Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΝΟΩΝ, ΝΟΕΙΤΩ!

Ὁ ἑορτάσας χθές τήν 83ην ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του λόρδος Μπήβερμπρουκ, ἐκ τῶν μεγιστάνων τοῦ Ἀγγλικοῦ τύπου, διέθεσεν 6.000 λίρας διά νά καταχωρήσῃ εἰς τάς ἐφημερίδας διαφήμισιν, διά τῆς ὁποίας ἀποκαλεῖ «ἀτιμίαν καί προδοσίαν» τήν ἀπόφασιν τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως εἰσέλθῃ εἰς τήν Κοινήν Ἀγοράν! Καί ὁ μέν Μπήβερμπρουκ εἶναι γνωστός μισέλλην καί ἀποικιοκράτης. Ἀξίζει ὅμως νά σημειωθῇ, ὅτι, ἐνῶ ὁμιλεῖ περί «ἀτιμίας καί προδοσίας τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως», οὐδείς ἐσκέφθη νά τόν παραπέμψῃ ἐπί… περιυβρίσει ἀρχῆς, παρ’ ὅλον ὅτι δέν πρόκειται περί προδοτικῆς ἐκχωρήσεως βρεταννικοῦ ἐδάφους, μέ 500.000 Ἄγγλους, εἰς τόν προαιώνιον ἐχθρόν τῆς Κοινοπολιτείας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ

Τήν προσεχῆ ἑβδομάδα θά συνέλθῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον τό ὁποῖον, θά προβῇ εἰς τόν διορισμόν τῶν ἐξ νομαρχῶν εἰς τάς κενάς ἕδρας Νομαρχιῶν. Οἱ ἐξ οὗτοι νομάρχαι θά ἐπιλεγοῦν ἐκ τοῦ καταρτισθέντος πίνακος τῶν 20 διοριστέων νομαρχῶν. Τά ὀνόματα τῶν 20 τούτων ἐπιλεγέντων διά τόν πίνακα, ὁποῖος θά ἰσχύσῃ ἐπί διετίαν, θά ἀνακοινωθοῦν εὐθύς ὡς ἐπικυρωθοῦν καί ὑπογραφοῦν τά σχετικά πρακτικά τοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς Νομαρχῶν.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε