ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τάς διεξαχθείσας τήν Κυριακήν σοβιετικάς ἐκλογάς: «Ὁ πρωθυπουργός κ. Κροῦστσεφ ἐξελέγη ὁμοφώνως μέλος τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ Καλίνιν. Ἡ σύζυγός του Νίνα ἐψήφισεν μίαν ὥραν ἐνωρίτερον τοῦ συζύγου της, διότι ὁ κ. Κροῦστεφ εἶχε λησμονήσει τήν ταυτότητά του καί ἐπέστρεψε νά τήν παραλάβῃ». Πρέπει, δηλαδή, νά πιστεύσωμεν, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ ἐκλογικοῦ κέντρου ἤ δέν ἀνεγνώρισαν τόν Κροῦστσεφ, ἤ τόν… ἐμάλωσαν διότι δέν εἶχε ταυτότητα! Ἴσως, μάλιστα, νά τοῦ ἐζήτησαν καί πιστοποιητικόν κοινωνικῶν φρονημάτων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ὑπό τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν κατηρτίσθησαν δύο νομοσχέδια περί ὀργανώσεως τῶν χερσαίων μεταφορῶν καί «πειρατείας». Τά ἐν λόγῳ νομοσχέδια, ἀφοῦ ὑποστοῦν τήν σχετικήν ἐπεξεργασίαν, θά ὑποβληθοῦν εἰς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν. Διά τοῦ πρώτου νομοσχεδίου προβλέπεται ἡ λῆψις διαφόρων μέτρων, διά τήν ἄρσιν τοῦ συναγωνισμοῦ μεταξύ αὐτοκινήτου καί σιδηροδρόμων, διά δέ τοῦ δευτέρου λαμβάνονται μέτρα, πρός περιορισμόν τῆς κυκλοφορίας πειρατικῶν αὐτοκινήτων.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;