ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΒΑΡΩΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

«Εἷς Ἕλλην, ὀνόματι Γ. Σ., ναυτικός, χρησιμοποιῶν ὡς σημαντικόν βοήθημα μίαν ναυτικήν στολήν, παρουσιασθείς εἰς τό Ἐμιρᾶτον τῆς Νοτ. Ἀραβίας, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἐμίρη, ἐπέβη μικροῦ περιπολικοῦ σκάφους Ἀμερικανικῆς κατασκευῆς καί ἐπιβληθείς ὡς κυβερνήτης εἰς τό ἐξ ἑπτά ἀνδρῶν πλήρωμα κατέλαβεν ἐπί μίαν ἑβδομάδα μικρόν πορθμόν καί εἰσέπραττε φόρον ἀπό τά διερχόμενα πλοῖα. Ἀφοῦ δέ οὕτως ἐσχημάτιζε σοβαρόν ποσόν, ἀπεβιβάσθη καί ἐξηφανίσθη». Ἐπανέφερε, δηλαδή, ὁ λαμπρός αὐτός Ἕλλην μεσαιωνικάς συνηθείας τῶν διαφόρων χωροδεσποτῶν, οἱ ὁποῖοι κατέχοντες οἱασδήποτε διαβάσεις, ὑπέβαλλον τούς ἐκεῖθεν διερχομένους εἰς ἀγρίαν φορολογίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Γ. Ράλλης ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τοῦ δημ. συμβουλίου Ἀθηνῶν περί μετονομασίας τῆς πλατείας Κλαυθμῶνος εἰς πλατεῖαν Δημοκρατίας, εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαϊκῆς συγκεντρώσεως τῆς Ἑνώσεως Κέντρου τῆς 22ας Νοεμβρίου 1962, ἐδήλωσεν ὅτι θά ζητήσῃ ἀπό τήν Νομαρχίαν τόν σχετικόν φάκελλον διά νά τόν μελετήσῃ. Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Νομαρχία Ἀττικῆς δέν πρόκειται νά ἐγκρίνῃ τήν ἀποφασισθεῖσαν μετονομασίαν τῆς πλατείας.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;