Τετάρτη, 31 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Ἐξ Ἄγκυρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό συνελθόν ἐν Κων/πόλει συνέδριον τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τῆς Τουρκίας, ἐνεκρίθη διά μεγάλης πλειοψηφίας, πρότασις, ὅπως ζητηθῇ ἀπό τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ἡ ψήφισις νόμου, διά τοῦ ὁποίου θά ὑποχρεοῦνται οἱ νέοι τῆς Τουρκίας, προτοῦ στρατολογηθοῦν, νά νυμφεύωνται. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά περιορισθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἀγάμων γυναικῶν». Πολύ φοβούμεθα, ὅτι τό μέτρον ἀκόμη καί ἄν ἐγκριθῇ, δέν θά πιάσῃ, διότι οἱ νεαροί Τοῦρκοι θά προτιμοῦν τή φυλακήν ἀπό τά διπλά δεσμά τοῦ γάμου καί τῆς στρατιωτικῆς θητείας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀπαντῶν εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ κ. Ν. Ζορμπᾶ, κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἐν σχέσει μέ τήν κατασκευήν ἀεροδρομίου εἰς τήν Χίον, ἀναφέρει: «Κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης ἐξετάσεως πρός ἐξεύρεσιν καταλλήλου τοποθεσίας, παρεσχέθησαν εἰς νομαρχίαν Χίου, τά ἀπαιτούμενα τεχνικά δεδομένα διά τόν καθορισμόν ἐπί σχεδίου τῆς ἀπαιτουμένης ἐκτάσεως προκειμένου ἐν συνεχείᾳ νά ἐκπονηθῇ τό λεπτομερές τοπογραφικόν διάγραμμα καί ἡ οἰκεία μελέτη τοῦ ἔργου. Μετά τήν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης, ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου θά ἐξαρτηθῇ ἀπό ὡρισμένας τεχνικάς καί οἰκονομικάς προϋποθέσεις».

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ