ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Εἰς τό Λονδῖνον ἐτιμωρήθη ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ διά προστίμου δέκα λιρῶν, ἐπειδή ὡδήγει ἀπροσέκτως καί μέ ἐσφαλμένην διεύθυνσιν. Ὁ στρατάρχης εἰς ἐπιστολήν πρός τόν δικηγόρον του πού παρεστάθη ἀντ’ αὐτοῦ εἰς τήν δίκην, ἔγραψε μεταξύ ἄλλων: «Ὁδηγῶ ἐπί πενῆντα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ὑποπέσω εἰς παράβασιν. Ἔχω ὁδηγήσει παντός τύπου ὀχήματα ἀπό τό Ἐλ Ἀλαμέϊν, μέχρι τοῦ Βερολίνου χωρίς νά προξενήσω ποτέ κακόν εἰς οἱονδήποτε, πλήν ἴσως εἰς τούς Γερμανούς…». Καί ὅμως, παρ’ ὅλα ταῦτα, ἡ ἀδέκαστος Δικαιοσύνη τόν κατεδίκασεν εἰς πρόστιμον. Ἐνῷ, εἰς τήν Ἑλλάδα, θά ἐτιμωρεῖτο ἁπλῶς ὁ ἀστυφύλαξ πού θά ἐτόλμα «νά γράψῃ» παρόμοιον διαπρεπῆ παραβάτην!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τετάρτη.– Κατά τήν ἐκσκαφήν θεμελίων, πρός ἀνέγερσιν οἰκοδομῆς, ἐπί τῆς ὁδοῦ Πρίγκηπος Νικολάου, ἀνεκαλύφθη, παλαιοχριστιανικός ναός, μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι κεκαλυμμένον, ὑπό τό ὁδόστρωμα, ἐνῷ ἕτερον τμῆμα αὐτοῦ εὑρίσκεται εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Κατά τήν ἄποψιν τῶν ἁρμοδίων οὐδεμία πρόνοια δύναται νά ληφθῇ, διά τήν διάσωσιν τοῦ μνημείου, διότι τοῦτο εὑρίσκεται εἰς διαμορφωθέν ἤδη κεντρικόν σημεῖον τῆς πόλεως.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…