ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Τολμᾶτε καί μιλᾶτε;

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ἐξακολουθεῖ νά μᾶς «κυνηγᾶ» ἕως καί σήμερα. Ἀδύνατον νά τό ἀποφύγουμε.

Στήν ἑβδομάδα πού φεύγει πληροφορηθήκαμε ὅτι ἡ Ἐθνική Τράπεζα κατάφερε νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό swap ἀνταλλαγῆς χρέους μέ τό ὁποῖο τήν εἶχε «φορτώσει» ἡ κυβέρνηση Σημίτη μέσω ἀμερικανικῆς ὑπεράκτιας off shore ἑταιρείας πρίν ἀπό 20 χρόνια. Ἐλάχιστο χρόνο πρίν ἐνταχθοῦμε στήν ΟΝΕ. Πρόκειται γιά τό ἁμαρτωλό swap τῆς Goldman Sachs μέ τό ὁποῖο εἴχαμε κρύψει τό χρέος τῶν νοσοκομείων γιά νά ἔχουμε καθαρά βιβλία. Ἀνέλαβε νά τό πληρώνει γιά λογαριασμό μας ἡ ἀμερικανική ἐπενδυτική τράπεζα μέ τό ἀζημίωτο: Τόκοι μαμμούθ σύν τό κεφάλαιο σέ βάθος χρόνου.

Αὐτό εἶναι τό πρῶτο νέο ἀπό τό παρελθόν πού μᾶς «κυνηγᾶ». Ἐπειδή ὅμως «πονᾶ» τό ἐκσυγχρονιστικό σύστημα, ἡ ὑπενθύμιση παλαιῶν ἁμαρτιῶν, ἡ εἴδηση πέρασε ἀπαρατήρητη. Ὅπως βεβαίως καί ἡ καταγγελία Τσουκάτου πώς τήν ἴδια ἐποχή μπῆκε 16 δισ. εὐρώ μαῦρο χρῆμα στά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες. Ὡστόσο, τό σύστημα ἐξανέστη μέ τήν εἴδηση ὅτι ὁ τέως κοινοτικός ἐπίτροπος –σοσιαλιστής μάλιστα– Χοακίν Ἀλμούνια ὁρίστηκε ἀπό τόν ΕSM ὑπεύθυνος νά ἐπιτηρεῖ τίς ἑλληνικές τράπεζες. Μέ αὐτό …ἐνοχλήθηκε. «Ξύνισε». Πῶς τόλμησε ὁ Ρέκλινγκ καί τό ἔκανε αὐτό! Νά μήν μᾶς ρωτήσει! Ἀπαράδεκτο. Τό τί διαβάσαμε χθές –στό διαδίκτυο εἰδικά– ἦταν …ἄλλο πρᾶγμα: Ἐπίθεσις στόν Χριστιανό! «Ὅρισαν ἐπιτηρητή τόν ὑπεύθυνο τῆς χρεωκοπίας, αὐτόν πού ἔκρυβε τό ἔλλειμμα τοῦ 2009» ἦταν τό πλέον ἐπιεικές σχόλιο.

Τί μᾶς λέτε, ἀγαπητοί. Ἄν τό παρελθόν μᾶς κυνηγᾶ ἔτσι, προτείνω νά τό διατρέξουμε μέ ἐπίσημους ἀριθμούς. Νά μήν τό διαβάζουμε ὅπως ἐμεῖς θέλουμε. Ἄς τό πράξουμε, λοιπόν, μέ τήν γλῶσσα τῶν ἀριθμῶν καί μετά ἐξηγούμαστε. Χωρίς συναισθήματα καί συμπάθειες. Οἱ ἀριθμοί λένε ὅτι δέν ξέφυγε μόνο τό ἑλληνικό ἔλλειμμα τό 2009. Ξέφυγε τό ἔλλειμμα ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, οἱ προβλέψεις τοῦ ὁποίου ἀναθεωρήθηκαν δύο καί τρεῖς φορές. Τό ἔλλειμμα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας ἐκείνη τήν χρονιά ἀπό τήν κρίση πού πυροδότησε ἡ «Λήμαν Μπράδερς» ἔφθασε τό 11,4 %. Τῆς Πορτογαλίας 9,3%. Τῆς Πολωνίας 7,2%. Τῆς Ὁλλανδίας 5,4%. Τῆς Σλοβακίας 7,9%. Ἀκόμη καί τῆς Φινλανδίας πού παραδοσιακά κατέγραφε πλεόνασμα οἱ ἀριθμοί «γύρισαν» σέ ἔλλειμμα τῆς τάξεως τοῦ 2,5%. Δέν ἦταν ἑλληνική παρέκβαση τά ἐλλείμματα ἐκείνη τήν δύσκολη χρονιά λοιπόν γιά νά κατηγορεῖται σήμερα ὁ Ἀλμούνια ὅτι τά… ἔκρυβε.

Ἡ Ἑλλάδα ὅπως κάθε χώρα τῆς ΕΕ ἐνημέρωνε μέν τήν Κομμισσιόν γιά τίς ἀναθεωρήσεις τῶν προβλέψεων, ἀλλά δέν ἔβγαζε καί παράρτημα μέ ἀριθμούς. Ἔπρεπε ὅπως ὅλοι νά διατηρήσει τήν πρόσβαση στίς ἀγορές. Γι’ αὐτό καί ὁ Παπανδρέου βρῆκε ἀποθεματικό τῆς τάξεως τῶν 7-10 δισ. εὐρώ ἀπό τόν δανεισμό γιά τήν ἑπόμενη χρονιά. Ἀσχέτως τί τό ἔκανε. Μόνο κάποιος πού ἦταν προδότης μέ περικεφαλαία σέ χρονιά τέτοιας θύελλας θά ἔβγαινε νά λέει ἀριθμούς. Κανείς ὑπουργός Οἰκονομικῶν τῆς ΕΕ οὔτε ἡ Κομμισσιόν ἡ ἴδια δέν τό ἔπραξε. Τί ἀνοησίες περί ἀπόκρυψης εἶναι αὐτές λοιπόν; Ἔχω καί ἄλλους ἀριθμούς ὅμως. Στοιχεῖα πού ἔδωσε τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τό 2011 ἐπί ὑπουργίας Εὐάγγελου Βενιζέλου σέ ἀπάντηση ἐρώτησης τοῦ βουλευτῆ Κυριάκου Βελόπουλου γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ δημοσίου χρέους, ἔδειξαν τά ἑξῆς:

• Τό χρέος αὐξήθηκε 19 φορές τήν περίοδο 1981-1989. Ἀπό 1,972 δισ. εὐρώ πού τό παρέλαβε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου τό ἐκτόξευσε στά 19,66 δισ. εὐρώ!

• Τό χρέος ἔγινε ἑξαψήφιο τό 1996, φθάνοντας τά 106,371 δισ. εὐρώ.

• Διπλασιάστηκε καί πάλι φθάνοντας τά 201, 2 δισ. εὐρώ τό 2004, χρονιά πού τό ΠΑΣΟΚ παρέδωσε τήν ἐξουσία στήν ΝΔ. Νά δοῦμε, τέλος, τί ποσά δανείστηκε ἡ ΝΔ σέ ἐτήσια βάση ἀπό τό 2005 ἕως τό 2008 καί νά τά ἀντιπαραβάλουμε μέ τίς δαπάνες ἐξυπηρέτησης τοῦ χρέους πού κληρονόμησε ἀπό τό ΠΑΣΟΚ πού κυβέρνησε ἀδιατάρακτα 11 χρόνια (1993-2004). Τά ποσά πού δανειζόταν ἡ ΝΔ μεταξύ 2005-2008 σέ ἐτήσια βάση κυμαίνοντο ἀπό 14-22 δισ. εὐρώ μέ ἐξαίρεση τό 2009 τῆς διεθνοῦς κρίσης, κατά τό ὁποῖο κυβέρνησε μάλιστα σέ συνθῆκες ἀποσταθεροποίησης (Δεκεμβριανά κ.λπ.). Οἱ δαπάνες ἐξυπηρέτησης τοῦ χρέους τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν ὅμως τριπλάσιες! Τό 2006 ἡ ΝΔ δανείστηκε 10,8 δισ. εὐρώ γιά νά ἐξυπηρετήσει δαπάνες χρέους 26 δισ. εὐρώ. Τό 2007 δανείστηκε 13,7 δισ. εὐρώ γιά νά ἐξυπηρετήσει δαπάνες 31,9 δισ. εὐρώ. Τό 2008 δανείστηκε 22 δισ. εὐρώ γιά νά ἐξυπηρετήσει δαπάνες 37,5 δισ. εὐρώ. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἀπό τά 116 δισ. εὐρώ πού αὐξήθηκε τό χρέος ἐπί ΝΔ τά 61 δισ. εὐρώ δόθηκαν γιά τόκους, τά 20 δισ. γιά δαπάνες ἐξοπλισμῶν καί χρέη νοσοκομειακῶν ταμείων, 5 δισ. εὐρώ γιά τό πρόγραμμα ἐνίσχυσης τῶν τραπεζῶν καί 30 δισ. γιά τήν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος. Ἡ κυβέρνηση ἐκείνη τῆς περιόδου ἔκανε μάλιστα ἀποκρατικοποιήσεις πού ἔσοδα 13,5 δισ. εὐρώ θά μποροῦσαν πράγματι νά εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ ὅλα γιά τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους. Ὁ πρωθυπουργός τῆς περιόδου ὅμως προτίμησε μέ αὐτά:

– Νά χρηματοδοτήσει τήν λύση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, μέ τό Ταμεῖο Ἀλληλεγγύης Γενεῶν. Τόν γνωστό κουμπαρᾶ ΑΚΑΓΕ πού «σπᾶνε» σήμερα οἱ κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ γιά νά πληρώνουν συντάξεις.

– Νά κλείσει τρῦπες ὅπως ἡ χρηματοδότηση τοῦ ταμείου τῆς ΔΕΗ γιά τό ἔλλειμμα τοῦ ὁποίου εἶχε μεγάλη εὐθύνη τό ΠΑΣΟΚ.

– Νά κάνει κοινωνική πολιτική γιά τούς ἀδύναμους.

– Νά μειώσει καί τό χρέος!

Μέ δυό λόγια: Ἔβαλε τούς ἀνθρώπους μπροστά ἀπό τούς ἀριθμούς. Μετά ταῦτα ἕνα ἐρώτημα μένει νά ἀπευθύνω σέ ὅσους ἐπιτέθηκαν στόν Χοακίμ Ἀλμούνια: Τολμᾶτε καί μιλᾶτε; Ἐσεῖς πού τά κάνατε …Ἀλμούνια στήν οἰκονομία, μιλᾶτε; Κρυφτεῖτε καλύτερα.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ