ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

«Ὁ Ἐργατικός βουλευτής κ. Οὐίγκ, ἐζήτησε τήν σύστασιν εἰδικῆς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς διά τήν διερεύνησιν τῶν φημῶν, ὅτι ἐξέχων ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως, διατηρεῖ σχέσεις μέ ὡραῖον μαννεκέν, πού καταζητεῖται ὑπό τῆς Ἀστυνομίας. Πρόκειται διά τήν 22ετῆ κοκκινομάλλαν Κριστίν Κῆλερ, ἡ ὁποία ζητεῖται ὡς μάρτυς εἰς ὑπόθεσιν δολοφονικῆς ἀπόπειρας καί διατηρεῖ δεσμούς μέ ἐξέχοντα μέλη τῆς Ἀγγλικῆς κοινωνίας καί δημοσίους ἄνδρας». Ἀλλά, ἐπί τέλους, τί συμβαίνει μέ τούς Ἄγγλους Ὑπουργούς; Εἶναι ὅλοι τους ἀναμεμιγμένοι εἰς ὑπόπτους ἱστορίας· καί ὅσοι δέν ἔχουν σχέσεις μέ γυναῖκας ἐλαφρῶν ἠθῶν, εἶναι πολύ ἐλαφρῶν ἠθῶν οἱ ἴδιοι, περιδιαβάζοντες εἰς τό πάρκον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ
ΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

Οἱ φωτορεπόρτερς τῆς πρωτεύουσας κατῆλθον, ἀπό χθές, εἰς ἀπεργίαν διαρκείας, διαμαρτυρόμενοι διά τήν μή κατοχύρωσιν τοῦ ἐπαγγέλματός των, ἔναντι τῶν ἄλλων ἁπλῶν ὑπαιθρίων φωτογράφων. Οὕτω οἱ ἐπαγγελματίαι φωτορεπόρτερς ἠρνήθησαν νά λάβουν φωτογραφίας τόσον κατά τήν χθεσινήν ἄφιξιν τῶν Δανῶν Βασιλέων, ὅσον καί κατά τάς σημερινάς τελετάς, παρελάσεις κ.λ.π. Ἡ ἀπεργία τῶν φωτορεπόρτερς θά συνεχισθῇ καί αὔριον καί θά παραταθῇ μέχρι λύσεως τῶν αἰτημάτων των.

Απόψεις

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.