ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 1962

O ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

«Μιά Ἰνδή, μέλος φεμινιστικοῦ κόμματος, ἐδήλωσεν: “Εὑρῆκα τόν καλλίτερον τρόπον ν’ ἀπαλλάξω τάς γυναῖκας ἀπό τήν ἀνδρικήν τυραννίαν. Πρέπει νά ἱδρύσωμεν μίαν ἀποκλειστικῶς γυναικείαν πόλιν, ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος εἰς τούς ἄνδρας”». Διαμαρτυρίαι ἠγέρθησαν καί ὅταν αἱ κυρίαι ἀπεχώρουν, πολλαί ὡμολόγησαν: «Δέν νομίζω, ὅτι τό σχέδιον εἶναι πραγματοποιήσιμον». Ἄλλως τε καί αἱ Ἀμαζόνες τοῦ Πόντου ἔτρεξαν πρός συνάντησιν τῆς φάλλαγγος τοῦ Ἀλεξάνδρου μέ κάθε ἄλλο, παρά ἐχθρικούς σκοπούς. Ὅταν δέ ἠρωτήθησαν διατί, ἀπήντησαν, ὅτι ἐπῆγαν διά νά συναντήσουν τό στράτευμα… χάριν «εὐτεκνίας».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΙΚΟΣ

Συνέρχεται τό ἀπόγευμα ἡ ἐπί τῶν οἰκονομικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θά ἐπιληφθῇ τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ νομοσχεδίου περί προικοδοτήσεως τῆς πριγκηπίσσης Σοφίας. Ὡς γνωστόν, ἡ Κυβέρνησις ἐπείγεται διά τήν ψήφισιν τοῦ νομοσχεδίου. Ἐπειδή δέ ἡ συζήτησις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς δέν πρόκειται ὡς φαίνεται νά περατωθῇ ταχέως, δέν ἀποκλείεται ἡ Κυβέρνησις νά ζητήσῃ νά συζητηθῇ τό νομοσχέδιον περί προικοδοτήσεως εἰς τακτήν ἡμέραν νομοθετικῆς ἐργασίας, διακοπτομένης τῆς συζητήσεως τοῦ νομοσχεδίου περί Κοινῆς Ἀγορᾶς.

 

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ