Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

«Μιά Ἰνδή, μέλος φεμινιστικοῦ κόμματος, ἐδήλωσεν: “Εὑρῆκα τόν καλλίτερον τρόπον ν’ ἀπαλλάξω τάς γυναῖκας ἀπό τήν ἀνδρικήν τυραννίαν. Πρέπει νά ἱδρύσωμεν μίαν ἀποκλειστικῶς γυναικείαν πόλιν, ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος εἰς τούς ἄνδρας”». Διαμαρτυρίαι ἠγέρθησαν καί ὅταν αἱ κυρίαι ἀπεχώρουν, πολλαί ὡμολόγησαν: «Δέν νομίζω, ὅτι τό σχέδιον εἶναι πραγματοποιήσιμον». Ἄλλως τε καί αἱ Ἀμαζόνες τοῦ Πόντου ἔτρεξαν πρός συνάντησιν τῆς φάλλαγγος τοῦ Ἀλεξάνδρου μέ κάθε ἄλλο, παρά ἐχθρικούς σκοπούς. Ὅταν δέ ἠρωτήθησαν διατί, ἀπήντησαν, ὅτι ἐπῆγαν διά νά συναντήσουν τό στράτευμα… χάριν «εὐτεκνίας».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ

Συνέρχεται τό ἀπόγευμα ἡ ἐπί τῶν οἰκονομικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά ἐπιληφθῇ τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ νομοσχεδίου περί προικοδοτήσεως τῆς πριγκηπίσσης Σοφίας. Ὡς γνωστόν, ἡ Κυβέρνησις ἐπείγεται διά τήν ψήφισιν τοῦ νομοσχεδίου. Ἐπειδή δέ ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς δέν πρόκειται ὡς φαίνεται νά περατωθῇ ταχέως, δέν ἀποκλείεται ἡ Κυβέρνησις νά ζητήσῃ νά συζητηθῇ τό νομοσχέδιον περί προικοδοτήσεως εἰς τακτήν ἡμέραν νομοθετικῆς ἐργασίας, διακοπτομένης τῆς συζητήσεως τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς.

 

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ