Τουαλέτες τῆς Ἀκροπόλεως καί ἐθελοντές

Στό σχολεῖο, τότε, πού διδασκόμασταν Ἱστορία καί ὄχι τήν ἄρρωστη ἄποψη τοῦ καθενός…

… τόν ὁποῖο τά κόμματα (καί κυρίως τῆς ἀριστερᾶς) βαφτίζουν «ἱστορικό συγγραφέα», μέ εἶχε συγκλονίσει ἡ περίπτωση τῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν τοῦ ’21, οἱ ὁποῖοι πολιορκοῦσαν τήν Ἀκρόπολη. Ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νά ἐμποδίσουν τούς Τούρκους νά καταστρέψουν τό μνημεῖο γιά νά φτιάξουν «βόλια» ἀπό τά μέταλλα τά ὁποῖα ἐμπεριεῖχαν οἱ κίονες, τούς προμήθευαν ἀπό τά δικά τους πυρομαχικά! Θυμήθηκα τήν ἀποκοτιά ἐκείνη, διαβάζοντας ὅλα αὐτά περί τῶν τριῶν φυλακίων πού ἔχουν μείνει χωρίς θέρμανση, περί τῶν πέντε ἤ ἕξι καθαριστῶν, οἱ ὁποῖοι θά κλείσουν τίς τουαλέτες πού ὑπάρχουν στόν Ἱερό Βράχο, ἐπειδή δέν ἔχουν ἀνανεωθεῖ οἱ ὁρισμένου χρόνου συμβάσεις τους, ἀλλά καί ἄλλα φαιδρά, τά ὁποῖα, ὅμως, δείχνουν ὄχι μόνο τήν ἀσέβεια τῶν ὑπαλλήλων πρός τό Μνημεῖο-Παγκόσμιο φάρο τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά καί τοῦ κράτους πρός τούς πολῖτες ὅλου τοῦ κόσμου, στούς ὁποίους ἀνήκει ἡ ἀρχαία ἑλληνική κληρονομιά!

Μέ δυό λόγια, στήν Ἀκρόπολη ὑπάρχουν εἴκοσι (20) φυλάκια. Ἄν ἀπό αὐτά τά τρία (3) δέν ἔχουν θέρμανση (πιθανότατα λόγω τῶν προβλημάτων πού ὑπῆρχαν ἀπό χρόνια στούς ἠλεκτρικούς πίνακες τοῦ Βράχου, οἱ ὁποῖοι ἐπισκευάζονται) γιατί οἱ ἔχοντες βάρδια φύλακες δέν χρησιμοποιοῦν κάποια ἀπό τά ἀπομένοντα δεκαεπτά (17); Δεχόμεθα ὅτι τό ἑλληνικό δημόσιο ἔχει τήν πρωτιά δυσκινησίας καί ἀναβλητικότητας σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὅτι ἡ μή ἀνανέωση τῶν συμβάσεων ὁρισμένου χρόνου τῶν καθαριστῶν, ὀφείλεται στήν ἀνίκητη ἑλληνική βλακώδη γραφειοκρατία. Δέν μπορεῖ, ὅμως, τό ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ νά «ἀποσπάσει» γιά κάποιες μέρες κάποιους καθαριστές ἀπό ἄλλη ὑπηρεσία στίς τουαλέτες τῆς Ἀκροπόλεως, ὥστε νά μήν ὑποφέρουν ἐκεῖνοι (κυρίως οἱ κάποιας ἡλικίας) πού θά ἀνέβουν στόν Βράχο ἐκπληρώνοντας ἕνα «τάμα» μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς, ἐρχόμενοι ἀπό τήν Νέα Ζηλανδία, τά νησιά τοῦ Ἰνδικοῦ, τήν Κίνα ἤ τούς Ἀντίποδες; Μήπως –λέω ἐγώ, ὁ ἀφελής– ἡ Ἀκρόπολη ἐπιλέγεται ἀπό τό «κίνημα» ὡς στόχος μέ παγκόσμια ἀκτινοβολία γιά τήν προβολή τῶν ὅποιων αἰτημάτων ἀλλά καί γιά ἐπίδειξη πυγμῆς πρός ἕνα φοβικό καί ἀριστερολάγνο (ἀκόμη καί μέ «δεξιές» κυβερνήσεις) κράτος;

Δέν εἴμαστε σοβαροί, δυστυχῶς. Οὐδείς Ἄγγλος συνδικαλιστής διανοήθηκε νά ὑψώσει «πανώ» διαμαρτυρίας γιά ὁποιονδήποτε λόγο στά «Στόουνχεντς». Οὔτε Ἰταλούς εἶδα νά κλείνουν τό Κολοσσαῖο (ἄν καί δέν τό ἀποκλείω, σκεπτόμενος τό «una fatsa» κ.λπ.). Οὐδείς –καί ἠμεῖς, προφανῶς– ἐπιθυμεῖ μιά κοινωνία χωρίς τόν συνδικαλισμό. Ἀλλά σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἄς ὑπάρχουν ἀναχώματα. Δέν ἐπιτρέπεται σέ κανένα νά «λουκετάρει» τήν Ἀκρόπολη ἤ ἄλλα μνημεῖα. Δέν γίνεται νά ξεκινῶ ἀπό τόν Πειραιᾶ καί νά βρίσκω κλειστό τόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῶν Δελφῶν, ἐπειδή «εἶναι Πρωτομαγιά»! Δέν ἐπιτρέπεται νά κλείνει ἡ Ὀλυμπία, ἐπειδή ἀπεργοῦν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Καί –χωρίς παρεξήγηση– κάνουμε μία πρόταση: Νά ἀπευθύνεται τό ὑπουργεῖο στούς πολῖτες (σέ ἔκτακτες περιπτώσεις) ὥστε νά λειτουργοῦν οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι ὅταν δέν ἀνανεώνονται συμβάσεις (γιά λόγους γραφειοκρατικούς) ἤ στίς ἐπίσημες ἀργίες! Θά ἦταν γιά πολλούς ἐμπειρία ζωῆς νά γίνει φύλακας στήν Ἀκρόπολη ἤ τούς Δελφούς γιά μιά-δυό μέρες! Δέν θά ἦταν;

Απόψεις

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ