Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

ΓΙΑ τόν προσδιορισμό τοῦ χρόνου διεξαγωγῆς τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν πρέπει νά συνυπολογίζουμε ἕναν παράγοντα πού συνήθως στήν Ἑλλάδα ὑποτιμοῦμε. Εἴτε ἐπειδή δέν εὑρίσκεται στό ὀπτικό μας πεδίο εἴτε ἐπειδή ὑποτιμᾶται: διεθνεῖς ἐξελίξεις ἀμέσως συνδεδεμένες μέ τήν χώρα μας. Δέν ἀναφέρομαι στήν παγκόσμια οἰκονομία, στήν ἐνεργειακή κρίση, στόν πόλεμο, στόν εἰσαγόμενο πληθωρισμό. Ἀναφέρομαι σέ ἐξελίξεις ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν οἰκονομία καί τά ἐθνικά θέματα τῆς χώρας. Ἕνα ἱστορικό παράδειγμα, πρίν ἐξηγήσω τί ἐννοῶ.

Τήν ἄνοιξη τοῦ 2009 ὁ Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς ἐπιθυμοῦσε νά διαγράψει ἕναν (ἀείμνηστο πλέον) Βουλευτή τῆς ΝΔ ἀπό τήν κοινοβουλευτική του ὁμάδα (γιά τήν ἀμφιλεγόμενη ἀγορά ἀκινήτου τῆς θυγατρός του σέ σίκ προάστιο τῶν Ἀθηνῶν) καί νά προκηρύξει ταυτοχρόνως ἐκλογές καί εὐρωεκλογές. Τό ΠΑΣΟΚ δέν ἔπειθε πρίν διαφύγουν στό ἐξωτερικό ὁ Χριστοφοράκος καί ὁ Καραβέλλας τῆς Siemens. Ὡστόσο δέν τό ἔκανε, καί ὅλοι ἀπορούσαμε γιατί δέν τό ἔκανε. Σέ μιά χρονιά πού τό ἔλλειμμα τῶν ΗΠΑ εἶχε φθάσει λόγῳ τῆς κρίσης στό 12% καί οἱ προβλέψεις γιά τό ἑλληνικό ἦταν ὅμοιες μέ τῶν ὑπολοίπων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἔγνοια τότε ὄχι τήν διαγραφή Βουλευτοῦ ἀλλά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐτήσιου δανειακοῦ προγράμματος τοῦ Δημοσίου. Προκειμένου νά εἶναι διασφαλισμένες ὅλες οἱ πληρωμές τοῦ κράτους. Μισθοί, συντάξεις, προμηθευτές, τόκοι, τοκοχρεωλύσια κ.λπ. Αὐτή κατέστη τελικῶς δυνατή μέ χαμηλά ἐπιτόκια, χωρίς νά γίνει ἡ Ἑλλάς ἀντιληπτή ἀπό τά ραντάρ τῶν ἀγορῶν, στά τέλη Ἰουνίου.

Μετά τίς εὐρωεκλογές. Ὁ διάδοχος τοῦ Γιάννη Παπαθανασίου, Ὑπουργός τοῦ Παπανδρέου, Γιῶργος Παπακωνσταντίνου, βρῆκε τά ταμεῖα γεμᾶτα γιά τό 2009, ἐνῶ ἡ ΝΔ εἶχε ἀφήσει στήν ἄκρη καί ἕνα ποσό 5 δισ. εὐρώ γιά τό 2010. Ἡ προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν ἐξαρτᾶτο εὐθέως λοιπόν ἀπό τήν ἐξέλιξη τοῦ προγράμματος δανεισμοῦ.

Σήμερα ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχει ἕνα παρεμφερές ἄγχος πού, ἀνάποδα, ὑπό προϋποθέσεις, μπορεῖ νά τόν ὁδηγήσει σέ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποφάσεών του γιά τήν προκήρυξη πρόωρων ἐκλογῶν. Ἐναντίον τῆς θελήσεώς του γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς τετραετίας. Ποιός εἶναι ὁ πολιτικός κίνδυνος πού ἀντιμετωπίζει ὁ Πρωθυπουργός; Νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ἀπό τήν Κομμισσιόν αἱρεσιμότητα στήν ροή τῶν κονδυλίων ἀνάπτυξης, κοινῶς περικοπή, ἐξ αἰτίας τῆς παραβίασης κανόνων τοῦ κράτους δικαίου. Ὅπως συνέβη μέ τήν Πολωνία, ὅπως συνέβη προσφάτως καί μέ τήν Οὑγγαρία. Ὅπως ἀπειλήθηκε ἡ Ἑλλάδα τό 2004 (περικοπή τοῦ Δ΄ ΚΠΣ) ἄν δέν ἀκύρωνε τόν νόμο γιά τόν βασικό μέτοχο στά ΜΜΕ. Ἑλληνικά κτυπήματα γιά τίς ὑποκλοπές καί ἄλλες πτυχές τοῦ κράτους δικαίου (ἐλευθερία Τύπου, ἀντισυνταγματική καί παράνομη σύνθεση τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου λόγῳ προαγωγῶν μελῶν του μετά τήν κλήρωση συμμετοχῆς τους σέ αὐτό) μπορεῖ νά τά ἀντέξει ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες ἡ κυβέρνηση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Στό ἐσωτερικό ἀντέχει ἀκόμη ὁ ἐπικοινωνιακός της μηχανισμός. Εὐρωπαϊκό κτύπημα ὅμως μέ περικοπή δόσεων τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης, ὄχι. Δέν μπορεῖ νά τό ἀντέξει.

Γιά αὐτό θά κάνει τά πάντα γιά νά τό ἀποφύγει. Καί ἄν διαπιστώσει ὅτι τό πεπρωμένο φυγεῖν ἀδύνατον, ἡ Κυβέρνηση καί ὁ ἡγέτης της θά ἐπισπεύσουν τίς ἀποφάσεις τους. Καί θά προκηρύξουν ἀμέσως ἐκλογές. Ἡ ἰδέα, ὅτι οἱ Βρυξέλλες μπορεῖ νά κολλήσουν στήν Ἑλλάδα τήν ρετσινιά τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Πολωνίας καί νά τήν κατατάξουν σέ αὐτή τήν λίστα κρατῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τόν σεβασμό τοῦ κράτους δικαίου, δικαιολογημένα προκαλεῖ ἄγχος στήν Ἀθήνα. Ἡ ὁποία διαθέτει μέν ἰσχυρότατες συμμαχίες στά εὐρωπαϊκά κέντρα λήψης ἀποφάσεων, ἀλλά ἐσχάτως, ὅπως μαθαίνουμε, ἀναπτύσσονται ἐναντίον της ἀκόμη καί ἀντίρροπες δυνάμεις ἀμφισβήτησης μέσα ἀπό τόν ἴδιο της τόν χῶρο. Τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ἄς ἔχουμε λοιπόν τόν νοῦ μας στίς Βρυξέλλες. Τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν ἴσως κρύβεται ἐκεῖ.

Απόψεις

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση