Πολύ ἀργά καί πολύ λίγα…

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ πλημμύρες πού ἔπληξαν τήν Θεσσαλία, ἀπεκάλυψαν δύο στοιχεῖα.

Πρῶτον, ὅτι ἡ Πολιτική Προστασία παραμένει ἀνοργάνωτη καί σέ ἐμβρυακή ἀκόμη κατάσταση. Οἱ ὅποιες δυνατότητες ὑπάρχουν στόν τομέα τῆς πυροσβέσεως ὀφείλονται κυρίως στήν προϋπάρχουσα ἐπιτελική δομή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο δέν ἔχει κάνει καμμία κίνηση γιά τήν προετοιμασία μελλοντικῶν ὀργανωτικῶν βελτιώσεων, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύονται ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκαῖες.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἐπιπροσθέτως, ἀδυνατεῖ νά ἐπιδείξει εὐελιξία ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀξιοποίηση τῶν μέσων πού διαθέτει, ἀκόμη καί τῶν μισθωμένων. Πολλά ἑλικόπτερα πού ἔχουν μισθωθεῖ γιά ἀεροπυρόσβεση θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά παροχή βοηθείας στούς ἀποκλεισμένους ἀπό τίς πλημμύρες οἰκισμούς τῆς Θεσσαλίας. Ἴσως ὄχι νά κάνουν διασώσεις ἀνθρώπων (ἐκεῖ μπορεῖ νά ἀνέκυπταν καί νομικά ζητήματα) ἀλλά εὔκολα θά μποροῦσαν νά ἐφοδιάσουν μέ τρόφιμα καί πόσιμο νερό τούς ἐγκλωβισμένους κατοίκους, πραγματοποιῶντας ρίψεις ἐφοδίων.

Δεύτερον, παρ’ ὅλα τά προβλήματα ἀνεπαρκοῦς στελεχώσεως τῶν μονάδων, οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις παραμένουν ὁ μόνος ἀξιόπιστος κρατικός φορεύς, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἀναλάβει πληθώρα ἔργων, ἀκόμη δέ καί νά καλύψει τά κενά πού δημιουργοῦν οἱ ἐπιτελικές ἀνεπάρκειες τῶν ἄλλων ὑπηρεσιῶν. Ἄν πράγματι οἱ κυβερνῶντες ἤθελαν στά σοβαρά τήν συγκρότηση «ἐπιτελικοῦ Κράτους» στήν στρατιωτική ὀργάνωση, θά ἔπρεπε νά ἀναζητήσουν ὑποδείγματα, ἀντί νά πελαγοδρομοῦν μέ ἐπινοήσεις θεωριῶν οἱ ὁποῖες οὐδέποτε δοκιμάσθηκαν στήν πράξη.

Δοκιμάζονται τώρα στήν Ἑλλάδα δυστυχῶς καί οὐδείς μπορεῖ νά δηλώνει ἱκανοποιημένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Τό ὁποῖο ἀποτέλεσμα ὅπως καί στίς φωτιές τῆς Ρόδου, ὅπως καί στίς φωτιές τοῦ Ἕβρου, ἔτσι καί στίς πλημμύρες τῆς Θεσσαλίας, οὐδόλως ἱκανοποιητικό μπορεῖ νά θεωρεῖται. Οἱ δυνάμεις καί τά μέσα ἔφθασαν πολύ ἀργά καί ἦσαν πολύ λίγα.

Ὅμως τά γεγονότα δεικνύουν ὅτι ὑπάρχουν προβλήματα καί στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ἀφήνουμε κατά μέρος τό γεγονός ὅτι καταπονοῦνται συνεχῶς μέ ἔργα ἀλλότρια, ἀπό ἐμβολιασμούς μέχρι ἀεροδιακομιδές ἀσθενῶν, πού ἔπρεπε νά τίς κάνει τό ΕΚΑΒ, καί σημειώνουμε τίς πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες τῶν μέσων τά ὁποῖα εἶναι ἀπαραίτητα ἀκριβῶς γιά τήν παροχή βοηθείας στούς πληγέντες ἀπό φυσικές καταστροφές.

Πολύ λόγος ἔγινε γιά τά ἑλικόπτερα ἐρεύνης καί διασώσεως Super Puma πού εἶναι τό κατ’ ἐξοχήν ἀναγκαῖο μέσον γιά τήν παροχή βοηθείας στούς ἐγκλωβισμένους ἀπό τίς πλημμύρες. Πολύ λίγα, ἀποδείχθηκε, ὅτι εἶναι τά ἑλικόπτερα τοῦ τύπου πού μποροῦν νά πετάξουν. Δέν εἶναι ὅτι μᾶς λείπουν. Εἶναι ὅτι δέν συντηροῦνται καί δέν ὑποστηρίζονται ὅπως πρέπει γιά νά εἶναι ἕτοιμος νά πετάξει ὁ μεγαλύτερος δυνατόν ἀριθμός ἀπό αὐτά. Κάποτε ἐπαιρόμεθα ὅτι ἡ διαθεσιμότητα τῶν ἀεροπορικῶν μας μέσων κάθε κατηγορίας μπορεῖ καί νά ὑπερέβαινε τό 80%.

Τώρα νά μήν ἀναφέρουμε, καλύτερα, τό ἀντίστοιχο, γιατί θά κλάψουμε. Δέν εἶναι μόνον ζήτημα κόστους (οὐδέποτε διατίθενται τά πράγματι ἀναγκαῖα κονδύλια γιά τήν τεχνική ὑποστήριξη τῶν ἐναερίων μέσων) εἶναι καί ζήτημα προχειρότητος, γραφειοκρατικῶν καθυστερήσεων, ἀλλά καί προτεραιοτήτων. Ἐκλογές εἴχαμε πρίν ἀπό λίγους μῆνες. Ἄλλου ἤθελαν οἱ κυβερνῶντες τίς πιστώσεις.

Ποιός θά δυσανασχετοῦσε ἄν καθηλώνονταν μερικά ἑλικόπτερα; Ἀλλά αὐτά τά ἑλικόπτερα εἶναι πού σήμερα μᾶς λείπουν. Ὅπως μᾶς λείπουν καί τά μεταφορικά C-130. Δηλαδή οἱ δύο τύποι ἀεροσκαφῶν πού εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἀπαραίτητοι κατά τήν διάρκεια τῆς εἰρήνης, εἶναι αὐτοί τούς ὁποίους ἔχουμε ἐγκαταλείψει ἀσυντήρητους. Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι ἡ διατήρησις ἐπαρκῶν μέσων ἐρεύνης διασώσεως εἶναι ζήτημα ἀσκήσεως ἐθνικῆς κυριαρχίας.

Ἄν δέν πετοῦν τά ἑλικόπτερά μας καί δέν διεξαγάγουμε ἀρτίως τίς ἀποστολές διασώσεως στήν ζώνη εὐθύνης μας, κινδυνεύουμε νά δοῦμε ἄλλους νά παρεισφρέουν, ἀμφισβητῶντας κυριαρχικά μας δικαιώματα. Καί τώρα, τά διαθέσιμα Super Puma ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκῆ γιά ἀνάληψη τῶν ἀπαραιτήτων ἀποστολῶν, στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Σκεφθεῖτε νά εἴχαμε ταυτοχρόνως ἕνα συμβάν πού θά ἀπαιτοῦσε ἔρευνα καί διάσωση στήν θάλασσα!

Ὅσο γιά τά C-130, ἀπό τά 14 πού διαθέτουμε, πετᾶ μόνον, ἐνίοτε δε, καί ἕνα δεύτερο. Καί ὅμως τό C-130 εἶναι αὐτό πού θά μεταφέρει ἀνθρωπιστική βοήθεια, ἰατρικό ἐξοπλισμό καί ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται γιά τήν ὑποστήριξη τῶν πληγέντων ἀπό θεομηνίες. Καί ἄν οἱ καιρικές συνθῆκες εἶναι δυσμενεῖς καί δέν μποροῦν νά πετάξουν τά ἑλικόπτερα; Μόνον τά μεταφορικά ἀεροπλάνα θά μποροῦν νά μεταφέρουν ὑλικά καί βοήθεια.

Ὅταν ὅμως πρό ὀλίγων μηνῶν θελήσαμε νά στείλουμε ἀνθρωπιστική βοήθεια στούς σεισμοπλήκτους τῆς Τουρκίας, τό δεύτερο C-130 δέν κατόρθωσε νά φθάσει στόν προορισμό του. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξεμάνη καί ἐζήτησε ἄμεση ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ὅμως τοῦτο δέν κατέστη δυνατόν, διότι ἀμέσως μετά εἴχαμε ἐκλογές. Τότε ἐζητήθη «ὑπομονή» καί ἀνφέρθη ὅτι «ὅλα θά ἔχουν λυθεῖ τρεῖς ἡμέρες μετά τίς ἐκλογές.» Τρεῖς ἑβδομάδες μετά τίς ἐκλογές ἀκόμη δέν εἶχε γίνει τίποτε, διότι ἀκόμη ἡ συγκρότησις τῆς Κυβερνήσεως δέν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ. Μετά ἦλθαν οἱ θερινές διακοπές καί τά «μπάνια τοῦ λαοῦ» (καί τῶν κυβερνώντων) ἀκολούθως εἴχαμε φωτιές, καί ἀμέσως μετά, ἐνῷ μπαίναμε στόν ρυθμό τῶν περιφερειακῶν καί δημοτικῶν ἐκλογῶν, ξέσπασαν νέες πυρκαϊές καί μετά πλημμύρες. Δηλαδή ἐπί ἕξι μῆνες καί παρ’ ὅτι ὑπῆρχε ἐντολή ἀπό τό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο διοικήσεως δέν ἔχει γίνει ἀπολύτως τίποτε. Καί «ξαφνικά» βρεθήκαμε ἐκτεθειμένοι, διότι δέν ἔχουμε διαθέσιμα οὔτε ἑλικόπτερα διασώσεως οὔτε μεταφορικά ἀεροπλάνα σέ ἐπαρκῆ ἀριθμό γιά νά ὑποστηρίξουμε τούς δικούς μας πολῖτες στόν θεσσαλικό κάμπο. Καί οὐδείς αἰσθάνθηκε τήν ὑποχρέωση νά ἀπολογηθεῖ γιά αὐτό.

Μπορεῖ οἱ κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι (οἱ ὁποῖοι τίς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουν ἐξαφανισθεῖ) νά ἐπικαλοῦνται τήν κλιματική ἀλλαγή γιά νά δικαιολογήσουν τίς θεομηνίες πού μᾶς πλήττουν. Δέν φταίει ὅμως ἡ κλιματική ἀλλαγή γιά τό γεγονός ὅτι ἔχουν μείνει ἀσυντήρητα τά ἀεροπορικά μας μέσα!

Ἐδῶ πού ἔχουμε φθάσει ἐλπίζουμε νά μήν ἐφαρμοσθοῦν ποτέ οἱ ἀποφάσεις γιά τήν ἀγορά τῶν πυροσβεστικῶν ἑλικοπτέρων πού μισθώνουμε. Ὅσο τά μισθώνουμε εἶναι ἡ ἰδιοκτήτρια ἑταιρεία τους πού φροντίζει νά εἶναι ἀρτίως συντηρημένα καί διαθέσιμα. Ἄν τά ἀγοράσουμε, μήπως θά ἔχουν καί αὐτά τήν τύχη τῶν Super Puma καί τῶν C-130; Θά μείνουν ἀσυντήρητα στά ὑπόστεγα τῶν ἀεροπορικῶν βάσεων ἤ τῆς ΕΑΒ καί δέν θά τά ἔχουμε ὅταν τά χρειαζόμαστε;

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ