Τά πνευματικά σύνορα τοῦ ἑλληνισμοῦ φτάνουν στήν Οὐάσιγκτων, τό Παρίσι καί τήν Ἄγκυρα

Ο Πρόεδρος Ἐρντογάν ἔνιωσε τήν ἀνάγκη νά…

… ἀπευθυνθεῖ στήν ἑλληνική πολιτική ἡγεσία καί στόν ἑλληνικό λαό στά ἑλληνικά τήν περασμένη Παρασκευή. Μέ ἕνα tweet στό διαδίκτυο στήν γλῶσσα μας, μᾶς ἀπείλησε ὅτι θά τό μετανιώσουμε, ὅπως πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα. Ἀπ’ ὅσο θυμᾶμαι, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού κορυφαῖος Τοῦρκος ἀξιωματοῦχος κάνει αὐτήν τήν ἐπιλογή. Νά μᾶς ἀπευθυνθεῖ στά ἑλληνικά. Ἔχει συμβεῖ κι ἄλλες φορές στό παρελθόν. Τά ἑλληνικά γράμματα καί ὁ πολιτισμός ἀσκοῦν, μέ τόν ἕναν ἤ μέ τόν ἄλλον τρόπο, γοητεία σέ κορυφαίους ξένους ἀξιωματούχους.

Στά ἑλληνικά μᾶς ἔχουν ἀπευθυνθεῖ γραπτῶς ὁ Πρόεδρος Μπάϊντεν καί ὁ Πρόεδρος Μακρόν. Γιά τούς σωστούς λόγους. Ὁ Μπάϊντεν μάλιστα, ὅπως ἐξομολογήθηκε στήν ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, κατά τήν τελευταία τους συνάντηση στόν Λευκό Οἶκο, στό περιθώριο τῆς δεξιώσεως γιά τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, διδάχτηκε τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί τά λατινικά στά μαθητικά του χρόνια.

Στά ἑλληνικά μᾶς ἀπευθύνεται τώρα ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν γιά τούς λάθος λόγους. Στό πλαίσιο ἑνός ψυχολογικοῦ πολέμου. Ὁ θρῦλος λέει ὅτι ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν γνωρίζει καί νά μιλᾶ τήν ἑλληνική γλῶσσα. Ὄχι μόνο νά τήν γράφει. Στήν Θράκη ὑπάρχουν μαρτυρίες ἀνθρώπων πού τόν συνάντησαν, ὅταν ἦταν δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν πώς, ὅταν ἐκεῖνος πληροφορεῖτο τήν καταγωγή τους, τούς μιλοῦσε ἀπ’ εὐθείας στήν ἑλληνική γλῶσσα.

Εἴτε ὁ ἡγέτης τῆς τουρκικῆς Δημοκρατίας γνωρίζει τή γλῶσσα μας, ἐπειδή ἔχει κάποια ρίζα ἑλληνική, εἴτε τήν γνωρίζει -τό πιθανότερο– λόγω τῆς συνύπαρξης μέ μέλη τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στήν Κωνσταντινούπολη· γιά ἐμᾶς ἡ ἐπιλογή του νά μᾶς ἀπευθυνθεῖ γραπτῶς, ἔστω στήν ἑλληνική, εἶναι μία ἔμπρακτη ἀναγνώριση τῆς ἀνωτερότητας τοῦ πολιτισμοῦ μας. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, σέ μία ἔξαρση πολιτικῶν ὑπερβολῶν, ζήτησε ἀπό τούς γλωσσολόγους τῆς πατρίδας του νά ἐπινοήσουν μία νέα λέξη γιά νά ἀντικαταστήσει τήν ἑλληνικότατη λέξη «ἀστροναύτης», πού εἶναι ἐνσωματωμένη καί στό τουρκικό λεξιλόγιο. Ἔνιωσε τήν ἀνάγκη αὐτή, ὅταν ἐξήγγειλε τό διαστημικό πρόγραμμα τῆς Τουρκίας. Πόσῳ μᾶλλον ἐπίσης, ὅταν ἀπαίτησε ἀπό τούς γεωλόγους καί τούς χαρτογράφους τῆς πατρίδας του νά ἀντικαταστήσουν τήν ἑλληνική λέξη Αἰγαῖο μέ τήν φράση «ἡ θάλασσα τῶν νησιῶν».

Ὅταν, λοιπόν, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐπιλέγει νά μᾶς ἀπευθυνθεῖ στά ἑλληνικά, γιά νά μᾶς ἀπειλήσει ὅτι θά τό μετανιώσουμε, ὅπως καί πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα, αὐτό δέν θά πρέπει νά εἶναι αἰτία ἐκνευρισμοῦ γιά ἐμᾶς ἀλλά αἰτία πανηγυρισμοῦ. Νά μιλάει ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος στά ἑλληνικά εἶναι νίκη. Καί γιά νά μιλήσουμε μέ ὅρους Διεθνοῦς Δικαίου, αὐτό δείχνει ὅτι τά πνευματικά σύνορα τοῦ πολιτισμοῦ μας εἶναι πολύ εὐρύτερα ἀπό τά φυσικά μας σύνορα. Ὅταν ὁ Μπάϊντεν γράφει στά ἑλληνικά, τά πνευματικά μας σύνορα φτάνουν μέχρι τήν Οὐάσιγκτων. Ὅταν ὁ Μακρόν γράφει στά ἑλληνικά, τά πνευματικά μας σύνορα φτάνουν μέχρι τό Παρίσι. Καί ὅταν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν γράφει ἤ καί μιλᾶ τά ἑλληνικά, τά πνευματικά μας σύνορα φτάνουν μέχρι τήν Ἄγκυρα.

Ὁ ἑλληνικός πολιτισμός, ὅμως, δέν εἶναι ἰμπεριαλιστικός. Δέν ἐπιβάλλεται μέ σήριαλ καί σαπουνόπερες μέ τό ζόρι. Ὁ ἴδιος ὁ τουρκικός ΕΟΤ πέταξε στά σκουπίδια τόν ὅρο «θάλασσα τῶν νησιῶν» γιά τό Αἰγαῖο καί προσκαλεῖ τούς πολῖτες τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά ταξιδεύουν στό… Türk Aegean. Ἀλλιῶς δέν θά καταλάβαιναν. Οἱ κάτοικοι τῆς Σμύρνης μιλοῦν τουρκικά ἀλλά μέ ἑλληνική προφορά καί χρῶμα. Μᾶς πετάξατε στή θάλασσα, ἀλλά δέν φύγαμε ποτέ, τό πνεῦμα μας εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ. Στά χείλη τῶν πολιτῶν σας. Ἡ συνειδητοποίηση τοῦ εὔρους τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ἀπήχησής του στή Δύση καί στήν Ἀνατολή καθιστᾶ ἀστεία καί γελοία τήν προσπάθεια τῶν γειτόνων νά ἀμφισβητήσουν τά σύνορα καί τήν κυριαρχία σέ γῆ, τήν ὁποία ἔχουν καθορίσει ὄχι μόνο μέ τή φυσική τους παρουσία ἀλλά καί μέ τήν πνευματική τους παρουσία οἱ Ἕλληνες ἐπί αἰῶνες.

Ὅταν οἱ Οἰνοῦσσες ἀναφέρονται στόν Τρωικό Πόλεμο καί στήν Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου εἶναι ἀστεῖο νά ἔρχεται κάποιος, αἰῶνες μετά, νά μᾶς λέει ὅτι παραχωρήθηκαν ὑπό ὅρους. Ὅπως ἀστεῖο εἶναι νά μᾶς λένε ὅτι ὁ Ὅμηρος εἶναι δικός τους, ὅταν δέν τόν διδάσκουν στά σχολεῖα τους. Ὅταν ἡ Λέσβος εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν ἀρχαία ποίηση τῆς Σαπφοῦς καί ἡ Κῶς μέ τόν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, εἶναι γελοῖο νά ἔρχεται κάποιος νά ψάχνει τίς γραμμοῦλες στίς συνθῆκες, γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι δέν εἶναι δική μας. Αὐτό πού δέν κατάλαβε, λοιπόν, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, μιλῶντας στήν ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ὅτι ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια ἀποτελεῖται ἀπό τόπους πρό αἰῶνος ἑλληνικούς καί ὅτι τά φυσικά σύνορα τῆς ἐπικρατείας μας ταυτίζονται μέ τά πνευματικά, τά ὁποῖα ἐκτείνονται πολύ πέραν τῶν φυσικῶν. Καί ἄν ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀμφιβάλλει γιά αὐτό, ἄς ρωτήσει τόν ἑαυτό του γιατί καί ὁ ἴδιος ἀκόμα ὀνομάζει τήν μεγάλη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία «Ἁγία Σοφία», πού εἶναι ἑλληνικότατος ὅρος, καί ὄχι Γενί Τζαμί. Διότι ἁπλούστατα ἀναγνωρίζει ὅτι τό κατασκεύασαν Ἕλληνες. Ὅτι εἶναι δημιούργημα ἑλληνικό.

Παντοῦ ὑπάρχει ἑλληνικό ἀποτύπωμα αἰώνων στήν σκέψη, γιά νά λέμε σήμερα ὅτι τά νησιά μας στό Αἰγαῖο εἶναι ἑλληνικά. Οἱ συνθῆκες ἁπλῶς εἶδαν τήν ἀδικία καί μᾶς τά ἐπέστρεψαν. Ὅ,τι μᾶς ἀφαιρεῖται παρανόμως ἔρχεται μία μέρα μέσα στούς αἰῶνες καί μᾶς ἐπιστρέφεται, γιατί εἶναι πνευματικά δικό μας – κάποτε θά συμβεῖ καί μέ τήν Κύπρο μας αὐτό. Ἄς μήν ὑπάρχουν αὐταπάτες. Ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια δέν ἀποτελεῖται ἀπό τόπους τούς ὁποίους κατακτήσαμε μέ τή βία. Μέ τά ὅπλα. Μέ εἰσβολές. Πάντοτε ἐκεῖ ἤμασταν.

Τούτων δοθέντων λοιπόν, δέν μᾶς μένει παρά νά εὐχαριστήσουμε τόν Τοῦρκο Πρόεδρο, πού ἀνέδειξε καί ἐκεῖνος μαζί μέ ἄλλους τήν ἀνωτερότητα τῆς ἑλληνικῆς σκέψης. Τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Νά τόν εὐχαριστήσουμε πού χρησιμοποίησε τό ρῆμα «συνετίσουμε». Πού προέρχεται ἀπό τήν λέξη «σύνεσις». Προτρέπουμε τόν ἀγαπητό Πρόεδρο, τήν ἑπόμενη φορά πού θά θελήσει νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ἑλληνικό λαό, νά μᾶς μιλήσει καί στά ἑλληνικά, ἐφ’ ὅσον γνωρίζει τή γλῶσσα μας, ὅπως οἱ θρῦλοι στήν Θράκη ὑποστηρίζουν.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924