ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 31 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Ἐξ Ἄγκυρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό συνελθόν ἐν Κων/πόλει συνέδριον τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τῆς Τουρκίας, ἐνεκρίθη διά μεγάλης πλειοψηφίας, πρότασις, ὅπως ζητηθῇ ἀπό τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ἡ ψήφισις νόμου, διά τοῦ ὁποίου θά ὑποχρεοῦνται οἱ νέοι τῆς Τουρκίας, προτοῦ στρατολογηθοῦν, νά νυμφεύωνται. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά περιορισθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἀγάμων γυναικῶν». Πολύ φοβούμεθα, ὅτι τό μέτρον ἀκόμη καί ἄν ἐγκριθῇ, δέν θά πιάσῃ, διότι οἱ νεαροί Τοῦρκοι θά προτιμοῦν τή φυλακήν ἀπό τά διπλά δεσμά τοῦ γάμου καί τῆς στρατιωτικῆς θητείας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀπαντῶν εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ κ. Ν. Ζορμπᾶ, κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἐν σχέσει μέ τήν κατασκευήν ἀεροδρομίου εἰς τήν Χίον, ἀναφέρει: «Κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης ἐξετάσεως πρός ἐξεύρεσιν καταλλήλου τοποθεσίας, παρεσχέθησαν εἰς νομαρχίαν Χίου, τά ἀπαιτούμενα τεχνικά δεδομένα διά τόν καθορισμόν ἐπί σχεδίου τῆς ἀπαιτουμένης ἐκτάσεως προκειμένου ἐν συνεχείᾳ νά ἐκπονηθῇ τό λεπτομερές τοπογραφικόν διάγραμμα καί ἡ οἰκεία μελέτη τοῦ ἔργου. Μετά τήν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης, ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου θά ἐξαρτηθῇ ἀπό ὡρισμένας τεχνικάς καί οἰκονομικάς προϋποθέσεις».

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ