ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

«Μιά Ἰνδή, μέλος φεμινιστικοῦ κόμματος, ἐδήλωσεν: “Εὑρῆκα τόν καλλίτερον τρόπον ν’ ἀπαλλάξω τάς γυναῖκας ἀπό τήν ἀνδρικήν τυραννίαν. Πρέπει νά ἱδρύσωμεν μίαν ἀποκλειστικῶς γυναικείαν πόλιν, ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος εἰς τούς ἄνδρας”». Διαμαρτυρίαι ἠγέρθησαν καί ὅταν αἱ κυρίαι ἀπεχώρουν, πολλαί ὡμολόγησαν: «Δέν νομίζω, ὅτι τό σχέδιον εἶναι πραγματοποιήσιμον». Ἄλλως τε καί αἱ Ἀμαζόνες τοῦ Πόντου ἔτρεξαν πρός συνάντησιν τῆς φάλλαγγος τοῦ Ἀλεξάνδρου μέ κάθε ἄλλο, παρά ἐχθρικούς σκοπούς. Ὅταν δέ ἠρωτήθησαν διατί, ἀπήντησαν, ὅτι ἐπῆγαν διά νά συναντήσουν τό στράτευμα… χάριν «εὐτεκνίας».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ

Συνέρχεται τό ἀπόγευμα ἡ ἐπί τῶν οἰκονομικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά ἐπιληφθῇ τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ νομοσχεδίου περί προικοδοτήσεως τῆς πριγκηπίσσης Σοφίας. Ὡς γνωστόν, ἡ Κυβέρνησις ἐπείγεται διά τήν ψήφισιν τοῦ νομοσχεδίου. Ἐπειδή δέ ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς δέν πρόκειται ὡς φαίνεται νά περατωθῇ ταχέως, δέν ἀποκλείεται ἡ Κυβέρνησις νά ζητήσῃ νά συζητηθῇ τό νομοσχέδιον περί προικοδοτήσεως εἰς τακτήν ἡμέραν νομοθετικῆς ἐργασίας, διακοπτομένης τῆς συζητήσεως τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς.

 

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923