Τεκμήριο ἀθωότητος καί διακοπή χορηγίας

Ἀφοῦ ἐπιμείνουμε στό «Τεκμήριο τῆς ἀθωότητος»…

… (στήν Ἑλλάδα ἐλάχιστοι τό σέβονται ἐδῶ καί καιρό, ἐνῶ οἱ δημοσιογράφοι καί οἱ «ἐλεύθεροι σκοπευτές-εἰσαγγελεῖς» τοῦ διαδικτύου οὔτε κἄν τό ἀναγνωρίζουν ὡς ἔννοια) ἐπιτρέψτε μας νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς «Κιβωτοῦ». Βεβαίως, εἶναι φυσικό νά μονοπωλεῖ τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία τόν τελευταῖο καιρό βομβαρδίζεται ἀπό «ἀποκαλύψεις», πού ἔχουν σχέση μέ «παρενοχλήσεις», μέ σεξουαλική καί σωματική βία εἰς βάρος ἀνηλίκων καί ἄλλα σχετικά…

Τόσο τά «κανάλια» ὅσο καί οἱ ἐφημερίδες ἔχουν δημιουργήσει τό κατάλληλο κλῖμα (ἄλλα/ες ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ λογικοῦ, ἄλλα/ες καθ’ ὑπέρβαση κάθε ἀξίας), καί τό «θέμα Κιβωτός» ἐπικρατεῖ κάθε ἄλλου.

Ἐπιτρέψτε μας νά «κρατᾶμε μικρό καλάθι», διακρίνοντας κυρίως τό «πρός τά ποῦ» κατευθύνονται οἱ πληροφορίες καί τά ἀποκλειστικά, ἀλλά καί λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχουμε ἰδίαν ἀντίληψη περί τοῦ πῶς γίνονται οἱ «καταγγελίες» (ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ὑπῆρξε ἀνώτατος εἰσαγγελικός λειτουργός ὁ ὁποῖος συνέτασσε καί ἔστελνε ἔγγραφες «ἀνώνυμες καταγγελίες» στόν… ἑαυτό του καί ἀμέσως διέτασσε ἔρευνα, στοχεύοντας, προφανῶς, πρόσωπα τά ὁποῖα ἤθελε νά βλάψει) ἀλλά καί πῶς ἀναπαράγονται (οἱ «καταγγελίες») στά ΜΜΕ, ἀναλόγως μέ τήν πολιτική κατεύθυνση ἤ μέ τά συμφέροντα τῆς ἰδιοκτησίας…

Ἄς σταθοῦμε, ὅμως, στήν ἐνέργεια τοῦ –συμπαθοῦς κατά τά ἄλλα– ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νά διακόψει ὁποιαδήποτε οἰκονομική ἀρωγή στήν «Κιβωτό». Θεωροῦμε δέ βέβαιο ὅτι καί οἱ πολυάριθιμοι χορηγοί καί δωρητές θά «κόψουν» ὅποια βοήθεια, ἀφοῦ βλέπουν ὅτι πρώτη ἡ Πολιτεία «κλείνει τίς κάνουλες.»

Σκέφθηκε, ἄραγε, κανείς ἀπό τούς «σπεύδοντες», ὅτι ἡ «Κιβωτός» φιλοξενεῖ διακόσια (!) παιδιά καί παρέχει τήν ἀρωγή της –οἰκονομική κυρίως– σέ ἄλλα τριακόσια ἀνά τήν Ἑλλάδα;

Δέν θά ἦταν πιό σωστό νά ὅριζε τό ὑπουργεῖο μιά προσωρινή ἐπιτροπεία (ὅπως ἔγινε, ἄς ποῦμε, στήν Τράπεζα Κρήτης, ὅταν σημειώθηκε τό σκάνδαλο) ὥστε ἡ «Δομή» νά ἐξακολουθήσει νά λειτουργεῖ καί νά μήν βρεθοῦν τά παιδιά στόν δρόμο ἤ στούς διαδόμους τοῦ «Παίδων» ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου Νοσοκομείου;

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἐπιμείνουμε στό «Μικρό καλάθι» ἀλλά καί νά διατηροῦμε τίς ἐπιφυλάξεις μας γιά τήν ἀγαθή πρόθεση τῶν «ἀποκαλύψεων» καί τῶν διαφόρων δηλώσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι στοχευμένες κατά τῶν «Δομῶν» γενικῶς. Προφανῶς ἔχουν καί ἄλλες σειρά. Ὅμως –γιά νά τό ξεκαθαρίσουμε– οἱ «Δομές» ξεφυτρώνουν ἐκεῖ ὅπου τό κράτος δέν μπορεῖ νά κάνει ἐκεῖνο πού κάνουν ἐκεῖνες!

Τό κράτος εἶναι ἐκεῖνο πού ἔκλεισε τά «Ὀρφανοτροφεῖα», τό κράτος ἔχει τήν εὐθύνη γιά τό ὅτι σήμερα τό «Χατζηκυριάκειο» στόν Πειραιᾶ ἀπό κυψέλη ἀγάπης καί στοργῆς σιγά-σιγά μεταβάλλεται σέ κτίριο πού διατίθεται «γιά γαμήλιες δεξιώσεις» καί δέν φιλοξενεῖ πλέον ὀρφανά κορίτσια ἤ κορίτσια προβληματικῶν οἰκογενειῶν. Ποιός εὐθύνεται πού τό κτίριο-φιλέτο τοῦ «Ζαννείου Ὀρφανοτροφείου Πειραιῶς» στήν Ἑκάλη παραμένει κλειστό καί τό διεκδικοῦν μεγάλα οἰκονομικά τράστ;

Ἄν ἔχει τό κράτος διασφαλίσει τήν φιλοξενία τῶν παιδιῶν τῆς «Κιβωτοῦ» ἀπό οἰκογένειες (ὅπως –σωστά– εἶπε ἡ ἁρμόδια ὑφυπουργός ὅτι πρέπει νά γίνεται), τότε δέν χρειάζονται «Κιβωτοί», «Χαμόγελα», καί ὁτιδήποτε ἄλλο.

Ὑπάρχει, ὅμως, κράτος ἕτοιμο νά ὑποκαταστήσει ὅλα αὐτά; Διότι «ὅλα αὐτά», μέχρι σήμερα, ὑποκαθιστοῦν ἕνα κράτος τό ὁποῖο ἀδιαφόρησε.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ