ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ἀπόφασις σκάνδαλο γιά τίς ἐνισχύσεις στόν Τύπο

Στόχος ὁ ἀποκλεισμός τῆς «Ἑστίας»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ τροποποίησις ἐπί κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπoφάσεως ἐδημοσιεύθη (νύχτα) στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, προκειμένου νά σιγάσει ἡ ἀνεξάρτητη φωνή τῆς «Ἑστίας». Ὅπως φαίνεται, ἡ Κυβέρνησις συνεχίζει τά βρώμικα παιγνίδια ἐναντίον τοῦ Τύπου, μέ ξεκάθαρο πλέον στόχο ὄχι ἁπλά νά φιμώσει ἀλλά νά ἐξολοθρεύσει ὅσες δημοσιογραφικές φωνές κινοῦνται μέ βάση τόν ρόλο πού τούς ἀναθέτει τό ἴδιο τό Σύνταγμα καί δέν ἀναλώνονται σέ διαρκεῖς κολακεῖες γιά κάθε κυβερνητική ἐπιλογή. Αὐτήν τήν φορά, προκειμένου νά βλάψει τήν ἐφημερίδα μας, ἐργαλειοποίησε τό πολυθρύλητο «πρόγραμμα ἐνίσχυσης τῶν ἐπιχειρήσεων ἔκδοσης ἐφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας». Ἕνα πρόγραμμα πού ἐφαρμόζουν πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες καί τό ὁποῖο διαρκῶς ἀνακοινώνεται στήν χώρα μας, ἀλλά ποτέ δέν ὁλοκληρώνεται.

Οἱ ἀρχικοί ὅροι καί προϋποθέσεις ὑπαγωγῆς σέ αὐτό εἶχαν δημοσιευθεῖ σέ ΦΕΚ, τόν περασμένο Ἀπρίλιο. Ἡ «Ἑστία» πληροῦσε φυσικά ὅλα τά κριτήρια, τόσο ἀπό ἄποψη ὕλης, ἀφοῦ περιλαμβάνει πολιτικές, οἰκονομικές, ἀθλητικές καί κοινωνικές εἰδήσεις, ὅσο καί ἀπό ἄποψη πλήθους ἐργαζομένων καί κύκλου ἐργασιῶν. Πληροῦσε ἀκόμη καί τό κριτήριο τῆς ἐπί πλέον ἐνισχύσεως, ἐπειδή ἐκδίδει ἡμερήσιο φύλλο ἐκτός ἀπό κυριακάτικο, ὅπως καί ἐκεῖνο τῆς παλαιότητος τοῦ τίτλου. Μέ βάση τά ἀνωτέρω, ἡ ἑταιρεία «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ Α.Ε.», ἀπό τήν ὁποία ἐκδίδεται καί ἡ «Ἑστία», κατέθεσε ὅλα τά νόμιμα καί ἀπαραίτητα ἔγγραφα, ἐμπρόθεσμα καί μέ διαφάνεια. Ἀξίζει μάλιστα νά ἐπισημανθεῖ ὅτι κατετέθησαν φορολογικές καί ἀσφαλιστικές ἐνημερότητες, ἐνῷ, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἤμαστε ἡ πρώτη ἑταιρεία πού κατέθεσε πλήρη καί σωστά δικαιολογητικά.

Ὡς ἐκ τούτου, τόν περασμένο Ἰούλιο, ἡ ἐφημερίς συμπεριελήφθη στούς πρώτους 27 δικαιούχους τοῦ προγράμματος, καθώς εἶχε ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή δικαιολογητικῶν μέ ἐπιτυχία, ἀπό τά ὁποῖα προέκυπτε ξεκάθαρα ἡ πλήρωσις ὅλων τῶν κριτηρίων. Ἀπό τόν Ἰούλιο μέχρι σήμερα πέρασαν ἀρκετοί μῆνες. Ἡ καθυστέρησις στήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος μᾶλλον ὑπῆρξε γιά νά δοθεῖ χρόνος, ὥστε νά συγκεντρώσουν καί οἱ ὑπόλοιποι τά δικαιολογητικά τους. Ἤ ἐκ τῶν ἐξελίξεων φαίνεται πώς μπορεῖ νά ἐδόθη, προκειμένου οἱ… ἐγκέφαλοι τοῦ Μαξίμου νά βροῦν τρόπο νά μᾶς πολεμήσουν (!!!). Γιατί ξαφνικά τήν περασμένη Τετάρτη (νύχτα ὅπως προείπαμε), ἡ Κυβέρνησις, μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Γιάννη Μπρατάκου, ὑπουργοῦ παρά τῷ Πρωθυπουργῷ, ὑπευθύνου γιά θέματα Τύπου, ἀπεφάσισε νά ἀλλάξει… «χειρουργικά» ἕναν ἀπό τούς ὅρους, πού θεωροῦσε ὅτι θά φωτογραφίζει τόν ἐκδότη τῆς ἐφημερίδος, κ. Ἰωάννη Φιλιππάκη.

Στόχος; Εἴτε νά ἐλαχιστοποιηθεῖ ἡ ἐνίσχυσις πρός τήν «Ἑστία» εἴτε ἀκόμη καί νά ἐξαφανισθεῖ ἡ ἐφημερίς ἀπό τήν λίστα τῶν ἐντύπων πού δικαιοῦνται ἐνίσχυση. Συγκεκριμένως, στό ΦΕΚ πού ἐδημοσιεύθη, ὑπάρχει ἡ προϋπόθεσις ὁ ἐκδότης, δηλαδή ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπος, νά μήν δραστηριοποιεῖται μέ τόν ἴδιο ρόλο καί σέ ἄλλες ἐκδοτικές ἐπιχειρήσεις, γιατί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις θά λαμβάνονται ὡς μία, ἑνιαία δραστηριότητα κι ἄρα θά δικαιοῦνται ἕνα ποσόν ἐνισχύσεως. Κι αὐτό, παρά τό γεγονός, πώς ἡ κάθε ἐπιχείρησις ἐκδίδει διαφορετικές ἐφημερίδες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἄλλους ἐργαζομένους καί ἄλλες δραστηριότητες. Καί γιά νά γίνει ἡ ἐνίσχυσις τοῦ Τύπου ἀκόμη πιό σκληρό κυνήγι μαγισσῶν, ἡ Κυβέρνησις ὅρισε ὡς καταληκτική ἡμερομηνία καταθέσεως τῶν νέων δικαιολογητικῶν πού ἀπαιτοῦνται, μέ βάση τήν τροποποίηση, τήν Κυριακή (!!!), δηλαδή στίς 22 Ὀκτωβρίου.

Ἔδωσε δηλαδή στήν πραγματικότητα προθεσμία μόνο μία ἡμέρα, καθώς γιά τήν κατάθεση δέν μπορεῖ κἄν νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ ψηφιακή πλατφόρμα «gov.gr», ἀλλά ἀπαιτεῖται φυσική παρουσία ἐκπροσώπου σέ ΚΕΠ…

Ἀναρωτιόμαστε, οἱ ἁρμόδιες Ἑνώσεις θά πάρουν θέση; Ἡ ὑπόθεσις ἀφορᾶ σαφῶς τήν ΕΣΗΕΑ, καθώς ἡ κυβερνητική κίνησις εἶναι τό λιγώτερο ἐπιθετική πρός τούς δημοσιογράφους τῆς «Ἑστίας». Τέλος, ἀφορᾶ καί τήν Ἕνωση Ἰδιοκτητῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν, πού ἐάν δέν ἀντιδράσει, γίνεται ἕρμαιο τῆς κάθε κυβερνητικῆς αὐθαιρεσίας καί ἀποτυγχάνει νά σταθεῖ στό ὕψος τοῦ θεσμικοῦ ρόλου πού ἐπιτελεῖ στό δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923