάνονται ἀβεβαιότητα (39,6%) ἄν καί τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 τόν ἀντίστοιχο ποσοστό ἦταν 32,5% κα τόν περασμένο Μάρτιο 36,5%. Ἐπίσης τρεῖς στούς δέκα αἰσθάνονται ἀνασφαλεῖς μέ ποσοστό νά ἔχει μικρές διακυμάνσεις καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς πανδημίας. Τό 26,3% τῶν ἐρωτηθέντων δηλώνει ὅτι καταβάλλεται ἀπό ἄγχος, ἐνῶ τόν περασμένο Μάρτιο ἦταν ἀγχωμένο τό 29,5% τῶν ἐρωτηθέντων. Τέταρτο συναίσθημα εἶναι ἡ αἰσιοδοξία (21,7%) ἄν καί ὑπολείπεται σημαντικά ἀπό τά ποσοστά τοῦ 39,8% τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020. Ἐνδεικτικῶς δέ σημειώνεται ὅτι ἐν συγκρίσει μέ τήν ἀντίστοιχη περυσινή περίοδο μικρή αὔξηση δύο μονάδων καταγράφει ὁ θυμός (11,5% τόν Μάιο), ἡ ντροπή (4,2%) καί μεγάλη μείωση ἡ αὐτοπεποίθησις (ἀπό 17,% σέ 5,9%) καί ἡ σιγουριά (ἀπό 25,5% σέ 11,2%)!

Παρά τήν ἀρχική αἰσιοδοξία ὡς πρός τήν ἔξοδο ἀπό τήν τεράστια ὑγειονομική κρίση οἱ Ἕλληνες εἶναι πλέον ρεαλιστές. Ἑπτά στούς δέκα πιστεύουν ὅτι ἡ ἐπιστροφή στήν κανονική καθημερινότητα θά ἀργήσει καί ἄλλο, ἀφοῦ τήν προσδιορίζουν εἴτε μέσα στό 2022 εἴτε μετά τό 2022!

Στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ διαχείρισις τῆς πανδημίας εἶναι σωστή ἤ λανθασμένη, τό 49,7% ἀπήντησε σωστή καί τό 45% λανθασμένη. Ἐνδιαφέρον ἔχουν καί οἱ ἀπαντήσεις στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ χώρα μας αὐτήν τήν περίοδο κινεῖται πρός τήν σωστή ἤ πρός τήν λάθος κατεύθυνση. Τό 57,2% ἀπήντησε πρός τήν σωστή καί τό 32,3% πρός τήν λάθος. Ἀπό τήν ἔκρηξη αἰσιοδοξίας τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 2020, ὅταν ἕνα πρωτοφανές 85,7% τοῦ πληθυσμοῦ θεωροῦσε ὅτι «ἡ χώρα μας κινεῖται πρός τή σωστή κατεύθυνση», ἠκολούθησε μία σταδιακή ἀποκλιμάκωσις, μέχρι τήν προηγούμενη ἔρευνα, τόν Μάρτιο τοῦ 2021, ὅταν πιά ἡ αἰσιόδοξη μέ τήν ἀπαισιόδοξη στάση ἦταν σχεδόν ἰσόπαλος (45,8%-44,3%). Τώρα, δύο μῆνες μετά, ἡ ψαλίδα ἀνοίγει πάλι: σχεδόν 6 στούς 10 Ἕλληνες θεωροῦν ὅτι πᾶμε πρός τήν σωστή κατεύθυνση.

Αὐτή ἡ αἰσιοδοξία, βεβαίως, δέν κατανέμεται ὁμοιόμορφα σέ ὅλες τίς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Τήν ἀσπάζονται περισσότερο οἱ μεγαλύτερες ἡλικίες. Τό 70,7% τῶν ἀτόμων ἡλικίας ἄνω τῶν 65 θεωροῦν ὅτι πᾶμε πρός τήν σωστή κατεύθυνση –ἀλλά μόνο τό 43,8% τῶν ἡλικίας 17-24 συμφωνοῦν. Μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στίς ἡλικίες καί στό θέμα τῆς διαχειρίσεως τῆς πανδημίας. Τό 69,1% τῶν ἡλικίας 65+ θεωροῦν ὅτι ἡ διαχείρισις τῆς πανδημίας ἦταν «σωστή», ἀλλά 73,9% τῶν ἡλικίας 17-24 θεωροῦν ὅτι ἦταν «λάθος»! Χάσμα γενῶν, δέ, ὑπάρχει καί στήν ἐρώτηση γιά τό πότε θά ἔπρεπε νά γίνει ἡ ἄρσις τοῦ lockdown. Tό 28,5% τῶν ἡλικίας 65+ θεωροῦν ὅτι ἔπρεπε νά εἶχε γίνει ἐνωρίτερα ἀπό ὅ,τι ἔγινε, τήν ὥρα πού στίς ἡλικίες 17-24 τήν ἴδια ἄποψη ἔχει τό 59,7%. Πάντως οἱ πολῖτες ἐξακολουθοῦν νά φοβοῦνται τόν κορωνοϊό. Tό 80,4% συμφωνεῖ ὅτι «ἀποτελεῖ μιά σοβαρή ἀπειλή», ἐνῶ οἱ μισοί θεωροῦν «ἀρκετά» ἤ «πολύ» πιθανό νά προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό (ἀπό 32% τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020), καί 2 στούς 3 πιστεύουν ὅτι ἄν προσβληθοῦν κινδυνεύουν σοβαρά ἀπό τήν νόσο. Καί αὐτή ἡ ἀντίληψις ἔρχεται σέ ἀντιδιαστολή μέ τά ὑψηλά ποσοστά ἐμβολιασμένων, πού θά ἔπρεπε νά αἰσθάνονται πιό ἀσφαλεῖς.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐρεύνης προσετέθη καί ἡ ἐρώτησις (ἀφοροῦσε ὑποσύνολο τῶν ἐρωτηθέντων πολιτῶν) ἐάν συμφωνοῦν μέ τό νά κάνουν τά μικρά παιδιά τους τό ἐμβόλιο, ἐφ’ ὅσον ἔχουν τήν δυνατότητα. Τό 58,1% τῶν γονέων δηλώνει ὅτι δέν θά ἐνεβολίαζε τό παιδί του.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ