ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πληθωρισμός: Νύχτα σπαρμένη …μάγια!

ΜΙΑ ἀπίστευτη καί, συγχρόνως, μελαγχολική διαπίστωση: ἡ τελευταία ἀνακοίνωση τῆς Eurostat γιά τόν πληθωρισμό στήν χώρα μας τόν περασμένο Φεβρουάριο συμπύκνωσε πολλαπλές καί πολύμορφες ἁμαρτίες κυβερνώντων πενῆντα ἐτῶν.

Κατ’ ἀρχάς, ἀποκάλυψε ὅτι ὁ ἑλληνικός πληθωρισμός ἦταν μετά τό 1972 (ὁ ἑλληνικός 4,3% καί ὁ τότε εὐρωπαϊκός 6,4%) ὑψηλότερος τοῦ κοινοτικοῦ καί τῆς Εὐρωζώνης μετά τό 2000. Μάλιστα, ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας 1980 ὁ ἑλληνικός πληθωρισμός εἶχε φτάσει νά εἶναι ἀκόμα καί τετραπλάσιος τοῦ τότε κοινοτικοῦ (1986)!

  • Τοῦ Δημήτρη Στεργίου

Ὕστερα, ἡ ἴδια ἀνακοίνωση ἀποκάλυψε ὅτι ὁ Ἐναρμονισμένος Δείκτης Τιμῶν Καταναλωτῆ (ΕνΔΤΚ), πού συμπίπτει κατά κανόνα μέ ἐκεῖνο πού ἀνακοινώνει ἡ Eurostat γιά τό σύνολο τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, εἶναι σχεδόν πάντα ὑψηλότερος ἀπό τόν ἐθνικό Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτῆ (ΔΤΚ), πού καταρτίζεται παράλληλα μέ τόν πρῶτο ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ὑπενθυμίζω ὅτι στίς 18 Μαρτίου τοῦ 2024 ἡ Eurostat ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ πληθωρισμός στήν Ἑλλάδα διαμορφώθηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 2024 στό 3,1%, ἔναντι 6,1% τόν ἀντίστοιχο μῆνα τοῦ 2023, ἐνῷ δέκα ἡμέρες πρίν (8 Μαρτίου 2024) ἡ ΕΛΣΤΑΤ εἶχε ἀνακοινώσει …2,9% καί …6,5% ἀντίστοιχα!!!

Σημειώνω ὅτι αὐτή ἡ (προσωρινή ἀπό τεχνικούς λόγους) ἀπόκλιση σημειώνεται συνεχῶς, μολονότι οἱ ΕνΔΤΚ καταρτίζονται ἀπό τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ, σύμφωνα μέ Κανονισμούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μέ σκοπό νά παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεῖα γιά τόν πληθωρισμό τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τῆς Εὐρωζώνης καί γιά τό κριτήριο σύγκλισης τῆς σταθερότητας τῶν τιμῶν, στό πλαίσιο τῆς Οἰκονομικῆς καί Νομισματικῆς Ἕνωσης. Σημειώνω ἀκόμα ὅτι τόν ἴδιο σκοπό ἔχουν καί οἱ προϋπολογισμοί τοῦ κράτους, ἀλλά, ὅπως κάθε χρόνο καταγγέλλει τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, παραβιάζονται ὅλες οἱ ἀρχές κατάρτισής τους!

Τό εὔλογο ἐρώτημα πού προκύπτει εἶναι γιατί παρατηρεῖται αὐτή ἡ μόνιμη σχεδόν μικρή ἤ ἐφιαλτική ἀπόκλιση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθωρισμοῦ ἀπό τόν ἀντίστοιχο κοινοτικό ἐπί …πενῆντα σχεδόν χρόνια. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ ἀπόκλιση αὐτή, ὅπως καί ὅλες οἱ …ἀποκλίσεις (δημοσιονομικές, εἰσοδηματικές, φτώχειας, ἀπασχόλησης, ἀνεργίας, φορολογικῶν ἐσόδων καί δαπανῶν, κράτους δικαίου καί ἄλλες), ὀφείλονται στίς ἡμαρτημένες πολιτικές τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ὅλων τῶν ἐποχῶν, οἱ ὁποῖες κορύφωσαν τήν κατάρα τοῦ μακροοικονομικοῦ λαϊκισμοῦ πού ἄρχισε ἀπό τό 1980 καί συνεχίζεται δημαγωγικά ἕως σήμερα!

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πολλές θεωρίες γιά τήν ἀπόκλιση αὐτή, οἱ ὁποῖες ἐπαληθεύονται ἀπό τήν ἐλεεινή ἑλληνική πραγματικότητα, ὅπως ὅτι εἶναι πληθωρισμός κόστους (χωρίς ἀνάλογη παραγωγικότητα), πληθωρισμός ζήτησης, (χωρίς ἀνάλογη ἐθνική παραγωγή), τό λεγόμενο «παραγωγικό κενό» (πού εἶναι …χάος!), οἱ δεῖκτες διεθνοῦς ἀνταγωνιστικότητας (πού ἀπέχουν παρασάγγας!), οἱ δεῖκτες διαρθρωτικῆς ἀνταγωνιστικότητας (πού εἶναι …ἀρλούμπα!), οἱ δεῖκτες φορολογικῆς ἀνταγωνιστικότητας (πού εἶναι ἐφιαλτικοί!), τά προβλήματα τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας (ἀδυναμίες στήν προσφορά), ἀτελής λειτουργία ἀγορῶν καί ἀνταγωνισμοῦ (πάρα πολλοί τομεῖς τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δουλεύουν μέ φαινομενικό, ὄχι πραγματικό, ἀνταγωνισμό) κ.λπ.

Ἀλλά, πέρα ἀπό αὐτά, ὑπάρχει καί ἡ ἑλληνική πολιτική πονηράδα ὡς αἴτια γιά τήν διαφορά στούς ρυθμούς πληθωρισμοῦ μεταξύ τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ μέσου ὅρου τῆς Εὐρωζώνης. Πρόκειται γιά τήν ἐπιδιωκόμενη μέσῳ τοῦ … πληθωρισμοῦ γρήγορη καί ὑψηλή ἀνάπτυξη (ὀνομαστική αὔξηση τοῦ ΑΕΠ) γιά μείωση τοῦ χρέους ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ. Σέ ἐπίρρωση τῆς διαπίστωσης αὐτῆς ρίξτε μιά ματιά στήν ἐξέλιξη τοῦ χρέους τό 2022 καί τό 2023! Λόγῳ τῆς μεγάλης (καί διατυμπανιζόμενης μάλιστα ἀπό τήν κυβέρνηση!) ὀνομαστικῆς (πληθωριστικῆς!) αὔξησης τοῦ ΑΕΠ, τό χρέος (ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ) μειώθηκε τό 2022 ἀπό 195% σέ …172,6% καί τό 2023 ἀπό 172,6% σέ …160,3%, ἐνῷ σέ ἀπόλυτους παρέμεινε στά ἴδια ἐπίπεδα (357 δισ. εὐρώ!!!).

Θαῦμα, θαῦμα!!! Μάγια, μάγια!!!

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.