Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!

«Γνωστή μεταλλευτική ἐπιχείρησις διαπραγματεύεται τήν μεταφοράν Ἀλγερινῶν, διά νά ἀντιμετωπίσῃ τάς ἀνάγκας της εἰς ἐργάτας». Μέ ἄλλας λέξεις, ἡ σπάνις ἐργατικῶν χειρῶν, ἡ ὁποία σημειοῦται εἰς τάς ἀγροτικάς περιοχάς λόγῳ τῆς ἀθρόας μεταναστεύσεως, ἐπεκτείνεται τώρα καί εἰς τάς βιομηχανίας· τό ἀποτέλεσμα δέ εἶναι νά χάνωμεν τούς ἰδικούς μας ἐργάτας καί νά φέρνωμεν ἄλλους ἀπό τήν Ἀλγερίαν, μέ ἀπροβλέπτους κοινωνικάς συνεπείας! Πῶς θά δυνηθῇ, ὅμως, ἡ Ἑλληνική οἰκονομία νά ἐπιζήσῃ ἑνός τοιούτου πίθου τῶν Δαναΐδων –ἤ μᾶλλον, τῶν Δαναῶν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΥΡΚΑΪΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΧΡΩΤΕΞ

Περί τήν 5ην πρωινήν, σήμερον, ἐπετεύχθη ὑπό τῶν ἀνδρῶν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἡ πλήρης κατάσβεσις τῆς πυρκαϊᾶς, ἡ ὁποία ἐξερράγη τήν 1.30 πρωινήν, εἰς τό ἐπί τῆς διασταυρώσεως τῶν ὁδῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλέως Κωνσταντίνου ἐργοστάσιον χρωμάτων «Χρωματέξ» τῶν Β. Ν. καί Γ. Τ. Τό πῦρ, τό ὁποῖον, λόγῳ τῶν εὐφλέκτων ὑλῶν τοῦ ἐργοστασίου ἔλαβεν ἀμέσως μεγάλας διαστάσεις, ἠπείλησε καί τάς παρακειμένας οἰκίας, οἱ ἔνοικοι δέ αὐτῶν, πανικοβληθέντες διῆλθον τήν νύκτα εἰς τάς ὁδούς. Τό πῦρ ἐνετοπίσθη περί τήν 3ην πρωινήν καί τελικῶς, κατεσβέσθη, ἀφοῦ ἀπετέφρωσεν ὁλοσχερῶς τό ἐργοστάσιον.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ