Τετάρτη, 31 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Ἐξ Ἄγκυρας τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό συνελθόν ἐν Κων/πόλει συνέδριον τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν τῆς Τουρκίας, ἐνεκρίθη διά μεγάλης πλειοψηφίας, πρότασις, ὅπως ζητηθῇ ἀπό τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ἡ ψήφισις νόμου, διά τοῦ ὁποίου θά ὑποχρεοῦνται οἱ νέοι τῆς Τουρκίας, προτοῦ στρατολογηθοῦν, νά νυμφεύωνται. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά περιορισθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἀγάμων γυναικῶν». Πολύ φοβούμεθα, ὅτι τό μέτρον ἀκόμη καί ἄν ἐγκριθῇ, δέν θά πιάσῃ, διότι οἱ νεαροί Τοῦρκοι θά προτιμοῦν τή φυλακήν ἀπό τά διπλά δεσμά τοῦ γάμου καί τῆς στρατιωτικῆς θητείας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ

Ὁ ὑπ. τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀπαντῶν εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ κ. Ν. Ζορμπᾶ, κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἐν σχέσει μέ τήν κατασκευήν ἀεροδρομίου εἰς τήν Χίον, ἀναφέρει: «Κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης ἐξετάσεως πρός ἐξεύρεσιν καταλλήλου τοποθεσίας, παρεσχέθησαν εἰς νομαρχίαν Χίου, τά ἀπαιτούμενα τεχνικά δεδομένα διά τόν καθορισμόν ἐπί σχεδίου τῆς ἀπαιτουμένης ἐκτάσεως προκειμένου ἐν συνεχείᾳ νά ἐκπονηθῇ τό λεπτομερές τοπογραφικόν διάγραμμα καί ἡ οἰκεία μελέτη τοῦ ἔργου. Μετά τήν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης, ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου θά ἐξαρτηθῇ ἀπό ὡρισμένας τεχνικάς καί οἰκονομικάς προϋποθέσεις».

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ