Σάββατον, 9 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ

«Ἡ Χίλντα Ντίλλον ἐπεσκέφθη διά πρώτην φοράν εἰς τήν ζωήν ψυχίατρον, ἐπέστρεψεν, ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν οἰκογένειά της καί τά τρία τέκνα της καί ηὐτοκτόνησεν. Ἐκ τῶν τριῶν τέκνων της, τά δύο ἀπέθανον διά στραγγαλισμοῦ καί τό τρίτον διά σφαιρῶν περιστρόφου. Ἡ γυναικαδέλφη της ἐδήλωσεν, ὅτι ὅταν ἐπέστρεψεν ἀπό τόν ψυχίατρον ἐφαίνετο εὐδιάθετος.» Βέβαια, διά νά πάῃ νά ἐξετασθῇ, κάτι θά ᾐσθάνετο· δέν ἀποκλείεται, ὅμως, νά τήν ἐτρέλλανε καί ὁ ψυχίατρος. Ἐάν, μάλιστα, τῆς ἔκαμε καί ψυχανάλυσιν, ὅπως συνηθίζουν μερικοί Ἀμερικανοί ἀπατεῶνες, εἶναι περίεργον, πώς δέν τόν ἐξέκαμε καί τόν ἴδιον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐπιτροπή πληγέντων ἐκ φυλλοξήρας ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς ἀποτελούμενη ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν καί τῆς Ἑνώσεως Ἀμπελουργῶν Ἀττικῆς ἐπεσκέφθη τόν ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν ὁποῖον ἐξέθεσε τά ἀνακύψαντα οἰκονομικά προβλήματα ἐξ αἰτίας τῆς καταστροφῆς τῶν ἀμπέλων. Ἡ ἐπιτροπή ἐζήτησε ἀναστολήν τῶν πρός τήν Α.Τ.Ε. χρεῶν καί ἐπιδότησιν κατά 50% τῶν ἐξόδων ἀναμπελώσεως. Ὁ κ. ἀντιπρόεδρος ἐβεβαίωσεν ὅτι θά φέρῃ τό θέμα εἰς τήν ἐξ ὑπουργῶν οἰκονομικήν ἐπιτροπήν μέ εἰσήγησιν τοῦ παρισταμένου ὑπουργοῦ τῆς Γεωργίας, ἵνα ληφθοῦν ὡρισμένα μέτρα.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε