Ζητεῖται ἐπειγόντως… ἀντιπολίτευση

Δέν πέρασε καλά-καλά μῆνας ἀκόμη ἀπό τόν πρωτοφανῆ ἐκλογικό θρίαμβο τοῦ κυβερνῶντος κόμματος στίς πρόσφατες ἐκλογές, τόν ὁποῖον οἱ πάντες σχεδόν ἐπικέντρωσαν ὀρθῶς ὄχι τόσο στήν ἀνεπανάληπτη νίκη τῆς Ν.Δ. ὅσο στήν ἀνέλπιστη συντριβή τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, καί τά πολιτικά πράγματα ἀνέδειξαν ἀφ’ ἑαυτῶν τήν αὐτονόητη, οὕτως ἤ ἄλλως, ἀνάγκη ὑπάρξεως ἰσχυρᾶς καί σοβαρῆς ἀντιπολίτευσης, προκειμένου ὄχι μόνο νά διακυβερνηθεῖ ὀρθῶς ἡ χώρα, ἀλλά καί νά λειτουργήσει ὁμαλῶς τό κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα!

 

Ἡ κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ὅπως ἡ δική μας (ἄρθρ. 1§1 Σ.), στηρίζεται σέ δύο ἰσοδύναμους συντελεστές, στήν κυβέρνηση καί στήν ἀντιπολίτευση. Καί ἡ μέν κυβέρνηση κυβερνᾶ σύμφωνα μέ τό ἤδη γνωστοποιηθέν στόν λαό προεκλογικῶς κυβερνητικό πρόγραμμα, ἡ δέ ἀντιπολίτευση ἐλέγχει καί προτείνει τό κατ’ αὐτήν πολιτικῶς ὀρθότερον, πρός ἀντιστάθμιση καί ἐξισορρόπηση τῶν πολιτικῶν πραγμάτων.

  • Tοῦ Βασιλείου Νικοπούλου*

Ἄν, λοιπόν, ἕνας ἀπό αὐτούς τούς δύο κοινοβουλευτικούς συντελεστές εἶναι ἀποδυναμωμένος γιά διάφορους λόγους, ἀκόμη καί λόγῳ ἐκλογικῆς ἀποδοκιμασίας, σέ βαθμό πού νά μήν εἶναι σέ θέση νά λειτουργήσει ἱκανοποιητικῶς, τότε τίθεται ζήτημα «κανονικῆς» λειτουργίας τοῦ πολιτεύματος· κάτι τό ὁποῖο τό μέν κόμμα πού θριάμβευσε στίς ἐκλογές, ἡ Ν.Δ., ὄχι μόνο δέν ἐπεσήμανε στόν λαό, ἀλλά ἀντιθέτως σκοπίμως καί ἐντέχνως τό ἀποσιώπησε καί ἐργάσθηκε ἀντιρρόπως, μέ σκοπό τήν πλήρη ἀποδυνάμωση τῆς ἀντιπολίτευσης χάριν τῆς πολυπόθητης κομματικῆς αὐτοδυναμίας, τήν ὁποία ἐπεδίωκε παντί τρόπῳ, ἀκόμη καί μέ τήν πλήρη συντριβή τῆς ἀντιπολίτευσης. Τό δέ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κάτω ἀπό τόν πανικό πού τό διακατεῖχε ἀπό τήν διαβλεπόμενη ἐκλογική συντριβή του, δέν μπόρεσε νά τό ἐπικαλεσθεῖ καί νά στηριχθεῖ στήν δύναμη τῶν θεσμῶν, τούς ὁποίους, ἄλλωστε, καί αὐτό ὅπως καί ἡ Ν.Δ. ποτέ δέν σεβάστηκαν!

Ὅλα αὐτά εἶναι κοινῶς γνωστά στούς πάντες, κρατοῦντες καί μή, καί θά ἦταν ἐντελῶς περιττή καί ἀνούσια ἡ ὑπόμνησή τους ἄν αὐτό δέν τό ἐπέβαλαν συγκεκριμένες πράξεις καί παραλείψεις τῆς παντοδύναμης ὡς αὐτοδύναμης Κυβέρνησης, οἱ ὁποῖες ἀπό μόνες τους καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη ὑπάρξεως ἰσχυρῆς καί σοβαρῆς ἀντιπολίτευσης! Συγκεκριμένως, ἡ Κυβέρνηση τῆς Ν.Δ., ἡ ὁποία εἶναι συνέχεια τῆς προηγούμενης, ἐπίσης αὐτοδύναμης καί παντοδύναμης, μέσα σέ ἕναν μῆνα ἀπέδειξε μέ τίς πράξεις της ὄχι τόσο τήν ἀνικανότητά της πρός τό «κυβερνᾶν», ἡ ὁποία μπορεῖ νά διαγνωσθεῖ καλοπίστως ἀπό τήν ἀνασκόπηση τῆς προηγούμενης πανομοιότυπης πολιτικῆς συμπεριφορᾶς της, ὅσο τήν ἀναγκαιότητα τοῦ δημοκρατικοῦ αὐτονόητου, ἤτοι τοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ ἀντισταθμίσματος, καί γι’ αὐτό ἄρχισε «τήν ἀνάγκη φιλοτιμίαν ποιουμένη» νά… ἀντιπολιτεύεται μόνη της τόν ἑαυτό της, ἐλλείψει ἰσχυρᾶς ἀντιπολίτευσης!

Διότι πῶς ἀλλιῶς μποροῦν νά ἀξιολογηθοῦν συγκεκριμένες κυβερνητικές πράξεις καί παραλείψεις, ἐκτός ἀπό «αὐτοαντιπολιτευτικές, ὅπως τό φιάσκο μέ τήν πανεπιστημιακή ἀστυνομία, ἡ κάλυψη τῶν ἐλλείψεων τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας μέ τούς ἄνδρες τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἡ ἀνεπιτυχής ὡς μή εἰλικρινής ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας, ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια-«παζάρι» τῆς Κυβέρνησης νά πείσει τούς ἁρμόδιους νά μειώσουν τά ὑπέρογκα ναῦλα τῶν πλοίων ἐν μέσῳ καύσωνος, προκειμένου νά ἐξομαλυνθοῦν καί διευκολυνθοῦν οἱ θαλάσσιες μεταφορές, οἱ ἀντεθνικές, προδοτικές σχεδόν ὑποχωρήσεις τοῦ ἴδιου τοῦ κατά τά ἄλλα αὐτοδύναμου καί, συνεπῶς, παντοδύναμου Πρωθυπουργοῦ στά ἐθνικά μας θέματα, οἱ ὁποῖες ἅπτονται ἀμέσως τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων, ἡ ἀνικανότητα τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων στήν ἀντιμετώπιση τῶν πυρκαγιῶν, γιά τήν ὁποία ἡ κυβέρνηση διακηρύττει ἐπαιρόμενη πώς εἶναι ἀπολύτως ἱκανοποιημένη, διότι δόξα τῷ Θεῷ δέν χάθηκαν ἀνθρώπινες ζωές, τοῦθ’ ὅπερ συνιστᾶ ὄχι μόνο κυβερνητικό ἀλλά καί ἀνθρώπινο, αὐτονοήτως δέ πρώτιστον, μέλημα, τό ὁποῖο ὅμως δέν δικαιολογεῖ τούς γλοιώδεις ἐπαίνους πού ἀπονέμουν ἀφειδῶς πρός τήν Κυβέρνηση ἐκ παρεξηγημένου καθήκοντος τά ἐνορχηστρωμένα Μ.Μ.Ε. Κι αὐτό ἐπειδή τήν ἴδια στιγμή ἔχουν χαθεῖ περιουσίες, ἔχουν ἀποτεφρωθεῖ σπίτια, ἔμειναν ἄνθρωποι στόν δρόμο καί ἔχουν καταστραφεῖ καί πάλι χιλιάδες στρέμματα δάσους μέ ἀνυπολόγιστη πανίδα καί χλωρίδα!

Πρόκειται γιά τεράστιες «ἐθνικές καταστροφές ἐξακολουθητικῶς δέ ἐπαναλαμβανόμενες κατ’ ἔτος, χωρίς νά συγκινοῦν κανέναν, πολύ δέ περισσότερο τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία δέν πρόκειται νά κηρύξει γι’ αὐτές «ἐθνικό πένθος» ὄχι μόνον διότι δέν ἔχουμε, ἐπαναλαμβάνουμε δόξα τῷ Θεῷ, ἀνθρώπινα θύματα ἀλλά κυρίως διότι ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἐθισθεῖ σέ τέτοιου εἴδους ἀσήμαντες κατ’ αὐτήν ἀπώλειες! Δέν μᾶς ἐκπλήσσει, ὅμως, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ κυβερνητική συμπεριφορά, διότι συνιστᾶ πάγια πλέον κυβερνητική ἀνικανότητα, ἀφοῦ δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού καλεῖται ἡ Κυβέρνηση νά ἀντιμετωπίσει τήν ἴδια κατάσταση, δεδομένου ὅτι καί κατά τήν προηγούμενη ἐπίσης αὐτοδύναμη καί γιά τοῦτο παντοδύναμη θητεία της βρέθηκε καί πάλι πρό τῆς ἴδιας καταστάσεως, πανομοιοτύπως ἐπαναλαμβανόμενης, καί ἀπέτυχε, δυστυχῶς ὄχι γι’ αὐτήν ἀλλά γιά τόν λαό, παταγωδῶς, μέ ἀποτέλεσμα νά καῖνε ἀκόμη τά περσινά ἀποκαΐδια στήν Εὔβοια!

Συμπεριφέρεσθε, κύριοι τῆς Κυβέρνησης, ὄχι ἁπλῶς ἀλαζονικά ἀλλά καί μακιαβελικά, κι αὐτό ὀφείλεται ἐκτός τῶν ἄλλων καί στήν ἔλλειψη σοβαρῆς καί ἱκανῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία θά ἀποτελοῦσε, ὅπως τονίσαμε ἤδη, τό ἀναγκαῖο κοινοβουλευτικό ἀντιστάθμισμα! Καί ἐπειδή φοβεῖσθε τήν ὀργή τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ἀργά ἤ γρήγορα θά ξεσπάσει ἐπάνω σας, προσπαθεῖτε νά ἀναπληρώσετε τό ἀντιπολιτευτικό κενό, πού ἡ ἀλαζονική σας προεκλογική συμπεριφορά προκάλεσε, μέ «αὐτοαντιπολιτευτικές» σπασμωδικές κινήσεις, ζητῶντας τήν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ τῆς προαναγγελθείσης «ἔφιππης ἀστυνομίας» καί παίρνοντας πίσω τήν πρωθυπουργική ἀναγγελία γιά μετασχηματισμό τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος σέ ὑγειονομική μονάδα τοῦ Ε.Σ.Υ. “O tempora o, mores!”

Δυστυχῶς ὅμως, δέν ἀρκεῖ ἡ «αὐτοαντιπολιτευτική» συμπεριφορά τῆς Κυβέρνησης γιά τήν κανονική λειτουργία τοῦ κοινοβουλευτικοῦ μας πολιτεύματος, ἡ ὁποία, ὡστόσο, ἐάν εἶναι ὄντως εἰλικρινής, εἶναι κατά τοῦτο μόνο ὠφέλιμη, ὅτι καθιστᾶ ἀναγκαία ὅσο ποτέ ἄλλοτε τήν ὕπαρξη ἰσχυρᾶς καί σοβαρῆς ἀντιπολίτευσης.

Ζητεῖται, λοιπόν, ἐπειγόντως θεσμική ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία θά ἐλέγχει τήν κυβέρνηση καί θά ὑποδεικνύει τό ἀντιπολιτευτικό πολιτικό ἀντιστάθμισμα, τό ὁποῖο, δυστυχῶς, μέχρι στιγμῆς μᾶς λείπει!

*Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀ.Π.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ