ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

«Ἡ Χίλντα Ντίλλον ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν εἰς τήν ζωήν ψυχίατρον, ἐπέστρεψεν, ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν οἰκογένειά της καί τά τρία τέκνα της καί ηὐτοκτόνησεν. Ἐκ τῶν τριῶν τέκνων της, τά δύο ἀπέθανον διά στραγγαλισμοῦ καί τό τρίτον διά σφαιρῶν περιστρόφου. Ἡ γυναικαδέλφη της ἐδήλωσεν, ὅτι ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπό τόν ψυχίατρον ἐφαίνετο εὐδιάθετος.» Βέβαια, διά νά πάῃ νά ἐξετασθῇ, κάτι θά ᾐσθάνετο· δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά τήν ἐτρέλλανε καί ὁ ψυχίατρος. Ἐάν, μάλιστα, τῆς ἔκαμε καί ψυχανάλυσιν, ὅπως συνηθίζουν μερικοί Ἀμερικανοί ἀπατεῶνες, εἶναι περίεργον, πώς δέν τόν ἐξέκαμε καί τόν ἴδιον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐπιτροπή πληγέντων ἐκ φυλλοξήρας ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καί τῆς Ἑνώσεως Ἀμπελουργῶν Ἀττικῆς ἐπεσκέφθη τόν ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν ὁποῖον ἐξέθεσε τά ἀνακύψαντα οἰκονομικά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν ἀμπέλων. Ἡ ἐπιτροπή ἐζήτησε ἀναστολήν τῶν πρός τήν Α.Τ.Ε. χρεῶν καί ἐπιδότησιν κατά 50% τῶν ἐξόδων ἀναμπελώσεως. Ὁ κ. ἀντιπρόεδρος ἐβεβαίωσεν ὅτι θά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν ἐξ ὑπουργῶν οἰκονομικήν ἐπιτροπήν μέ εἰσήγησιν τοῦ παρισταμένου ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, ἵνα ληφθοῦν ὡρισμένα μέτρα.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!