Περί προθέσεων, γραμματικῶν, πολιτικῶν καί ἄλλων

Ἔχω μανία μέ τά ἑλληνικά. Λατρεύω τίς προθέσεις.

Τίς καλές προθέσεις τῶν ἀνθρώπων καί τίς χρησιμότατες προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς, τίς ὁποῖες κάποιοι ἔχουν ὑπο-καταστήσει μέ περιφράσεις, πού ἀντί νά «ἁπλοποιοῦν» τήν γλῶσσα, τῆς δίνουν καί καταλαβαίνει. Ἄς πάρουμε τήν πρόταση «ὑπό». Οἱ «προοδευτικοί» δέν τήν χρησιμοποιοῦν, ἀλλά τήν ὑποκαθιστοῦν μέ τήν περίφραση «κάτω ἀπό», δηλαδή τό «ὑπ’ αὐτές τίς συνθῆκες» τό κάνουν «κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες».

Πᾶμε νά δοῦμε τώρα μερικές ἀπό τίς προθέσεις, σέ ἕνα παιγνίδι πού ἔχει σχέση μέ τίς τελευταῖες ἐκλογές.

Ἀπο-σύνθεση: Συνέβη στό κόμμα τοῦ Σύριζα, τό ὁποῖο, ἐξ ὅσων μπορεῖ κανείς νά συμπεράνει ἀπό τήν ψῆφο τῆς περασμένης Κυριακῆς, φαίνεται ὅτι ἦταν μιά ἐπι-φανειακή σύνθεση διαφόρων τάσεων καί ἀπόψεων, οἱ ὁποῖες, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς τετραετίας πού πέρασε, συγκρούονταν συνεχῶς μεταξύ τους μέ ἀποτέλεσμα νά βλέπουμε δηλώσεις στελεχῶν τοῦ κόμματος, οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀντιφατικές καί συνέβαλαν κατά πολύ στήν «θολή» εἰκόνα καί στό ἀκόμη πιό θολό μήνυμα πού ἐξέπεμπε τό κόμμα πού καταποντίσθηκε.

Ἐπι-τυχία: Ταιριάζει ἀπολύτως στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, τό ὁποῖο ἀξιοποίησε κατά τόν καλύτερο τρόπο τίς «πάσες» τίς ὁποῖες κατά καιρούς τῆς ἔδινε τό κόμμα πού τήν ἀντιμαχόταν –ὑποτίθεται– στήν Βουλή. Μιά πολιτική συνεχοῦς ἀρνήσεως, ἕνα ξερό «ὄχι» σέ κάθε προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως. «Ὄχι» στόν φράχτη τῶν συνόρων, «Ὄχι» στούς ἐξοπλισμούς», πράγματα, δηλαδή, τά ὁποῖα ὄχι ἁπλῶς προβλημάτισαν, ἀλλά ἀπώθησαν τούς λεγόμενους «ἀναποφάσιστους» ψηφοφόρους, οἱ ὁποῖοι –στήν μεγάλη τους πλειονότητα– θέλουν τήν ἀσφάλεια τῆς χώρας καί ἐπιθυμοῦν νά εἶναι ἀποτελεσματικό τό ἀμυντικό της σύστημα.

Περι-δίνηση: Ἡ κατάσταση στήν ὁποία εἶχε περιέλθει –σέ μεγάλη διάρκεια– τό κόμμα τοῦ κυρίου Τσίπρα, πού μιλοῦσε γιά ἀνυπαρξία θαλασσίων συνόρων, ὅταν διεκήρυσσε ὅτι βδελυσσόταν τήν ἀριστεία καί ἐπέλεγε ὡς τρόπο ζωῆς τήν κατά τό δυνατόν ἥσσονα προσπάθεια πρός ἀπόκτηση ἐφοδίων.

Ἐπί-ρριψη: Ἡ προσφυγή στήν κλασσική καί προσφιλῆ ἐπιλογή τῶν κατά περίπτωση ἡττημένων, στούς ὁποίους πάντοτε «φταίει ὁ ἄλλος» ἤ «φταίει κάτι ἄλλο πλήν ἡμῶν». Ὅπως εἶπε ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα, γιά τήν συντριβή του εὐθύνεται τό ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί τά λοιπά κόμματα τοῦ «δημοκρατικιού τόξου», τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίθηκαν στίς (χωρίς προεκλογικό διάλογο) προσκλήσεις τοῦ Σύριζα γιά κυβερνήσεις «εἰδικοῦ σκοποῦ» καί «ἡττημένων».

Ἐπι-πολαιότης: Χαρακτηρίζει τήν στάση τῶν ἑταιρειῶν δημοσκοπήσεων, οἱ ὁποῖες, κατά δήλωση ἑνός ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τους, μᾶς εἶπαν λίγο-πολύ ὅτι …γνώριζαν ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία θά ἔφθανε τό 40%, ἀλλά δέν τό ἀνακοίνωναν ἐπειδή εἶχαν φοβηθεῖ ἀπό τίς ἀπειλές («μπούλινγκ» τό λέμε σήμερα) τοῦ Σύριζα, ὁ ὁποῖος τήν μιά μέρα τούς κατήγγελλε ὡς «μαγείρους» καί τήν ἄλλη ἀπειλοῦσε ὅτι «θά στείλει τόν εἰσαγγελέα νά τούς ψάξει»!

Ἀνα-διάρθρωση: Ἡ κατάσταση τήν ὁποία δημιουργεῖ ἡ ψῆφος τῆς περασμένης Κυριακῆς, ὁδηγεῖ σέ ἀναδιάρθρωση τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ. Ἡ «μάχη χαρακωμάτων» μεταφέρεται στήν «προοδευτική παράταξη» μέ τό ΠΑΣΟΚ νά ἐπιθυμεῖ πλέον νά γίνει «Χαλίφης στήν θέση τοῦ χαλίφη», ὅπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει «Φύγε ἐσύ νά ἔλθω ἐγώ», στήν δεύτερη θέση!

Ἀνα-μένουμε τόν δεύτερο γῦρο, προκειμένου νά δια-πιστώσουμε ἐάν τά πράγματα θά παρα-μείνουν ὡς εἶχαν τήν περασμένη Κυριακή ἤ θά μετα-βληθοῦν!

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!