Τό κόστος τῆς νίκης εἶναι ἡ δέσμευση

ΟΙ γραμμές αὐτές διατυπώνονται νωρίς τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ὅταν τό ἐπίσημο ἀποτέλεσμα τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν δέν εἶναι γνωστό.

Ἄνευ δεδομένων λοιπόν καί μέ μόνη τήν γνώση ὅτι ἡ ΝΔ προηγεῖτο αἰσθητά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στά exit polls τήν δευτέρα μεσημβρινή, στά ὁποῖα ὅμως τό πλῆθος τῶν ἐρωτηθέντων δέν ἔδειχνε ἐνθουσιασμό νά μοιραστεῖ μέ τούς ἐρευνητές τίς προτιμήσεις του, ἐπιλέγω νά σᾶς μεταφέρω ἕναν ἐνδιαφέροντα ὁρισμό τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου γιά τήν νίκη καί τήν ἧττα. Γιά τούς ἡττημένους, ἴσως καί βολικό. Παρηγοριά. Γιά τά λοιπά, μέ ἄνεση στό φύλλο τῆς Τρίτης. Εἶπε, λοιπόν, ὁ Ἀνδρέας στόν Θανάση Λάλα σέ ἀνύποπτο χρόνο, ὅπως αὐτό καταγράφεται στό τελευταῖο του βιβλίο, τά ἑξῆς: «Τό κόστος τῆς ἥττας εἶναι ὅτι ἀπεμπολεῖς τήν τεράστια εὐθύνη πού θά ἐπωμιζόσουν, ἰδιαιτέρως σέ μία τέτοια κρίσιμη περίοδο πού ζοῦμε. Ἄν κερδίσεις τίς ἐκλογές, ἡ κυβέρνηση πού θά σχηματίσεις, θά καθορίσει τήν τύχη τῆς χώρας καί αὐτό εἶναι τεράστια εὐθύνη. Ἡ χώρα αὐτή τήν περίοδο εἶναι σέ μεταίχμιο.

Ἑπομένως, τό κέρδος τῆς ἥττας σέ μία τέτοια στιγμή εἶναι ὅτι ἀποφεύγεις πάρα πολύ μεγάλες εὐθῦνες, πού εἶναι πολλές φορές καί ἐφιαλτικές. Τό κόστος τῆς νίκης εἶναι τό ἀντίθετο. Τήν ἑπόμενη μέρα, πού ἔχει τελειώσει τό πανηγύρι, ἔχεις ἀναλάβει μία τεράστια εὐθύνη. Ἔχει φύγει ἡ χαρά καί ἔχεις μόνο εὐθῦνες καί τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα. Γενικότερα στήν ζωή, ἡ ἧττα ἔχει ἕνα σημαντικό κέρδος. Μέ τήν ἧττα ἔχεις σαφῶς ἀποκλείσει κάποιο χῶρο στήν ζωή σου, στόν δρόμο σου ἔχεις ἀποκλείσει μία ἀπό τίς ἐπιλογές πού νόμιζες ὅτι ἦταν σωστή. Αὐτό σοῦ ἐπιτρέπει νά κάνεις νέα ὄνειρα, νέα σχέδια καί νά ξαναδεῖς τό πεδίο ἐξ ὑπαρχῆς. Ἡ ἧττα, βεβαίως, δέν εἶναι μόνο ἀποτέλεσμα λαθῶν. Μπορεῖ οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις νά ἀποδειχθοῦν ἰσχυρότερες.

Γιά τήν νίκη τώρα: Σκέφτομαι πώς στήν ζωή γενικότερα τό κόστος τῆς νίκης εἶναι ἡ δέσμευση. Ἡ νίκη κατακτᾶται πάντοτε μέ δαπάνες ψυχικές. Ὄχι θυσίες ὅμως. Οἱ θυσίες εἶναι κάτι, πού ἔχει νά κάνει ἀπολύτως μέ σένα. Μέ τήν νίκη φορτώνεσαι ἕνα βάρος καί εἶσαι πιά δέσμιος αὐτοῦ τοῦ φορτίου. Εἶσαι δέσμιος τῆς νίκης. Ἡ νίκη δέν ἀπελευθερώνει. Νά ἐξηγήσω γιατί εἶναι βάρος ἀσήκωτο.

Συχνά ὅσο προσπαθεῖς, παλεύεις νά φθάσεις στήν κορυφή, ἡ ἐπιθυμία νά ἀγγίξεις τήν κορυφή δέν σέ ἀφήνει νά σκεφτεῖς ἄν ἔχεις τά προσόντα πού ἀπαιτοῦνται γιά νά ἀντέξεις ἐκεῖ ψηλά. Οἱ συνθῆκες τῆς κορυφῆς δέν εἶναι ἴδιες μέ τίς συνθῆκες τῆς κανονικῆς ζωῆς. Ἀπαιτεῖται ἄλλη ἀνθεκτικότητα, καί σωματική καί πνευματική. Τόν βαθμό ἀνθεκτικότητος στήν κορυφή οἱ περισσότεροι τόν διαπιστώνουν μόνον ἄν πατήσουν στήν κορυφή. Αὐτό εἶναι πολύ κακό γιά τόν λαό, γιά ὅλους αὐτούς πού ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτόν πού φθάνει στήν κορυφή.

Στήν κορυφή ἐπικρατεῖ πίεση, πολλή πίεση»….

Απόψεις

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΙ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 20 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠΣ

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.